งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปราณี ภาษีผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปราณี ภาษีผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปราณี ภาษีผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การค้า ของจังหวัด การดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระดับจังหวัด ปี 2550 : 10 จังหวัด (จัดทำแล้ว) ปี 2551 : 42 จังหวัด (10+32) ปี 2552 : 33 จังหวัด (คงเหลือ)

3 การจัดทำคำของบประมาณโครงการ ปี 2552 จากงบจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 68 จังหวัด ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7 จังหวัด

4 การใช้ประโยชน์จากการจัดทำยุทธศาสตร์ การค้าระดับจังหวัด พาณิชย์จังหวัดในฐานะเลขานุการฯ มีส่วนใน การผลักดันให้มีการจัดทำ ACTION PLAN หรือไม่ ยุทธศาสตร์การค้าระดับจังหวัด เข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่ ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์การค้าระดับจังหวัด เข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่ การติดตามเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผน

5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การค้าระดับจังหวัด ใน Website สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระดานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การค้าระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การค้าระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปราณี ภาษีผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google