งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปัญหาในการจัดการความรู้ ขาดการสื่อสารและ ถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 1. บุคลาก ร ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจหรือรู้วิธีใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปัญหาในการจัดการความรู้ ขาดการสื่อสารและ ถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 1. บุคลาก ร ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจหรือรู้วิธีใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปัญหาในการจัดการความรู้ ขาดการสื่อสารและ ถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 1. บุคลาก ร ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจหรือรู้วิธีใช้ เครื่องมือ KM ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจหรือรู้วิธีใช้ เครื่องมือ KM ขาดความเข้าใจและรู้ KM 1.1 ผู้ ปฏิบัติ ไม่ให้เวลาคิดวิเคราะห์ให้ ความสำคัญ KM ไม่พยายามสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ KM และไม่ค่อยได้ให้การ สนับสนุน ไม่พยายามสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ KM และไม่ค่อยได้ให้การ สนับสนุน 1.2 ผู้บริหา ร

2 แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปัญหาในการจัดการความรู้ 2.1 มีนวัตกรรมมากแต่ไม่นำไป ต่อยอด 2. นวัตกรร ม การ ดำเนินก าร 2.2 นวัตกรรมกระจัดกระจาย ขาดการนำไปปฏิบัติ 2.3 นวัตกรรมยังไม่ตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์

3 แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปัญหาในการจัดการความรู้ 3.1 ขาดคน / ผู้ช่วย จัดทำ Website และนำ ข้อมูลเข้าระบบ 3. ระบบ ฐานข้อมูล KM การ ดำเนินก าร 3.2 ขาดงบฯในการ สนับสนุน 3.3 ขาดเครื่องมือและ องค์ความรู้


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปัญหาในการจัดการความรู้ ขาดการสื่อสารและ ถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 1. บุคลาก ร ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจหรือรู้วิธีใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google