งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ปี 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ปี 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ปี 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 หัวข้อ 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 2. วิธีการกรอกข้อมูล

3 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 Download “ แบบฟอร์มกรอก ข้อมูล.xls” จาก http://evaluation.trf.or.th http://evaluation.trf.or.th 1.2 กรอกข้อมูล 1.3 ลงทะเบียนใหม่ 1.4 Upload 1.5 แก้ไขข้อมูล

4 1.1 Download “ แบบฟอร์มกรอก ข้อมูล.xls” จาก http://evaluation.trf.or.th http://evaluation.trf.or.th

5

6 1.2 กรอก ข้อมูล อธิบายในตอนที่ 2

7 1.3 ลงทะเบียน ใหม่

8

9 1.4 Upload ถัดจาก ลงทะเบียน

10 1.5 แก้ไข ข้อมูล

11

12

13 2. วิธีการกรอกข้อมูล file = แบบฟอร์มกรอกข้อมูล.xls ข้อมูลที่ต้องกรอกมีทั้งหมด 3 ส่วน (3 worksheets) คือ 1. ข้อมูลรายละเอียดของภาควิชา 2. ข้อมูลรายชื่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชา / ภาควิชา ณ วันที่ 31 ธ. ค. 2552 ถึง 31 ธ. ค. 2553 3. ข้อมูลของบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ. ศ. 2552 ถึง 2553

14 2. 1. ข้อมูลรายละเอียดของ ภาควิชา ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ / สถาบัน ชื่อภาควิชา / สาขาวิชา จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สาขาวิชาของหน่วยงาน

15

16 2. 2. ข้อมูลรายชื่อ อาจารย์และนักวิจัย

17 2. 3. ข้อมูลของบทความที่ ตีพิมพ์ในปี 52-53 A. หมายเลขบทความ ( ให้ตรงกับหมายเลข reprint) B. ประเภทของบทความ ( ดูภาคผนวก ข ) C. ชื่อบทความวิจัย / ชื่อสิ่งประดิษฐ์ D. ชื่อวารสาร / ชื่อการประชุมวิชาการ E.ISSN / เลขที่สิทธิบัตร ( ดูที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html http://science.thomsonreuters.com/cgi- bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D http://journalseek.net/) F. ปี พ. ศ. ที่ตีพิมพ์ / ได้รับอนุมัติสิทธิบัตร G. จำนวนผู้แต่งทั้งหมด H. จำนวนผู้แต่งที่อยู่ในสังกัด I. รายชื่อผู้แต่งที่อยู่ในสังกัด

18 ABCDEFGHI 1 หมายเล ข บทควา ม ประเภท ของ บทควา ม ชื่อ บทความ วิจัย / ชื่อ สิ่งประดิษ ฐ์ ชื่อ วารสาร / ชื่อการ ประชุม วิชาการ ISSN / เลขที่ สิทธิบัตร ปี พ. ศ. ที่ ตีพิมพ์ / ได้รับอนุมัติ สิทธิบัตร จำนวนผู้ แต่ง ทั้งหมด จำนวนผู้ แต่งที่อยู่ ในสังกัด รายชื่อผู้ แต่งที่อยู่ ในสังกัด 21 32 43 54

19 สมมุติสาขามีข้อมูล บทความ ดังนี้ 1.Student, A, Rattanapitikon, W. and Shibayama, T. (2009). Conversion formulas for computing representative wave heights, Ocean Engineering, Vol. 36, pp. 1554-1563. 2.Student, A. and Rattanapitikon, W. (2010). Transformation of mean and highest one- tenth wave heights, Kasetsart Journal (Natural Science), Vol. 44, pp. 1171-1181. 3.Rattanapitikon, W., Student, A and Student, B. (2009). Modification of a parametric model, The 4th Inter. Conf. on Asian and Pacific Coasts, September 21-24, Nanjing, China, 346-357 Student, A. และ Student, B. = นักเรียนใน สาขา Rattanapitikon, W. = อาจารย์ในสาขา Shibayama, T. = อาจารย์ ม. อื่น

20 20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ปี 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google