งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นถือ เป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดใน ชีวิตเนื่องมาจากระดับฮอร์โมนที่ เปลี่ยนแปลงในร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นถือ เป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดใน ชีวิตเนื่องมาจากระดับฮอร์โมนที่ เปลี่ยนแปลงในร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นถือ เป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดใน ชีวิตเนื่องมาจากระดับฮอร์โมนที่ เปลี่ยนแปลงในร่างกาย กรรมพันธุ์ หรือสิ่งแวดล้อม ภายนอกเช่น เพศ ครอบครัว และเพื่อน เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นถือ เป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดใน ชีวิตเนื่องมาจากระดับฮอร์โมนที่ เปลี่ยนแปลงในร่างกาย กรรมพันธุ์ หรือสิ่งแวดล้อม ภายนอกเช่น เพศ ครอบครัว และเพื่อน เป็นต้น

3 อิทธิพลที่เกิดจาก เพศ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการ เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในชีวิต เนื่องจากระดับฮอร์โมนในร่างกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยในผู้ชาย จะมีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมน ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงใน ลักษณะเพศชายเช่น จะมีหนวด เคราและขนขึ้นในจุดต่างๆ

4 เสียงแตกและแหบพร่ามากขึ้น มี กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยัง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดอวัยวะ เพศอีกด้วย ในผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเอ สโทรเจน (Estrogen) และโปรเจส เทอโรน (Progesterone) เป็นตัว ควบคุมลักษณะความเป็นเพศหญิง เช่น เสียงจะแหลมสูงมากขึ้น หน้าอกและสะโพกจะขยาย จะมี ประจำเดือนและผิวพรรณเปล่งปลั่ง มากขึ้นเป็นต้น

5 เนื่องจากร่างกายได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน เพศ ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ทำให้เริ่มมี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย คือ อสุจิ และเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคือ ไข่ ซึ่งจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศนี้ นอกจากจะ เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์แล้ว ยังทำให้เพศ ชายและเพศหญิงมีลักษณะบางประการ เปลี่ยนไปอีกด้วย เช่น เพศชายเริ่มมีหนวด เครา มีขนบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศ ส่วนเพศ หญิงมีหน้าอก มีขนบริเวณอวัยวะเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ฮอร์โมนยังส่งผลต่ออารมณ์ของ วัยรุ่น ที่เป็นคนหุนหัน พลันแล่น จึงเรียกวัยนี้ ว่า “ วัยพายุบุแคม ”

6

7 วัยรุ่น เป็นวัยที่มีความหุนหัน พลัน แล่น จึงเรียกวัยนี้ว่า “ วัยพายุบุ แคม ”

8 อิทธิพลที่เกิดจาก ครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่ อบรมทางด้านจิตใจและปลูกฝัง พฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก โดย ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูกเป็นสถาบัน หลักในการดูแลและเลี้ยงดูถ้า ครอบครัวใดที่พ่อแม่และ บุคคลใน ครอบครัวมีการศึกษาและ ถ่ายทอด สิ่งที่ ดีมีคุณค่ากับเด็ก เด็กก็จะ ได้รับการซึมซับสิ่งที่ดีมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์

9 แต่เด็กที่ที่เกิดในครอบครัวที่เป็น แบบอย่างในทางตรงข้าม เช่น พ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย ยากจน พ่อแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ และมี พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กก็ จะ ซึมซับเอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้น มาเป็นพฤติกรรมของตนเองดังนั้น ครอบครัวจึง

10 มี อิทธิพลอย่างมากต่อต่อ พฤติกรรมต่างๆรวมทั้ง พฤติกรรมทางเพศของ วัยรุ่นด้วย

11 คำว่า " เพื่อน " มีความหมายว่า ผู้ชอบพอกันรัก ใคร่กัน ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน เพื่อนมีหลาย ลักษณะพอจะแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อนได้ดังต่อไปนี้.... 1. เพื่อนตาย : เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือยอม ตายแทนกันได้ 2. เพื่อนบ้าน : ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน 3. เพื่อนเล่น : เพื่อนที่เล่นหัวกันมาตอนเป็น เด็ก


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นถือ เป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดใน ชีวิตเนื่องมาจากระดับฮอร์โมนที่ เปลี่ยนแปลงในร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google