งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 322 756 Data Mining Dr. Wararat Rungworawut 322475 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) สอนโดย ผศ. ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 322 756 Data Mining Dr. Wararat Rungworawut 322475 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) สอนโดย ผศ. ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 322 756 Data Mining Dr. Wararat Rungworawut 322475 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) สอนโดย ผศ. ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทที่ 8: การประยุกต์ต้นไม้ตัดสินใจ (Applied Decision Tree)

2 2 322 756 Data Mining ข้อมูลลูกค้าการซื้อคอมพิวเตอร์

3 3 322 756 Data Mining ต้นไม้ตัดสินใจ <=30 31..40 >40 age yes student yes no yesno credit fair excellent yesno

4 4 322 756 Data Mining กฎข้อที่ 1:: If (age<=30) and (student = yes) Then buy computer = yes กฎข้อที่ 2:: If (age<=30) and (student = no) Then buy computer = no กฎข้อที่ 3:: If (age> 30 and age < 40) Then buy computer = yes กฎข้อที่ 4:: If (age > 40) and (credit = fair) Then buy computer = yes กฎข้อที่ 5:: If (age > 40) and (credit = excellent) Then buy computer = no แปลงเป็นกฎจากต้นไม้ตัดสินใจ

5 5 322 756 Data Mining สร้างแอพพลิเคชัน โดยประยุกต์กฎที่ ได้ ระบบทำนายการซื้อคอมพิวเตอร์ age: student: credit: 1) สร้างไฟล์ buycom.php

6 6 322 756 Data Mining สร้างแอพพลิเคชัน โดยประยุกต์กฎที่ ได้ 30 & $age <= 40) echo " ซื้อ "; if($age <= 30 & $student == "no") echo " ไม่ซื้อ "; If ($age > 40 & $credit == "fair") echo " ซื้อ "; If ($age > 40 & $credit == "excellent") echo “ ไม่ซื้อ "; ?>

7 7 322 756 Data Mining สร้างแอพพลิเคชัน โดยประยุกต์กฎที่ ได้ 2. เอาไฟล์ buycom.php ไปวางไว้ที่ C:\AppServ\www และรันแอพพลิเคชัน ดังภาพ ต่อไปนี้

8 8 322 756 Data Mining กฎข้อที่ 1

9 9 322 756 Data Mining กฎข้อที่ 2

10 10 322 756 Data Mining กฎข้อที่ 3

11 11 322 756 Data Mining กฎข้อที่ 4

12 12 322 756 Data Mining กฎข้อที่ 5


ดาวน์โหลด ppt 1 322 756 Data Mining Dr. Wararat Rungworawut 322475 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) สอนโดย ผศ. ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google