งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดหลักในการ วัดและประเมินผล การศึกษา. ศัพท์สำคัญ การวัด (measurement) หมายถึง การกำหนดปริมาณให้กับสิ่ง ที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดหลักในการ วัดและประเมินผล การศึกษา. ศัพท์สำคัญ การวัด (measurement) หมายถึง การกำหนดปริมาณให้กับสิ่ง ที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดหลักในการ วัดและประเมินผล การศึกษา

2 ศัพท์สำคัญ การวัด (measurement) หมายถึง การกำหนดปริมาณให้กับสิ่ง ที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ โดยจะต้องมีความหมาย เป็นไปตามกฏเกณฑ์ ซึ่งการจะได้มาซึ่งปริมาณนั้น อาจต้องใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้ ปริมาณที่สามารถแทนคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิงที่ต้องการวัด การวัดผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. การวัดทางตรง เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ โดยตรง เรียกอีกอย่างว่า การวัดด้านวิทยาศาสตร์ หรือการวัดทาง กายภาพ 2. การวัดทางอ้อม เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรง ไม่ได้ สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม ต้องวัดโดยผ่านกระบวนการทางสมอง หรือพฤติกรรม

3 การวัดทางอ้อมแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 2.1 ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) 2.2 ด้านความรู้สึก (Affective Domain) 2.3 ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain)

4 การทดสอบ (testing) หมายถึง เครื่องมือหรือสิ่งเร้าที่ไปเร้าให้ผู้ ถูกทดสอบได้แสดงพฤติกรรมหรือความสามารถที่ต้องการออกมา ผล การทดสอบมักออกมาในรูปของคะแนน และคะแนนเป็นสิ่งที่แทน ความสามารถของบุคคล ดังนั้นการทดสอบจึงควรจะมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือการทดสอบวัดที่มีคุณภาพ และต้องพยายาม ดำเนินการทดสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความ ยุติธรรมแก่ผู้ถูกทดสอบทุกคน ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน องค์ประกอบของการทดสอบมีดังนี้ 1. บุคคลที่ถูกทดสอบ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 3. การดำเนินการทดสอบ 4. ผลการทดสอบในรูปของคะแนนที่แทนความสามารถ ของผู้ถูกทดสอบ

5 การวัดผลการศึกษา (educational measurement) คือการสอบและการวัดต่าง ๆ ที่ใช้ ในการจัดการศึกษา มักเกี่ยวข้องกับการวัด ความสามารถ วัดผลสัมฤทธิ์ วัดคุณลักษณะของผู้เรียน วัดทักษะปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้เรียน การประเมิน (assessment) มักนำมาใช้แทนการวัดทาง การศึกษา เป็นคำที่ใช้แทนเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการ วัดที่นอกเหนือจากการสอบแบบเดิม ซึ่งมีอยู่ หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและอยู่ในการเรียนการสอน เป็นการวัดและประเมินตามสภาพแท้จริงของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

6 การประเมินทางเลือก (alternative assessment) เป็นการประเมินอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจากการใช้ข้อสอบแบบเดิม รวมถึง การประเมินภาคปฏิบัติ การสังเกต การ สัมภาษณ์ การใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น การประเมินภาคปฏิบัติ (performance-base assessment) เป็นแบบหนึ่งของการประเมิน ทางเลือก เป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะการ แสดงออก การเคลื่อนไหวทางร่างกายและ ประสาทสัมผัส เช่น การสื่อสาร การเล่นเครื่อง ดนตรี การเล่นกีฬา เป็นต้น

7 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนำ ตัวเลขที่ได้จากการวัด (measurement) รวมกับ การใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาตัดสินผล (judgement) โดยการตัดสินนั้นอาจไปเปรียบเทียบ กับเกณฑ์ เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เนื้อปลาชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัมเป็นเนื้อปลาชิ้นที่ เบาที่สุดในร้าน เด็กชายแดงได้คะแนนวิชา ภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไม่ถึง 50 คะแนนถือว่า สอบไม่ผ่าน เป็นต้น ประเมินผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม 2. การประเมินแบบอิงเกณฑ์

8

9

10

11 การประเมินผลนั้นต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 1) ผลการวัด (measurement) 2) เกณฑ์การพิจารณา (criteria) 3) การตัดสินใจ (judgement) การประเมินผลที่เที่ยงธรรม ย่อมมาจากการวัดผล ที่ดี คือควรวัดด้วยเครื่องมือหลาย ๆ อย่าง อย่างละ หลาย ๆ ครั้ง ครั้งละมาก ๆ ข้อ นั่นคือการวัดซ้ำ 4 ครั้ง ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน ย่อมดีกว่าการวัดเพียงครั้ง เดียว หรือวัดด้วยข้อสอบ 20 ข้อย่อมดีกว่าวัดด้วย ข้อสอบเพียง 5 ข้อ

12 ลักษณะและข้อจำกัดของการวัดผลการศึกษา 1.การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม เพราะเป็นการวัด คุณลักษณะนามธรรมที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งไม่สามารถ สังเกตเห็นได้โดยตรง 2.การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ คือไม่สามารถวัด คุณลักษณะหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 3.ผลจากการวัดย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนเสมอ คะแนนจากการวัด จึงเท่ากับความสามารถที่แท้จริงกับความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด เขียนเป็นสมการได้ว่า X=T + E เมื่อ X แทนคะแนนที่ได้จากการวัด T แทนความสามารถที่ แท้จริง และ E แทนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด

13 ระดับของผลการวัด 1. ระดับนามบัญญัติ (nominal scale) 2. ระดับเรียงอันดับ (ordinal scale) 3. ระดับช่วง (interval scale) 4. ระดับอัตราส่วน (ratio scale)

14 หลักการวัดผลการศึกษา การจะดำเนินการวัดผลสิ่งใด หรือในโอกาส ใดก็ตาม ผู้วัดย่อมต้องการผลการวัดที่มีคุณภาพ เช่น ให้เชื่อถือได้ ให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อ จะนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมั่นใจ การที่ จะดำเนินการตามความต้องการดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับยึดถือเป็น แนวทางของการปฏิบัติ หลักเกณฑ์หรือ องค์ประกอบสำคัญที่ถือว่าเป็นหลักของการ วัดผลการศึกษา มีดังนี้

15 1. วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 1.1 ทำความเข้าใจคุณลักษณะที่ต้องการวัด 1.2 ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมถูกต้อง 1.3 วัดให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม 2. ใช้เครื่องมือวัดผลที่หลากหลายและมีคุณภาพ

16 3.มีความยุติธรรม 3.1 เครื่องมือที่ใช้ - วัดครอบคลุมทุกเรื่องทุกแง่มุม - ไม่ควรให้ผู้เรียนเลือกตอบเพียงบางข้อ ได้ เช่น ออกข้อสอบ 6 ข้อให้เลือกทำ 3 ข้อ - ใช้ภาษาชัดเจน ไม่วกวน - คำถามไม่ควรตอบกันเอง เช่น ข้อหลัง ๆ แนะนำคำตอบของข้อแรก ๆ เป็นต้น - ควรใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน หากใช้ ข้อสอบคนละชุดจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน

17 3.2การใช้เครื่องมือ - บอกใบ้คำตอบระหว่างที่มีการสอบวัด - ส่งเสียงรบกวนระหว่างที่ผู้สอบใช้ความคิด - ใช้เครื่องมือที่พิมพ์ผิดมาก ๆ ไม่มีคำตอบ ถูก หรือมีคำตอบถูกหลายตัว - ทำเฉลยผิด ตรวจผิด ให้คะแนนอย่างไม่มี หลักเกณฑ์ 4.ประเมินผลได้ถูกต้อง

18 5.ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า - เด็กคนนี้มีความสามารถ เด่น – ด้อย ด้านไหน - เด็กงอกงามมากขึ้นเพียงใด - เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพอย่างไร

19 ขั้นตอนในการวัดผลการศึกษา 1. ขั้นวางแผน 1.1 กำหนดจุดมุ่งหมาย - สอบใคร เพื่อทราบระดับความยากง่ายที่เหมาะกับกลุ่ม ผู้สอบ - สอบไปทำไม เพื่อทราบชนิด/ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ - สอบอะไร เพื่อทราบสิ่งที่ต้องการวัด 1.2 กำหนดสิ่งที่จะวัด คือพยายามกำหนดว่าเนื้อหา ใด คุณลักษณะหรือพฤติกรรมใดที่ต้องการสอบวัด แต่ละ เนื้อหาและพฤติกรรมนั้น ๆ จะวัดมากน้อยเพียงใด

20 1.3 กำหนดเครื่องมือ การวัดคุณลักษณะหรือ พฤติกรรมที่ต้องการนั้น ควรใช้เครื่องมืออะไรบ้าง จึงจะ วัดได้ตรงตามความต้องการได้อย่างครบถ้วน - รูปแบบคำถามที่ใช้ - จำนวนข้อคำถามและเวลาที่ใช้ในการวัด - วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ - ผู้รับผิดชอบในการสร้างเครื่องมือ - กำหนดเวลาในการสร้างเครื่องมือ - วิธีการที่จะให้ผู้เรียนตอบ - วิธีการตรวจให้คะแนน และการบันทึกผลคะแนน

21 2. ขั้นดำเนินการสร้างเครื่องมือ 2.1 เขียนข้อคำถาม 2.2 พิจารณาคัดเลือกข้อคำถาม 2.3 พิจารณาข้อคำถามทั้งหมดที่ใช้ 2.4 พิมพ์และอัดสำเนาเครื่องมือ 2.5 ทำเฉลย 2.6 จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้

22 3. ขั้นใช้เครื่องมือ เป็นการนำเครื่องมือไปทดสอบ กับผู้เรียน โดยต้องดำเนินการสอบให้เกิดความ ยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน พยายามหลีกเลี่ยง การรบกวนเวลาในการคิดของผู้เรียน ควรชี้แจง วิธีคิดคำตอบ ชี้แจงวิธีการตอบ 4. ขั้นตรวจและใช้ผลการวัด 4.1 แปลงคำตอบของผู้เรียนให้เป็นคะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนด แล้วจดบันทึก 4.2 รวบรวมคะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการวัด ทุกชนิด ทุกระยะเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผล และใช้ผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

23 5.การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำผล การวัดมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือเป็นรายข้อและทั้ง ฉบับเพื่อใช้พิจารณาว่าข้อสอบนั้นมี คุณภาพมากน้อยเพียงใด ควรแก้ไข ปรับปรุงในเรื่องใด รวมทั้งยังช่วยเก็บ รวบรวมข้อสอบที่ดีเอาไว้ใช้ต่อไป

24 แนวคิดหลักในการวัดและประเมินผลการศึกษา 1.การประเมินที่เน้นการประเมินการปฏิบัติ (performance assessment) 2.การประเมินที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) 2.1 อะไรที่มีคุณค่าที่เรียนไปและควรได้รับ การประเมินในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 2.2 กำหนดแนวทางการประเมิน โดยใช้ ข้อมูลที่หลากหลาย

25 3.การประเมินเน้นการใช้เครื่องมือที่ หลากหลาย (multiple method) การใช้ข้อสอบอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ ควรใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายที่เหมาะ กับสิ่งที่ต้องการวัด เช่น การสังเกต การ บันทึกเหตุการณ์ การเขียนอนุทิน การ ประเมินปฏิบัติ การทำงานกลุ่ม การ รายงานหน้าชั้น การใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น

26 4. การประเมินต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ - ประโยชน์ต่อผู้เรียน ประเมินเพื่อบอกว่าผู้เรียนทำอะไรได้บ้าง อะไรที่ควรพัฒนา - ประโยชน์ต่อผู้สอน ช่วยปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน - ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง เห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน - ประโยชน์ต่อสถานศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษาในการ จัดชั้นเรียนให้เรียนในโปรแกรมที่เหมาะสม การจัดโปรแกรม เสริม การให้คำแนะนำในการศึกษาต่อและอาชีพ

27 คุณธรรมของผู้ทำหน้าที่วัดผล 1. มีความยุติธรรม ในทุกขั้นตอนของการประเมินผล ตัดสินผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ลำเอียง 2. มีความซื่อสัตย์ ไม่บอกข้อสอบหรือขายข้อสอบ เปลี่ยนแปลงคะแนนโดยไม่ยึดหลักวิชา ฯ 3. มีความรับผิดชอบ ดำเนินการวัดและประเมินให้สำเร็จ ไปด้วยดี สร้างข้อสอบหรือส่งคะแนนทันตาม กำหนดเวลา คุมสอบให้เป็นไปตามระเบียบ

28 4. มีความละเอียดรอบคอบ รอบคอบในการวัดและการ ตัดสินใจ ทำให้ผลการวัดผลเชื่อถือได้มากที่สุด ทั้ง การออกข้อสอบ การตรวจ การทานคะแนน การรวม คะแนน การตัดเกรด 5. มีความอดทน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย เช่น ตรวจข้อสอบอัตนัยที่ใช้เวลามาก ตรวจแบบฝึกหัดทุก ครั้ง ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ฯ 6. มีความสนใจใฝ่รู้ในหลักการวัดและประเมินผลใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานและวิชาชีพของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดหลักในการ วัดและประเมินผล การศึกษา. ศัพท์สำคัญ การวัด (measurement) หมายถึง การกำหนดปริมาณให้กับสิ่ง ที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google