งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 542 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 1 คนบุคลากรสายสนับสนุน 541 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 68 ปีและน้อยที่สุด 19 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 32.17 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 30 ปี (Mode) มัธยฐาน 31 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่ กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุ มากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดง ให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตราบุคลากร อายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหาขาดอัตรา การทดแทนกันได้

3 Max 68 Min 19 Avg. 32.17 Sd. 6.71 critical

4 Max 52 Min 52 Avg. 52 Sd. -

5

6 Max 68 Min 19 Avg. 32.13 Sd. 6.66 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google