งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสร้างผู้ประกอบยุค ใหม่ (Building Entrepreneur in New Era) ผศ. ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต ภาควิชาการตลาด มรภ. สวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสร้างผู้ประกอบยุค ใหม่ (Building Entrepreneur in New Era) ผศ. ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต ภาควิชาการตลาด มรภ. สวนสุนันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสร้างผู้ประกอบยุค ใหม่ (Building Entrepreneur in New Era) ผศ. ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต ภาควิชาการตลาด มรภ. สวนสุนันทา

2 2 What’s an Entrepreneur? person who organizes and manages any enterprise especially in a business usually with considerable initiative and risk or an employer of productive labor or contractor

3 3 How to Build an Entrepreneur? Money Home Based Business Biz Opportunities MarketingSalesAdvertising Technology E-Business Franchises OEM & REM Service Business Work Life Human Resources Management Operation Starting a Business Much More Business

4 4 แนวทางทำ - ทำอย่างไร (How-to guides) แนวทางทำ - ทำอย่างไร (How-to guides) ประเมินตนเอง (Self- Assessment) ประเมินตนเอง (Self- Assessment) แนวคิดธุรกิจ (Business Idea) แนวคิดธุรกิจ (Business Idea) พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Basics) พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Basics) แผนทางธุรกิจ (Business Plans) แผนทางธุรกิจ (Business Plans) จัดหาแหล่งเงินทุน (Getting Financing) จัดหาแหล่งเงินทุน (Getting Financing) ค้นหาลูกค้า (Finding Customers) ค้นหาลูกค้า (Finding Customers) มีนวัตกรรม (Inventing) มีนวัตกรรม (Inventing) มีตำนานความสำเร็จ (Success Stories) มีตำนานความสำเร็จ (Success Stories) การเริ่มต้นธุรกิจ ( ) การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)

5 5 สุขภาพความแข็งแรง (Health and Fitness) สุขภาพความแข็งแรง (Health and Fitness) เงินทุนส่วนตัว (Personal Money) เงินทุนส่วนตัว (Personal Money) ศูนย์กลางท่องเที่ยว (Travel Center) ศูนย์กลางท่องเที่ยว (Travel Center) ดุลภาพระหว่างงานกับชีวิต (Work/Life Balance) ดุลภาพระหว่างงานกับชีวิต (Work/Life Balance) สิ่งสำเร็จผล (Success Stories) สิ่งสำเร็จผล (Success Stories) ชีวิตการทำงาน (Work Life)

6 6 แหล่งเงิน - ทำอย่างไร (How-to guides) แหล่งเงิน - ทำอย่างไร (How-to guides) จัดหาแหล่งเงินทุน (Financing) จัดหาแหล่งเงินทุน (Financing) บริหารเงิน (Money Management) บริหารเงิน (Money Management) รับ - จ่ายเงิน (Payments- Collections) รับ - จ่ายเงิน (Payments- Collections) จัดระบบภาษี (Tax Center) จัดระบบภาษี (Tax Center) การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) คำนวณเงินอย่างดี (Financial Calculators) คำนวณเงินอย่างดี (Financial Calculators) เงิน - สตางค์ (Money)

7 7 การตลาด - ทำอย่างไร (How-to guides) การตลาด - ทำอย่างไร (How-to guides) พื้นฐานการตลาด (Marketing Basics) พื้นฐานการตลาด (Marketing Basics) การค้นหาลูกค้า (Finding Customers) การค้นหาลูกค้า (Finding Customers) การวิจัยตลาด (Market Research) การวิจัยตลาด (Market Research) แนวคิดการตลาด (Marketing Ideas) แนวคิดการตลาด (Marketing Ideas) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การตลาด (Marketing)

8 8 การขาย - ทำอย่างไร (How-to guides) การขาย - ทำอย่างไร (How-to guides) ค้นหาลูกค้ามุ่งหวัง (Finding Prospects) ค้นหาลูกค้ามุ่งหวัง (Finding Prospects) เทคนิคการขาย (Sales Techniques) เทคนิคการขาย (Sales Techniques) การนำเสนอขาย (Presentations) การนำเสนอขาย (Presentations) การปิดการขาย (Closing the Sale) การปิดการขาย (Closing the Sale) การบริการลูกค้า (Customer Services) การบริการลูกค้า (Customer Services) การขาย (Sales)

9 9 การโฆษณา - ทำอย่างไร (How-to guides) การโฆษณา - ทำอย่างไร (How-to guides) ชนิดของการโฆษณา (Ads by Type) ชนิดของการโฆษณา (Ads by Type) สื่อการโฆษณา (Ads Media) สื่อการโฆษณา (Ads Media) จุดเน้นเพื่อเสนอขาย (Unique Selling Point) จุดเน้นเพื่อเสนอขาย (Unique Selling Point) การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Ads Creative) การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Ads Creative) ผลกระทบ (Ads Impacts) ผลกระทบ (Ads Impacts) การโฆษณา (Advertisings)

10 10 การบริหารคน - ทำอย่างไร (How- to guides) การบริหารคน - ทำอย่างไร (How- to guides) การจ้างพนักงาน (Hiring) การจ้างพนักงาน (Hiring) การชดเชย / ผลประโยชน์ (Compensation/Benefits) การชดเชย / ผลประโยชน์ (Compensation/Benefits) กฎหมายการจ้างงาน (Employee Law) กฎหมายการจ้างงาน (Employee Law) การจัดการลูกจ้าง (Managing Employees) การจัดการลูกจ้าง (Managing Employees) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

11 11 บริหารจัดการ - ทำอย่างไร (How- to guides) บริหารจัดการ - ทำอย่างไร (How- to guides) การปฏิบัติการ (Operation) การปฏิบัติการ (Operation) การประกัน (Insurance) การประกัน (Insurance) ประเด็นทางกฎหมาย (Legal Issues) ประเด็นทางกฎหมาย (Legal Issues) ภาวะผู้นำ (Leadership) ภาวะผู้นำ (Leadership) ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ธุรกิจครอบครัว (Family Business) มีความเป็นผู้หญิงหรือไม่ (Woman’s Center) มีความเป็นผู้หญิงหรือไม่ (Woman’s Center) การบริหารจัดการ (Management)

12 12 เทคโนโลยี - ใช้อย่างไร (How-to guides) เทคโนโลยี - ใช้อย่างไร (How-to guides) ใช้ได้ทันทีหรือไม่ (Gear) ใช้ได้ทันทีหรือไม่ (Gear) แนวโน้มใหม่ (News and Trends) แนวโน้มใหม่ (News and Trends) ทบทวนผลิตภัณฑ์ (Product Reviews) ทบทวนผลิตภัณฑ์ (Product Reviews) ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี (Software Guide) ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี (Software Guide) บริหารเทคโนโลยี (Managing Technology) บริหารเทคโนโลยี (Managing Technology) เทคโนโลยี (Technology)

13 13 ทำงานอยู่กับบ้าน (Home Based Business) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- Commerce) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- Commerce) ระบบสัมปทานสิทธิ์ (Franchise Systems) ระบบสัมปทานสิทธิ์ (Franchise Systems) ธุรกิจบริการ (Service Business) ธุรกิจบริการ (Service Business) ผลิตขายส่งโรงงานประกอบ (OEMs) ผลิตขายส่งโรงงานประกอบ (OEMs) ผลิตขายส่งตลาดชิ้นส่วน (REMs) ผลิตขายส่งตลาดชิ้นส่วน (REMs) อื่นๆ (Others) อื่นๆ (Others) โอกาสทางธุรกิจ (Biz Opportunities)

14 14 แนวความคิดของหน่วยบ่มเพาะ ธุรกิจ (BI Concept) ประเภทหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Types of BI) การให้บริการหน่วยบ่มเพาะ (BI’s Services) การให้บริการหน่วยบ่มเพาะ (BI’s Services) เงินทุนการบ่มเพาะธุรกิจ (BI Capital) เงินทุนการบ่มเพาะธุรกิจ (BI Capital) ธุรกิจเริ่มต้น (Start-up Company) ธุรกิจเริ่มต้น (Start-up Company) ธุรกิจออกไปดำเนินการเอง (Spin- off Company) ธุรกิจออกไปดำเนินการเอง (Spin- off Company) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะ ธุรกิจ (Others) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะ ธุรกิจ (Others) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator)

15 15 สนับสนุน สร้าง และพัฒนา ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยสถานที่บ่มเพาะ องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยอาศัยสถานที่บ่มเพาะ องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ มีผู้ให้คำปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการ ดำเนินการธุรกิจที่มีประสบการณ์จริง ก่อนออกไปทำธุรกิจจริง มีผู้ให้คำปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการ ดำเนินการธุรกิจที่มีประสบการณ์จริง ก่อนออกไปทำธุรกิจจริง ( แนวความคิดหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (BI Concept)

16 16 หน่วยบ่มเพาะในมหาวิทยาลัย (University BI) หน่วยบ่มเพาะในอุตสาหกรรม (Industrial BI) หน่วยบ่มเพาะในอุทยาวิทยาศาสตร์ (Science Park BI) หน่วยบ่มเพาะในหน่วยงานภาคเอกชน (Private BI) หน่วยบ่มเพาะอื่นๆ (Other BI) ประเภทหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Types of BI)

17 17 ให้บริการก่อนบ่มเพาะ (Pre- incubation) การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access Investment or Financing) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access Investment or Financing) การวิจัยตลาด (Market Research) การวิจัยตลาด (Market Research) การตลาด (Marketing) การตลาด (Marketing) ขายและการส่งออก (Sales and Export) ขายและการส่งออก (Sales and Export) การเงินและบัญชี (Finance and Accounting) การเงินและบัญชี (Finance and Accounting) กฎหมาย (Legal) กฎหมาย (Legal) อื่นๆ (Others) อื่นๆ (Others) การให้บริการหน่วยบ่มเพาะ (BI’s Services)

18 18 เงินทุนอุตสาหกรรม (Industrial Fund) เงินทุนอุตสาหกรรม (Industrial Fund) เงินทุนส่วนตัว (Personal Fund) เงินจากญาติพี่น้อง (Angel Fund) เงินจากญาติพี่น้อง (Angel Fund) เงินสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะ (BI Fund) เงินสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะ (BI Fund) เงินจากสถาบันการเงิน (Financial Fund) เงินจากสถาบันการเงิน (Financial Fund) เงินจากภาครัฐ (State Fund) เงินจากภาครัฐ (State Fund) การร่วมทุน (Joint-Venture) การร่วมทุน (Joint-Venture) อื่นๆ (Others) อื่นๆ (Others) เงินทุนการบ่มเพาะธุรกิจ (BI Capital)

19 19 มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง (Differentiated Product) มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง (Differentiated Product) มีเทคโนโลยีที่จัดหาได้ (Available Technology) มีเงินทุนพร้อม (Readiness Fund) มีเงินทุนพร้อม (Readiness Fund) มีความเป็นได้เชิงธุรกิจ (Business Feasibility) มีความเป็นได้เชิงธุรกิจ (Business Feasibility) มีการเตรียมการบริหารจัดการ (Management) มีการเตรียมการบริหารจัดการ (Management) หาสถานที่ดำเนินการ (Located in-or- out Wall) หาสถานที่ดำเนินการ (Located in-or- out Wall) เริ่มกิจกรรมการตลาด (Starting Sales and Marketing) เริ่มกิจกรรมการตลาด (Starting Sales and Marketing) อื่นๆ (Others) อื่นๆ (Others) ธุรกิจเริ่มต้น (Start-up Company)

20 20 มีผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้ว (Continue Product Sales) มีผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้ว (Continue Product Sales) มียอดขายเติบโต (Sales Growth) มีกำไรกลับคืนมา (Profit Return Status) มีกำไรกลับคืนมา (Profit Return Status) มีการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Business Operation) มีการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Business Operation) มีการบริหารจัดการที่ควบคุมได้ (Management) มีการบริหารจัดการที่ควบคุมได้ (Management) มีสถานที่ตั้งธุรกิจ (Located Office) มีสถานที่ตั้งธุรกิจ (Located Office) มีผลการตลาดและขาย (Reported Sales and Marketing) มีผลการตลาดและขาย (Reported Sales and Marketing) อื่นๆ (Others) อื่นๆ (Others) ธุรกิจออกไปดำเนินการเอง (Spin- off Company)

21 21 บริษัทที่ผ่านกระบวนบ่มเพาะแล้วสำเร็จ บริษัทที่ผ่านกระบวนบ่มเพาะแล้วสำเร็จ บริษัทที่ผ่านกระบวนบ่มเพาะแล้วไม่ สำเร็จ บริษัทที่ผ่านกระบวนบ่มเพาะแล้วไม่ สำเร็จ กุญแจความสำเร็ว กุญแจความสำเร็ว หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทย หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทย หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในต่างประเทศ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในต่างประเทศ แนวโน้มหน่วยบ่มเพาะและผู้เข้าบ่ม เพาะ แนวโน้มหน่วยบ่มเพาะและผู้เข้าบ่ม เพาะ ความเป็นชาตินิยมของคนไทย ความเป็นชาตินิยมของคนไทย มุมมองอื่นๆ (Other Aspects)

22 22 Q & A จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 การสร้างผู้ประกอบยุค ใหม่ (Building Entrepreneur in New Era) ผศ. ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต ภาควิชาการตลาด มรภ. สวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google