งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำตรงข้าม opposite words

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำตรงข้าม opposite words"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำตรงข้าม opposite words
สื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 32101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จัดทำโดย ครูวารี รอดมา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

2 การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์
สาระสำคัญ การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ ในการเรียนภาษา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ข้อที่ 3 ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง จับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามได้ จุดประสงค์นำทาง 1. บอกความหมายคำศัพท์ได้ 2. จับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามได้

3 Are you ready ? Let’s go,go,go…

4 War วาร์ สงคราม- Peace พีช สันติภาพ

5 Fat แฟต อ้วน - Thin ทิน ผอม

6 Big บิ๊ก ใหญ่ - Small สมอร์ เล็ก

7 Long ลอง ยาว - short ชอต สั้น

8 Marry แมรี่ แต่งงาน - Divorce ดีวอร์ช หย่าร้าง

9 On ออน บน - Under อันเดอร์ ใต้

10 Black แบล็ค ดำ White ไวท์ ขาว

11 Boy บอย เด็กผู้ชาย – Girl เกิร์ล เด็กผู้หญิง

12 Good กู๊ด ดี - Bad แบด เลว

13 Hot ฮอท ร้อน - Cool คูล เย็น

14 New นิว ใหม่ - Old โอล์ด เก่า

15 Sit down ซิตดาวน์ นั่ง Stand up สแตนอัพ ยืน

16 Ugly เอิกลี่ น่าเกลียด Beautiful บิวตี้ฟูล สวยงาม

17 Chase แชส ไล่ - Run รัน วิ่ง

18 Cheap ชีพ ถูก -Expensive เอ็กเพ็นซีพ แพง

19 Clean คลีน สะอาด Dirty เดอร์ตี้ สกปรก

20 Easy อีซี่ย์ ง่าย - Difficult ดีฟฟิคัล ยาก

21 Float โฟล์ต ลอย - Sink ซิงค์ จม

22 Hard ฮาร์ด แข็ง Soft ซอฟต์ นุ่ม

23 Inside อินไซต์ ข้างใน Outside เอาท์ไซต์ ข้างนอก

24 Happy แฮปปี้ มีความสุข - Sad แซด เศร้า

25 Smile สไมล์ ยิ้ม - Sad แซด เศร้า

26 Man แมน ผู้ชาย Woman วูแมน ผู้หญิง

27 Sweet สวีท หวาน Sour ซอร์ เปรี้ยว

28 Win วิน ชนะ Lose ลอส แพ้

29 Buy บาย ซื้อ - Sell เซล ขาย

30 Day เดย์ กลางวัน- Night ไนท์ กลางคืน

31 Deep ดีพ ลึก Shallow ซอโลว์ ตื้น

32 Early เออร์ลี่ เช้า Late เลท สาย

33 Give กีฟว์ ให้ - Take เทค เอา

34 High ไฮท์ สูง - Low โลว์ ต่ำ

35 Left เลฟ ซ้าย - Right ไรท์ ขวา

36 Many แมนี่ มาก - Few ฟิว น้อย

37 Near เนียร์ ใกล้ - Far ฟาร์ ไกล

38 Quick ควิก เร็ว - Slow สโลว์ ช้า

39 Quiet ไคเอ็ท เงียบ- Noisy นอยซี่ ดัง

40 Broad บรอด กว้าง- Narrow แนร์โรว์ แคบ

41 Dark ดาร์ก มืด - Bright ไบร์ท สว่าง

42 Front ฟรอนท์ หน้า - Back แบค หลัง

43 Glade เกลด ดีใจ- Sorry ซอร์รี่ เสียใจ

44 Lead ลีด นำ- Follow ฟอลโลว์ ตาม

45 Open โอเพ็น เปิด -Close โคส ปิด

46 Pull พูล ดึง - Push พุส ดัน , ผลัก

47 Send เซ็นด์ ส่ง- Receive รีซีฟ รับ

48 Start สตาร์ท เริ่มต้น -Finish ฟินิช สิ้นสุด

49 Teach ทีช สอน- Learn เลิร์น เรียน

50 Throw โทรว์ ขว้าง – Catch แคทช์ = จับ

51 Top ท็อป ยอด - Bottom บ็อททอม ฐาน

52 Full ฟลู เต็ม - Empty เอ็มที้ ว่าง เปล่า

53 Rich ริช รวย - Poor พัวร์ จน

54 True ทรู ถูก - False ฟอลส์ ผิด

55 Awake อะเวก ตื่น -Asleep แอสะลีบ หลับ

56 Get off เก็ทออฟ ลงรถ Get on เก็ทออน ขึ้นรถ

57 Increase อินครีส เพิ่มขึ้น Decrease ดีครีส ลดลง

58 Love เลิฟ รัก -Hate เฮท เกลียด

59 Rise ริส ขึ้น - Fall ฟอล ตก

60 Sick ซิก ป่วย - Well เวลล์ สบายดี

61 Strong สตรอง แข็งแรง- Weak เวก อ่อนแอ

62 Tight ทินท์ แน่น - Loose ลูส หลวม

63 Diligent ดีลิเจ็น ขยัน -Lazy เลซี้ ขี้ เกียจ

64 Smooth สมูท เรียบ -Rough เราท์ ขรุขระ

65 Wet เว็ท เปียก-Dry ดราย แห้ง

66 Alike อะไลค์ เหมือน Different ดิฟฟีเร็น แตกต่าง

67 Blunt บลันท์ ทื่อ-Sharp ชาร์พ คม

68 UP อัพ ขึ้น -Down ดาวน์ ลง

69 Build บิวด์ ก่อสร้าง-Destroy เดสทรอย ทำลาย

70 East อีส ทิศตะวันออก- West เวส ทิศตะวันตก

71 Live ลีฟ มีชีวิต -Die ดาย ตาย

72 Neat นีต เรียบร้อย-Untidy อันไทดี้ ไม่เรียบร้อย

73 North นอร์ท ทิศเหนือ- South เซาท์ ทิศใต้

74 Straight สเตจน์ ตรง - Curve คิร์บ โค้ง

75 War วาร์ สงคราม- Peace พีช สันติภาพ

76 เจอกันใหม่บทเรียนต่อไปนะคะ..


ดาวน์โหลด ppt คำตรงข้าม opposite words

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google