งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla. Joomla คืออะไร ? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) บน เว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla. Joomla คืออะไร ? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) บน เว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

2 Joomla คืออะไร ? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) บน เว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวก ลด ขั้นตอน และความยุ่งยาก ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ ไม่ จาเป็นต้องมี ความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือ ออกแบบเว็บไซต์ ก็ สามารถจัดทาเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

3 CMS คืออะไร ? Content Management System หรือ CMS คือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา CMS ส่วนใหญ่ ถูกนามาใช้ เรียกงานทางด้านเว็บไซต์จึงเรียกระบบนี้ว่า เป็นระบบบริหาร จัดการเว็บไซต์

4 CMS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Frontend คือส่วนทางด้านหน้าของเว็บไซต์ ประกอบด้วย Homepage Webpage และ Link ต่าง ๆ ผู้ใช้งานทั่วไป และสมาชิกของเว็บไซต์ทุก คนสามารถมองเห็น หรือเยี่ยมชมได้ Backend คือส่วนที่ใช้ในการควบคุม Website มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ งานในส่วนนี้ได้ เช่น Admin และสมาชิกที่ ได้รับอนุญาต ( ทีมงานผู้มีหน้าที่ เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ )

5 ประโยชน์ของ CMS ควบคุมรูปแบบของเว็บไซต์ได้ดี ( ฟอนต์ สไตล์ การจัดวางเลย์เอาต์ ) อัปเดตเว็บไซต์ได้จากทุกๆ ที่ ไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML และ Script รองรับการทา งานจากผู้ใช้หลายคนได้พร้อมๆ กัน การจัดการเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีระบบ ง่ายต่อ การดูแล ไม่เสียเวลาในการสร้างเว็บไซต์มาก ช่วยลดกา ลังคนและค่าใช้จ่ายในการสร้างและดูแล เว็บไซต์ มีโปรแกรมเสริมให้เลือกนามาประยุกต์ใช้งาน กับเว็บไซต์นั้นๆ

6

7 ตัวอย่างของโปรแกรม CMS  Joomla http://www.joomla.org/  Mambo รายละเอียด http://th.easyhostdomain.com/web- hosting/mambo.html http://th.easyhostdomain.com/web- hosting/mambo.html

8  Drupal http://webthaiseo.blogspot.com/2013/05/dru pal_14.html http://webthaiseo.blogspot.com/2013/05/dru pal_14.html  Word press รายละเอียด https://th.wordpress.org/https://th.wordpress.org/

9 ทำไมต้องเป็น Joomla! ฟรี, ติดตั้งง่าย ควบคุมหน้าตาเว็บด้วย Template สร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่าย รองรับกับการทางานหลายๆ คนพร้อมๆ กันได้ เสถียร ปลอดภัย update ได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ใดๆ มีสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลช่วยเหลือจานวน มาก มีผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย

10 ความต้องการของระบบในการ ติดตั้ง Joomla2.5 เนื่องจาก Joomla เป็นเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนา ด้วยภาษา PHP และบริหารข้อมูลโดยใช้ ฐานข้อมูลบน MySQL ดังนั้น 1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Unix 2. มีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, IIS หรืออื่นๆ 3. ติดตั้ง PHP สำหรับประมวลผลภาษา PHP 4. โปรแกรม MySql สำหรับสร้างและจัดการระบบ ฐานข้อมูล

11 การติดตั้ง Joomla! เพื่อใช้งาน 1. การติดตั้ง Joomla ใช้งานบนพื้นที่เว็บไซต์ จริง การติดตั้งแบบนี้จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ อยากเจอปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งมีทั้งข้อดีและ ข้อเสียดังนี้ ข้อดี 1. ช่วยให้เราเห็นผลได้ทันที 2. สามารถทดสอบและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะทำงานจริงทั้งหมด ซึ่งมักจะพบกับ ปัญหาเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับภาษาไทย หรือส่วนการทำงานบางส่วนใช้ภาษาไทย ไม่ได้ ดังนี้ เราสามารถให้ผู้ดูแลระบบของโฮสช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ซึ่งไม่ ต้องมาเสียเวลาแก้ไข หรือปรับแก้งานทีหลังให้เสียเวลา ข้อเสีย 1. การทำงานจะช้าเพราะต้องเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเหมาะกับอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง 2. ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นโครงการที่สูง เพราะต้องเช่าพื้นที่ และติดตั้งอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง

12 การติดตั้ง Joomla! เพื่อใช้งาน ( ต่อ ) 2. การติดตั้ง Joomla ใช้งานบนพื้นที่เว็บไซต์จาลอง หลังจากออกแบบเสร็จก็อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จริง ข้อดี 1. ไม่เสียเวลาในการรอดูผลลัพธ์ 2. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตอนเริ่มโครงการ โดยการเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ทิ้งไว้ให้สินเปลือง และประหยัดค่าบริการ อินเตอร์เน็ต ในการเพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ ข้อเสีย 1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ และระบบฐานข้อมูล 2. ต้องเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง จากระบบของเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่ไม่ตรง กับระบบที่เราจำลองไว้

13 การติดตั้ง Web Server จำลอง

14 ขั้นตอนการติดตั้ง Web Server จำลอง 2. คลิก Next จะพบกับหน้าจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ แบบ GNU/GPL License

15 ขั้นตอนการติดตั้ง Web Server จำลอง ( ต่อ )

16

17

18

19

20

21

22 9. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ที่ช่อง address bar พิมพ์ http://localhost/ ถ้าขึ้นหน้าจอ AppServ ดังภาพแสดงว่าพร้อมใช้งานได้

23 โครงสร้างของ Folder

24 การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin

25 การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin ( ต่อ )

26

27 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Joomla ( ต่อ )

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 การจัดการไฟล์มีเดีย

46

47

48 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla. Joomla คืออะไร ? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) บน เว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google