งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล ใน Microsoft Access. แบบสอบถาม (Query) เป็นเครื่องมือ (Object) ที่ใช้ในการ ทำงานในรูปแบบต่างๆ กับข้อมูลใน ตาราง เช่น การคัดเลือกข้อมูลจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล ใน Microsoft Access. แบบสอบถาม (Query) เป็นเครื่องมือ (Object) ที่ใช้ในการ ทำงานในรูปแบบต่างๆ กับข้อมูลใน ตาราง เช่น การคัดเลือกข้อมูลจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล ใน Microsoft Access

2 แบบสอบถาม (Query) เป็นเครื่องมือ (Object) ที่ใช้ในการ ทำงานในรูปแบบต่างๆ กับข้อมูลใน ตาราง เช่น การคัดเลือกข้อมูลจาก ตาราง, การสร้างตาราง, การปรับเปลี่ยน ค่าของข้อมูลในตาราง และการลบข้อมูล จากตาราง

3 ประโยชน์ของ Query 1. แสดงข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ กำหนด 2. กำหนดรูปแบบการแสดงผล ของตาราง 3. แสดงข้อมูลในลำดับที่ แตกต่างไปจากตาราง 4. แสดงข้อมูลจากหลายๆ ตาราง ในที่เดียวกัน 5. ปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 ประเภทของ Query 1. Select Query ใช้ในการเลือกข้อมูลจาก ตารางหนึ่ง หรือมากกว่า ตามเงื่อนไขที่ กำหนด รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการสร้าง Query ประเภทอื่นๆ 2. Crosstab-Query ใช้สร้างตารางสรุป การแจกแจงข้อมูลในตาราง 3. Parameter Query ใช้คัดเลือกข้อมูลจาก ตารางโดยใช้ Query เดิม และให้แสดงผล ลัพธ์เปลี่ยนไปตามข้อมูลที่ระบุ 4. Action Query ใช้ในการจัดการค่าของ ข้อมูลในตาราง

5 Query ในกลุ่มของ Action Query 4.1 Make Table Query ใช้สร้างตารางใหม่ จากข้อมูลที่คัดเลือกได้จาก Query 4.2 Append Query ใช้ในการนำข้อมูลที่ คัดเลือกได้จาก Query เพิ่มเป็นระเบียน ใหม่ต่อท้ายในตารางที่กำหนด 4.3 Update Query ใช้ปรับปรุงกลุ่มของ ข้อมูลให้มีค่าตามที่กำหนด 4.4 Delete Query ใช้ลบข้อมูลในตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

6 มุมมองของ Query 1. Design View มุมมองออกแบบใช้ สำหรับสร้าง Query และระบุเงื่อนไขใน การเลือกข้อมูล 2. Datasheet View มุมมองแผ่นข้อมูล ใช้ แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด 3. มุมมอง SQL มีหน้าที่เหมือน Design View แต่จะแสดงในรูปของภาษา SQL (Structured Query Language)

7 การสร้าง Query 1. Query Wizard ใช้ระบบชำนาญการของ Access ช่วยในการสร้าง 2. Query Design ต้องกำหนดเงื่อนไข ต่างๆ เองโดยไม่ใช้ Query Wizard ซึ่ง กำหนดรายละเอียดได้มากกว่า

8 การสร้าง Query ด้วย Wizard เราสามารถเรียก Wizard ในการสร้าง Query โดยทำ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือก แท็บ Query 2. Click mouse 3. ปรากฏไดอะล็อกซ์ New Query Wizard 4 ประเภทที่ จะกล่าวถึง

9 การสร้าง Query ด้วย Simple Query Wizard ตัวอย่างสร้างจากตาราง TblProducts ที่มีโครงสร้างตารางดังรูป จะสอบถามว่าราคาสินค้าเฉลี่ยของสินค้าทั้งหมด รวมทั้งจำนวนสินค้า เป็นเท่าไร ซึ่งแสดงความหมายได้ดังรูป ตาราง TblProducts ProductID (PK) CategoryID ProductName UnitPrice VATFlag UnitInStock ราคาสินค้าเฉลี่ย = จำนวนสินค้า = 3 (48+20+10)/3 = 26

10 1. Click mouse 2.1 เลือก Sample Query Wizard 2.2 Click mouse 3.1 เลือกตาราง TblProducts 3.2 เลือกฟิลด์ UnitPrice 3.3 Click mouse

11 4.1 เลือก Summary 4.2 Click mouse 4.3 เลือก Avg สำหรับฟิลด์ UnitPrice 4.4 เช็คที่ตัวเลือกนี้ด้วย 4.5 Click mouse

12 4.6 Click mouse 5.1 ใส่ชื่อคิวรีที่สร้างลงไป 52 Click mouse 6. ผลลัพธ์ของคิวรีที่สร้าง จะคำนวณราคาสินค้าเฉลี่ยพร้อมทั้งนับจำนวนสินค้าทั้งหมดด้วย

13 แสดงการใช้ Sample Query Wizard สร้างคิวรีหา ผลลัพธ์จากหลายๆ ตาราง ดังรูป ตาราง TblCategories CategoryID(PK) CategorylName CategoryDescription CategoryPicture ตาราง TblProducts ProductID (PK) CategoryID ProductName UnitPrice VATFlag UnitInStock 1N ตาราง TblCustomers CustomerID(PK) CustomerName CustomerAddress ZipCode Telephone HomePageName NM หมายเหตุ การสร้างคิวรีจากตาราง หลายๆ ตารางนั้น เราจะต้องกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วย ไม่เช่นนั้น เราไม่สามารถสร้างคิวรีได้ และการสร้างคิวรีนั้นเราสามารถสร้าง จากคิวรีด้วยกันก้ได้ ไม่จำเป็นต้อง สร้างจากตารางเพียงอย่างเดียว

14 1. Click mouse 2.1 เลือก Sample Query Wizard 2.2 Click mouse 3.1 เลือกฟิลด์ CategoryName, ProductID และ CustomerName จากตาราง TblCategories, TblProduct และ TblCustomer ตามลำดับ 3.2 Click mouse

15 4.1. ให้เลือก Detail เพื่อแสดงฟิลด์ทุกฟิลด์ของเรคอร์ดทั้งหมด 4.2 Click mouse 5.1 ใส่ชื่อของคิวรีลงไป 5.2 Click mouse 6. ผลลัพธ์ของคิวรีที่สร้าง จะเป็นการดึงข้อมูลฟิลด์ CategorName, ProductID และ CustomerName จาก ตาราง TblCategories, TblProduct และ TblCustomer มาแสดงผลตามลำดับ

16 การสร้างคิวรีด้วย Crosstab Query Wizard ดังรูป จำนวนสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อสำหรับ สินค้าชนิดนั้น Crosstab Query แสดงจำนวน สินค้าแต่ละชนิดที่ลูกค้าสั่งซื้อ

17 1.Click mouse 2.1 เลือก Crosstab Query Wizard 2.2 Click mouse 3.1 เลือกคิวรีที่สร้างจากตัวอย่างก่อน 3.2 Click mouse

18 4.1 เลือกฟิลด์ CustomerName เป็นหัวแถว 4.2 Click mouse 5.1 เลือกฟิลด์ CategoryName เป็นหัวคอลัมน์ 5.2 Click mouse

19 6.1 เลือก ProductID 6.2 เลือก Count 6.3 Click mouse เช็ด ถ้าต้องการให้มีการนับ จำนวนสินค้ารวม สำหรับลูกค้าแต่ละราย 6.4 Click mouse 7.1 ใส่ชื่อคิวรีที่สร้าง 7.2 Click mouse 8. ผลลัพธ์ของคิวรีที่สร้าง จะแสดงข้อมูลว่า ลูกค้าแต่ละรายสั่งซื้อสินค้าแต่ละชนิดเป็น จำนวนเท่าไร

20 การสร้างคิวรีด้วย Find Duplicates Query Wizard จะเป็นวิซาร์ดที่สร้างคิวรี โดยการนำเร คอร์ดที่มีค่าฟิลด์ที่เราเลือกซ้ำกันมาแสดงใน คิวรีผลลัพธ์ ดังรูป นำมาเฉพาะค่าฟิลด์ CustomerID เท่านั้น

21 ตัวอย่าง โดยใช้ตาราง TblOrder ที่มีโครงสร้าง ของตาราง ดังรูป ตาราง TblOrders OrderID (PK) CutomerID OrderDate ShippedDate คิวรีจะตรวจสอบค่าฟิลด์นี้ว่าซ้ำกันหรือไม่ แล้วนำเรคอร์ดที่มีค่าฟิลด์นี้ซ้ำกันมาอยู่ ในคิวรีผลลัพธ์ 1. Click mouse 2.1 เลือก Find Duplicates Query Wizard 2.2 Click mouse

22 3.1 เลือกตารางตั้งต้นเป็น TblOrders 3.2 Click mouse 4.1 เลือกฟิลด์ที่จะตรวจ ว่า ซ้ำกันหรือไม่เป็น CustomerID 4.2 Click mouse

23 5.1 เลือกฟิลด์ที่จะแสดงผลด้วยเป็น TblOrderID OrderDate และ ShippedDate 5.2 Click mouse 6.1 ใส่ชื่อคิวรีที่สร้าง 6.2 Click mouse 7. ผลลัพธ์ของคิวรีที่สร้าง จะเป็นการหาว่า มีลูกค้ารายใดที่สั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง

24 การสร้างคิวรีด้วย Find Unmatched Query Wizard จะเป็นวิซาร์ดที่จะสร้างคิวรีจาก 2 ตาราง ( หรือคิว รี ) โดยการเลือกฟิลด์หนึ่งในตารางทั้งสอง และถ้าเร คอร์ดใดที่มีค่าฟิลด์นี้ในตารางตั้งต้น แต่ไม่พบค่าฟิลด์ นี้ในตารางตัวลบ ก็จะเป็นผลลัพธ์ของคิวรีนี้ทันที เราสามารถแสดงการทำงานของคิวรีนี้ได้ดังรูป ตาราง TblCustomers CustomerID (PK) CustomerName CustomerAddress ZipCode Telephone ตาราง TblOrders OrderID CustomerID OrderDate ShippedDate ตารางตั้งต้นตารางตัวลบ 1 N ฟิลด์ที่จะตรวจสอบว่าซ้ำกัน จะไม่อยู่ในคิวรีผลลัพธ์

25 1. Click mouse 2.1 เลือก Find Unmatched Query Wizard 2.2 Click mouse 3.1 เลือกตารางตัวตั้งเป็น TblCustomers 3.2 Click mouse

26 4.1 เลือกตารางตัวลบเป็น TblOrders 4.2 Click mouse 5.1 เลือกฟิลด์ CustomerID ที่ใช้ในการตรวจสอบ ว่าถ้าาฟิลด์นี้ในตารางตัวตั้งไม่มีในตารางตัวลบจะ เป็นผลล้พธ์ของคิวรี 5.2 Click mouse

27 6.1 เลือกฟิลด์ที่จะให้แสดงผลด้วย 6.2 Click mouse 7.1 ตั้งชื่อคิวรีที่สร้าง 7.2 Click mouse 8. ผลลัพธ์ของคิวรีที่ได้ จะเป็นคิวรีที่บอกว่ามีลูกค้ารายใดที่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล ใน Microsoft Access. แบบสอบถาม (Query) เป็นเครื่องมือ (Object) ที่ใช้ในการ ทำงานในรูปแบบต่างๆ กับข้อมูลใน ตาราง เช่น การคัดเลือกข้อมูลจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google