งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างผู้ประกอบยุคใหม่ (Building Entrepreneur in New Era)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างผู้ประกอบยุคใหม่ (Building Entrepreneur in New Era)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างผู้ประกอบยุคใหม่ (Building Entrepreneur in New Era)
ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต ภาควิชาการตลาด มรภ.สวนสุนันทา

2 What’s an Entrepreneur?
person who organizes and manages any enterprise especially in a business usually with considerable initiative and risk or an employer of productive labor or contractor

3 How to Build an Entrepreneur?
Starting a Business Money Marketing Sales Advertising Operation Human Resources Management Work Life Technology Biz Opportunities Much More Business OEM & REM E-Business Home Based Business Service Business Franchises

4 การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
แนวทางทำ-ทำอย่างไร (How-to guides) ประเมินตนเอง (Self-Assessment) แนวคิดธุรกิจ (Business Idea) พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Basics) แผนทางธุรกิจ (Business Plans) จัดหาแหล่งเงินทุน (Getting Financing) ค้นหาลูกค้า (Finding Customers) มีนวัตกรรม (Inventing) มีตำนานความสำเร็จ (Success Stories)

5 ชีวิตการทำงาน (Work Life)
สุขภาพความแข็งแรง (Health and Fitness) เงินทุนส่วนตัว (Personal Money) ศูนย์กลางท่องเที่ยว (Travel Center) ดุลภาพระหว่างงานกับชีวิต (Work/Life Balance) สิ่งสำเร็จผล (Success Stories)

6 เงิน-สตางค์ (Money) แหล่งเงิน-ทำอย่างไร (How-to guides)
จัดหาแหล่งเงินทุน (Financing) บริหารเงิน (Money Management) รับ-จ่ายเงิน (Payments-Collections) จัดระบบภาษี (Tax Center) การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) คำนวณเงินอย่างดี (Financial Calculators)

7 การตลาด (Marketing) การตลาด-ทำอย่างไร (How-to guides)
พื้นฐานการตลาด (Marketing Basics) การค้นหาลูกค้า (Finding Customers) การวิจัยตลาด (Market Research) แนวคิดการตลาด (Marketing Ideas) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

8 การขาย (Sales) การขาย-ทำอย่างไร (How-to guides)
ค้นหาลูกค้ามุ่งหวัง (Finding Prospects) เทคนิคการขาย (Sales Techniques) การนำเสนอขาย (Presentations) การปิดการขาย (Closing the Sale) การบริการลูกค้า (Customer Services)

9 การโฆษณา (Advertisings)
การโฆษณา-ทำอย่างไร (How-to guides) ชนิดของการโฆษณา (Ads by Type) สื่อการโฆษณา (Ads Media) จุดเน้นเพื่อเสนอขาย (Unique Selling Point) การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Ads Creative) ผลกระทบ (Ads Impacts)

10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
การบริหารคน-ทำอย่างไร (How-to guides) การจ้างพนักงาน (Hiring) การชดเชย/ผลประโยชน์ (Compensation/Benefits) กฎหมายการจ้างงาน (Employee Law) การจัดการลูกจ้าง (Managing Employees)

11 การบริหารจัดการ (Management)
บริหารจัดการ-ทำอย่างไร (How-to guides) การปฏิบัติการ (Operation) การประกัน (Insurance) ประเด็นทางกฎหมาย (Legal Issues) ภาวะผู้นำ (Leadership) ธุรกิจครอบครัว (Family Business) มีความเป็นผู้หญิงหรือไม่ (Woman’s Center)

12 เทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยี-ใช้อย่างไร (How-to guides) ใช้ได้ทันทีหรือไม่ (Gear) แนวโน้มใหม่ (News and Trends) ทบทวนผลิตภัณฑ์ (Product Reviews) ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี (Software Guide) บริหารเทคโนโลยี (Managing Technology)

13 โอกาสทางธุรกิจ (Biz Opportunities)
ทำงานอยู่กับบ้าน (Home Based Business) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระบบสัมปทานสิทธิ์ (Franchise Systems) ธุรกิจบริการ (Service Business) ผลิตขายส่งโรงงานประกอบ (OEMs) ผลิตขายส่งตลาดชิ้นส่วน (REMs) อื่นๆ (Others)

14 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator)
แนวความคิดของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (BI Concept) ประเภทหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Types of BI) การให้บริการหน่วยบ่มเพาะ (BI’s Services) เงินทุนการบ่มเพาะธุรกิจ (BI Capital) ธุรกิจเริ่มต้น (Start-up Company) ธุรกิจออกไปดำเนินการเอง (Spin-off Company) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะธุรกิจ (Others)

15 แนวความคิดหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (BI Concept)
สนับสนุน สร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยสถานที่บ่มเพาะ องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีผู้ให้คำปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการดำเนินการธุรกิจที่มีประสบการณ์จริงก่อนออกไปทำธุรกิจจริง

16 ประเภทหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Types of BI)
หน่วยบ่มเพาะในมหาวิทยาลัย (University BI) หน่วยบ่มเพาะในอุตสาหกรรม (Industrial BI) หน่วยบ่มเพาะในอุทยาวิทยาศาสตร์ (Science Park BI) หน่วยบ่มเพาะในหน่วยงานภาคเอกชน (Private BI) หน่วยบ่มเพาะอื่นๆ (Other BI)

17 การให้บริการหน่วยบ่มเพาะ (BI’s Services)
ให้บริการก่อนบ่มเพาะ (Pre-incubation) การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access Investment or Financing) การวิจัยตลาด (Market Research) การตลาด (Marketing) ขายและการส่งออก (Sales and Export) การเงินและบัญชี (Finance and Accounting) กฎหมาย (Legal) อื่นๆ (Others)

18 เงินทุนการบ่มเพาะธุรกิจ (BI Capital)
เงินทุนอุตสาหกรรม (Industrial Fund) เงินทุนส่วนตัว (Personal Fund) เงินจากญาติพี่น้อง (Angel Fund) เงินสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะ (BI Fund) เงินจากสถาบันการเงิน (Financial Fund) เงินจากภาครัฐ (State Fund) การร่วมทุน (Joint-Venture) อื่นๆ (Others)

19 ธุรกิจเริ่มต้น (Start-up Company)
มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง (Differentiated Product) มีเทคโนโลยีที่จัดหาได้ (Available Technology) มีเงินทุนพร้อม (Readiness Fund) มีความเป็นได้เชิงธุรกิจ (Business Feasibility) มีการเตรียมการบริหารจัดการ (Management) หาสถานที่ดำเนินการ (Located in-or-out Wall) เริ่มกิจกรรมการตลาด (Starting Sales and Marketing) อื่นๆ (Others)

20 ธุรกิจออกไปดำเนินการเอง (Spin-off Company)
มีผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้ว (Continue Product Sales) มียอดขายเติบโต (Sales Growth) มีกำไรกลับคืนมา (Profit Return Status) มีการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Business Operation) มีการบริหารจัดการที่ควบคุมได้ (Management) มีสถานที่ตั้งธุรกิจ (Located Office) มีผลการตลาดและขาย (Reported Sales and Marketing) อื่นๆ (Others)

21 มุมมองอื่นๆ (Other Aspects)
บริษัทที่ผ่านกระบวนบ่มเพาะแล้วสำเร็จ บริษัทที่ผ่านกระบวนบ่มเพาะแล้วไม่สำเร็จ กุญแจความสำเร็ว หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทย หน่วยบ่มเพาะธุรกิจในต่างประเทศ แนวโน้มหน่วยบ่มเพาะและผู้เข้าบ่มเพาะ ความเป็นชาตินิยมของคนไทย

22 จบการนำเสนอ Q & A


ดาวน์โหลด ppt การสร้างผู้ประกอบยุคใหม่ (Building Entrepreneur in New Era)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google