งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์ ๑. ผู้ก่อตั้งคือ พระเยซู ๒. มีฐานะเป็นทั้งศาสดาพยากรณ์และ เทพบุตร ๓. มีพื้นฐานมาจากศาสนายิว ๔. เป็นศาสนาเอกเทวนิยม ยะโฮวาห์ ๕. มีผู้นับถือมากที่สุดเพราะอิทธิพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์ ๑. ผู้ก่อตั้งคือ พระเยซู ๒. มีฐานะเป็นทั้งศาสดาพยากรณ์และ เทพบุตร ๓. มีพื้นฐานมาจากศาสนายิว ๔. เป็นศาสนาเอกเทวนิยม ยะโฮวาห์ ๕. มีผู้นับถือมากที่สุดเพราะอิทธิพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาคริสต์ ๑. ผู้ก่อตั้งคือ พระเยซู ๒. มีฐานะเป็นทั้งศาสดาพยากรณ์และ เทพบุตร ๓. มีพื้นฐานมาจากศาสนายิว ๔. เป็นศาสนาเอกเทวนิยม ยะโฮวาห์ ๕. มีผู้นับถือมากที่สุดเพราะอิทธิพล จากการเมืองในอดีต ๖. พระเยซูได้ชื่อ Christ = Mesiah แปลว่า ผู้ไถ่บาป ๗. สอนศาสนาอยู่ได้ ๓ ปี ก็ถูกประหาร เพราะอ้างตนเองว่าเป็น บุตรของพระยะโฮวาห์ ผิดกฎศาสนา ยิว

2 บ่อเกิด ๑. ส่วนหนึ่งมาจากพันธสัญญา เก่า ๒. ส่วนหนึ่งมาจากความสำนึก ของสาวกเกี่ยวกับพระเยซู ๓. ส่วนหนึ่งมาจากเก็บจาก วัฒนธรรมที่ได้สัมผัส ตามกระแสแห่ง ประวัติศาสตร์

3 ลักษณะ ๑. มีความหวังในเมสซิอา ๒. เมสซิอา = ผู้นำการเมืองและศาสนา หรือผู้นำประเทศนั่นเอง เหมือนศาสนาอิสลาม ๓. พระเยซูเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนา - เซนต์ปอลเป็นผู้ประดิษฐาน ๔. ศาสนาคริสต์เดิมนั้นสอนให้ดำเนินตาม แบบชาวยิว - ต่อมา St. ปีเตอร์ ประกาศว่า คริสต ชนที่เป็นยิวก็ทำ แบบยิวต่อไป คริสตชนที่เป็นกรีกก็ เป็นคริสต์แบบกรีก

4 ๕. เพราะกฤษฎีของจักรพรรดิ คอนสแตนติน ค. ศ. ๓๑๓ ห้ามถือ ศาสนาอื่น นอกจากศาสนา คริสต์ ๖. ทำให้ยุโรปมีศาสนาเดียวและ ได้รับความรู้ปรัชญาจากกรีก ๗. แต่ก็ทำให้ยุโรปตกอยู่ใน “ ยุค มืด ” เหมือนกันเพราะทุกประเทศ ต้องฟัง pope ด้วย

5 นิกาย นิกายใหญ่ ๆ มี ๓ นิกาย ๑. โรมันแคธอลิค - กรุงโรม ๒. กรีกออร์ธอดอกซ์ - ยุโรปตะวันออก ๓. โปรเตสแตนต์ - คัดค้านพวกโรมัน แคธอลิค เจริญรุ่งเรืองอยู่ในเยอรมัน ( มาร์ติน ลูเธอร์ ) - ทำให้เกิดเสรีภาพในการนับถือศาสนา - ทำให้เกิดความรู้สึกถึงเอกราชของ ชาติที่ควรตัดสินด้วยตนเอง - ทำให้มีการนับถือเหตุผลมากกว่า จารีตประเพณี - ทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะ ทำอะไรใหม่ที่ถูกต้องได้

6 ๑. นิกายโรมันคาธอลิก :  เชื่อว่า pope ( สันตะปาปา ) มีสิทธิและ หน้าที่ในการวางบัญญัติใหม่ๆ ได้ ๒. นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ :  มีพิธีกรรมอย่างเดียวกับนิกายคาธอลิก แต่ ไม่อยู่ในอำนาจของ pope และไม่ถือว่าไม้ กางเขนเป็นสิ่งสำคัญ ๓. นิกายโปรเตสแตนท์ :  ถือตามคัมภีร์ใบเบิล ไม่มีนักบวช ไม่ถือว่า ไม้กางเขนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ยอมปฏิบัติตาม คำสั่งใดๆ ของสำนักวาติกัน

7 คัมภีร์ ๑. ไบเบิล  หนังสือ ๒. แบ่งเป็น ๒ ภาค - The Old Testament ได้ รับมาจากศาสนายิว - The New Testament เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะ ๓. ยอมรับกันถึง ๓ ศาสนา โดยเฉพาะ The Old Testament - ยิว คริสต์ และอิสลาม

8 ศาสนากิจ 1. ศีลล้างบาป ถือว่าทุกคนมีบาปติดตัวมา จำต้อง ทำพิธีล้างบาปเสียก่อนที่จะนับถือศาสนา คริสต์ 2. ศีลกำลัง เป็นพิธีรับพระจิตให้มาอยู่ในตัว 3. ศีลมหาสนิท หรือเรียกอีกอย่างว่า มิสซา เป็น พิธีที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับศีลข้อนี้แล้วได้อยู่ แนบสนิทกับพระเยซู 4. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป เป็นพิธีที่ชาวคริสต์ที่ สำนึกว่าตนได้ทำบาปลงไป

9 5. ศีลสมรส เป็นพิธีที่ให้บ่าวสาวประกาศคำมั่นว่า จะเป็นสามีภรรยากันตลอดไปไม่หย่าร้าง แม้มี บุตรธิดาก็จะนับถือพระเจ้าตลอดไป 6. ศีลบวช พิธีนี้จะทำกับผู้ที่เลื่อมใสมั่นคง พร้อม ที่จะรับใช้ศาสนาคริสต์ แล้วก็จะเป็นบาทหลวง 7. ศีลเจิมครั้งสุดท้าย พิธีนี้จะทำให้เฉพาะคนป่วย หนัก ใกล้มรณะ

10 สัญลักษณ์ ~ เป้าหมาย ๑. - ไม้กางเขน - รูปพระเยซู - รูปพระแม่มาเรีย เน้น ความสำคัญต่างกันตามนิกาย ๒. - การเข้าถึงพระเจ้าและดำรงชีวิต เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า

11 ศาสนาอิสลาม - ผู้ให้กำเนิดคือท่านนบีมุฮัมหมัด แปลว่าผู้ควรบูชา - ฉายาที่ทุกคนรู้จักท่าน มี 2 ชื่อคือ อาบู กอซิม และอัลอามีน ( ผู้ ซื่อสัตย์ )

12 ๑. ศาสนาสากล ๒. มีผู้นับถือเป็นอันดับสอง ( ประมาณ 1,500 ล้านคน ) ๓. เป็นศาสนาแห่งกฏหมาย ๔. มีรากฐานเดิมมาจากศาสนา ยิวและศาสนาคริสต์ ๕. เอกเทวนิยม – อัลเลาะห์ ๖. เป็นสัญลักษณ์ของชนชาติ อาหรับ

13 ๗. ดำเนินศาสนาตาม Mesiah มากกว่าศาสนาคริสต์เสียอีก ๘. ศาสนากับการเมืองแยกกันไม่ ออก เรียกว่าศาสนาการเมือง ๙. อิสลาม อัสละมะ สันติ ตรงกับคำว่า เยรูซาเล็ม เป็นชื่อเรียกศาสนา ส่วน มุสลิมเป็นชื่อเรียก คนที่นับถือ ๑๐. เกิดประเทศซาอุดิอาระเบีย ณ วันที่ ๒๗ เดือนรอมฎอน ค. ศ. ๖๒๐ ( ปีช้าง )


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์ ๑. ผู้ก่อตั้งคือ พระเยซู ๒. มีฐานะเป็นทั้งศาสดาพยากรณ์และ เทพบุตร ๓. มีพื้นฐานมาจากศาสนายิว ๔. เป็นศาสนาเอกเทวนิยม ยะโฮวาห์ ๕. มีผู้นับถือมากที่สุดเพราะอิทธิพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google