งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO e-Claim การบันทึกข้อมูล Palliative Care สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโปรแกรม e-Claim.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO e-Claim การบันทึกข้อมูล Palliative Care สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโปรแกรม e-Claim."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO e-Claim การบันทึกข้อมูล Palliative Care สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโปรแกรม e-Claim

2 บันทึกเบิกได้เฉพาะ กรณี - ผู้ป่วยนอก - การรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้น

3 การบันทึกกรณีการทำ แผล และ ให้ออกซิเจน ใช้กับ โปรแกรม e-Claim Version 1.5.2.9 เป็น ต้นไป

4 Company Logo ข้อมูลทั่วไป F1 E-Claim 56 บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน

5 การวินิจฉัยโรค F2 มีรหัสโรครอง เป็น Z515

6 การผ่าตัดหัตถการ F3 บันทึกรหัสหัตถการ WHO ICD9 CM 2010

7 ค่าใช้จ่ายสูง F4 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีค่าใช้จ่ายสูง (ถ้ามี)

8 มะเร็ง F5 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษามะเร็ง (ถ้ามี)

9 Company Logo การบันทึกเบิกกรณี Palliative Care

10 เมนูบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด

11 บันทึกยา MORPHINE

12 การบันทึกเบิกยา Morphine ค้นหาด้วยรหัสเบิก “M0” (MO001-MO015)

13 การบันทึกเบิกยา Morphine

14 บันทึกกรณีการทำแผล ( Dressing )

15 การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing) ค้นหาด้วยรหัสเบิก “PALDS”

16 การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing)

17 บันทึกกรณีให้ออกซิเจน

18 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน -Oxygen Concentrator รหัส “PALOC” -Oxygen Tank รหัส “PALOT”

19 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน

20 บันทึกข้อมูลหน้าอื่นๆ ให้ ครบถ้วน


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO e-Claim การบันทึกข้อมูล Palliative Care สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโปรแกรม e-Claim.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google