งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 4 Have You Done It Yet? Press Star to Repeat M. 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 4 Have You Done It Yet? Press Star to Repeat M. 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Unit 4 Have You Done It Yet? Press Star to Repeat M. 5

3 What you will learn and do in this unit.
1. อ่านและฟังบทสนทนาเข้าใจ 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจรายละเอียดของข้อความเกี่ยวกับกีฬาผาดโผน 3. พูดเล่าประสบการณ์ที่มีและไม่มีแต่อยากมี 4. เขียนเล่าประสบการณ์ระทึกใจของตนเอง 5. นำเสนอโครงงานเกี่ยวกับกีฬาผาดโผนประเภทกีฬาเสี่ยงอันตราย Press Star to Repeat

4 Talking about things we have just done.

5 I have just bought a new pen.
I have just had a meeting with the director I have just had a cup of coffee. I have just seen Gun the Star.

6 New Language (page 26)

7

8 Adverb just = เพิ่งจะ ... (ใช้กับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน)
already= ... เรียบร้อยแล้ว (ใช้กับเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว) yet = ยัง... (ใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่คาดหวังว่าจะเสร็จสิ้นในไม่ช้า)

9 Practice A (page 26)

10

11 Study some vocabulary household chores clean the bedroom
clean the kitchen clean the bathroom wash the clothes wash the dishes

12 Conversation (page 27)

13 World soccer players you know David Beckham - Zinedine Zidane Thierry Henry Ronaldinho Michael Owen - Luis Figo Ronaldo - Stephen Gerard

14

15 About the Conversation
(page 27)

16 European cup National League Cup not yet
Wonderful. Because it’s a real accomplishment. National League Cup not yet He has just donated to charity.

17 Listening (page 27)

18 Questions before listening:
What is the first conversation about? What is the second conversation about? What is the third/last conversation about?

19

20 Answer the questions: T: What is the first conversation about? Ss: Preparing for the company party. T: What is the second conversation about? Ss: Checking the car. T: What is the third/last conversation about? Ss: Trying the dessert.

21 F F T T F F

22 Grammar (page 28) Present Perfect Tense

23

24 Yet ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ยังไม่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต Example: Have you been to the new mall yet?

25 Already ใช้เพื่อย้ำถึงเหตุการณ์ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้าเวลาที่กำลังพูดอยู่ และโดยปกติจะใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้น และตำแหน่งของ already จะอยู่ระหว่างกริยาช่วย have กับกริยาช่องที่ 3 (past participle) Example: I’ve already been there.

26 Just ใช้พูดถึงเวลาในอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน ตำแหน่งของ just จะอยู่ระหว่างกริยาช่วย have กับกริยาช่องที่ 3 (past participle) Example: Vicky has just left.

27 American English American English นิยมใช้ yet, already และ just ใน simple past tense เท่า ๆ กับใน present perfect tense Example: I just had an idea. I already phoned her. Did you do your homework yet?

28 Complete these sentences.
1. Have you read the latest Harry Potter book ________? 2. Tony has ______ left. He left about two minutes ago. 3. I don’t want to see that movie. I’ve _____ seen it twice.

29 Language in Context: A (page 28)

30 T: What do you see in the first picture?
What are these two people doing? Ss: They are eating. T: Have they finished their meal yet? Ss: No, they haven’t.

31 T: Look at the second picture. What do you
see? Ss: A dog. T: What is the dog doing? Is it eating? Ss: No, it is not. T: Has the dog eaten its meal? Ss: Yes, it has already eaten it.

32

33 Answers: 1. A: Has Janet drunk her milkshake?
B: Yes, she has already drunk it. 2. A: Have they seen the movie yet? B: Yes, they have just seen it.

34 Answers: 3. A: Has Ray finished his race yet?
B: Yes, he has just finished it. 4. A: Has Ted brushed his teeth? B: Yes, he has just brushed them.

35 Answers: 5. A: Has Kate completed her homework yet?
B: No, she hasn’t completed it yet. 6. A: Has Mrs. Richards bought groceries yet? B: No, she hasn’t bought them yet.

36 Language in Context: B (page 29)

37 Itinerary Country Date Place Sights

38 ANSWER WILL VARY.

39 Now, we are on October 19. Is October 19 the beginning of Ben and Allison’s journey? 2. Have they finished their journey yet? 3. When did they visit Bombay? 4. When are they going to visit China?

40 Possible Answers: They have already visited Bombay.
They have already seen Taj Mahal. They have already been to Nepal. They haven’t visited Malaysia yet. They haven’t been to China yet. They haven’t seen the Great Wall of China yet.

41 Language in Context: C (page 29)

42 Study Barbara’s room was dirty. Now it is clean. What has recently happened? She has already cleaned it.

43 He hasn’t found them yet.
He has just lost weight. She has just broken her arm. The kids have just eaten the cake. He hasn’t found them yet.

44 Language in Context: D (page 29)

45

46 Reading (page 30)

47 bungee jumping

48 kite surfing

49 helmet rope

50 Extreme Sports Windsurfing - Balloon Riding Hang Gliding Jet Skiing Bungy Jumping Rope Swinging

51 Extreme Sports Jet Boat Riding Rock Jumping Cliff Jumping Paraflying Aerial Sky Dancing Parachuting

52 T: Why do people want to do extreme sports?
Ss: They want to have an exciting experience or unusual kinds of sports. T: Why have extreme sports have grown popularity over the last few years? Ss: More companies have created more kinds of extreme sports for the thrill seekers.

53 T: Have you ever tried any extreme sports?
Ss: Yes, I have./No I haven’t. T: If you have, can you share your experience to everyone in the class? Ss: ………………….. T: If you haven’t had any experience with an extreme sport, would you like to have one? Why? or Why not? Ss: ……………………

54 T: Do you know any extreme sport in the
picture? Ss: …………………………… T: Is it possible to do these sports in Thailand? Please give your opinions. Ss: …………………………….

55 What do you expect to read about in this text?

56

57 About the Reading (page 31)

58 check equipment good swimmer free of obstacles professional instruction first aid equipment available go with a friend consult your doctor wear a helmet check weather conditions

59 Speaking (page 31)

60 Do you remember the different kinds of extreme sports?
Can you name them?

61 Writing (page 31)

62 Project (page 31)

63 Useful websites: www.mnteverest.net/history.html

64 Mrs. Panita Kittipornkul
End of Unit 4 ANSWER WILL VARY. Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Unit 4 Have You Done It Yet? Press Star to Repeat M. 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google