งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส มัยฟื้นฟูศิลปวิทยา การ เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 เป็นสมัยที่มีการหัน กลับไปศึกษาภูมิ ปัญญาสมัยกรีก – โรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส มัยฟื้นฟูศิลปวิทยา การ เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 เป็นสมัยที่มีการหัน กลับไปศึกษาภูมิ ปัญญาสมัยกรีก – โรมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ส มัยฟื้นฟูศิลปวิทยา การ เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 เป็นสมัยที่มีการหัน กลับไปศึกษาภูมิ ปัญญาสมัยกรีก – โรมัน

4 จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟู ศิลปวิทยาการอยู่ใน ดินแดนอิตาลี แถบ รัฐฟลอเรนส์ เจนัว ปิซ่า และเวนิส การฟื้นฟูศิลป วิทยาการแผ่กระจาย จากอิตาลีไปยังตอน เหนือของยุโรป ภายหลังสงครามครูเสด

5 - ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ เครื่องปั่นฝ้าย เครื่องสี ข้าว เข็มทิศ กระสุนปืน มี การศึกษาด้านการแพทย์

6 - นักวิทยาศาสตร์คน สำคัญของสมัยนี้ คือ นิ โคลัส คอเปอร์นิคุส ซึ่ง กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็น ศูนย์กลางของจักรวาล เป็นการปูทางไปสู่ ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ใน คริสต์ศตวรรษที่ 16

7 แนวคิดสำคัญ มนุษย์นิยม ธรรม ชาตินิยม รวมกับแนวคิด ของศาสนาตริสต์

8 ศิลปินคนสำคัญ ศิลปินยุคที่มี ความสามารถหลายด้าน ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ได้แก่ลีโอนาโด ดาวินชี ไมเคิล แองเจลโล

9 สถาปัตยกรรม วิหารเซนต์ปิ เตอร์ และวิหารเซนต์ ปอล

10 ประติมากรรม ที่โดดเด่น ได้แก่ ผลงาน ของไมเคิล แองเจลโล คือ รูปสลักเดวิด : รูป ชายหนุ่มเปลือยกาย : รูปสลักลาปิเอตา : รูป พระแม่ประครองพระ เยซู

11 จิตรกรรม 1. เริ่มมีการเขียนภาพ สามมิติ 2. ผลงานที่สำคัญได้แก่ - ไมเคิลแองเจลโล ได้แก่ ภาพ “ การ ตัดสินครั้งสุดท้าย

12 - ลีโอนาโด ดาร์วินชี ได้แก่ ภาพ “ โมนาลิซา ” และ “ อาหารมื้อ สุดท้าย ” - ราฟาเอล ได้แก่ ภาพ พระแม่ พระบุตรและ จอห์น แบบติสต์ แสดง ความรักต่อแม่ที่มีต่อ บุตร เป็นภาพเหมือน จริงที่มีชีวิต

13 วรรณกรรม 1. เน้นแนวมนุษยนิยม ใช้ภาษาท้องถิ่น แทนภาษาละติน 2. วรรณกรรมสำคัญ ได้แก่ เจ้าผู้ครองนคร ( The prince ) ของ นิโคไล มาเคียเวลลี บรรยายถึง ศิลปะการปกครองของเจ้านคร Utopia ของ โทมัสมอร์ กล่าวถึง เมืองในอุดมคติที่ปราศจากความ เลวร้าย คัมภีร์ไบเบิลใหม่ของ อีรัสมุส แห่ง รอตเตอร์ดัม บทละครของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ ได้แก่ โรมีโอและจูเลียต เวนิสวาณิช คิงเลียร์ แมคเบท ฝันคืนกลางฤดู ร้อน เป็นต้น

14 การปฎิรูป ทาง ศาสนา

15 มีสาเหตุใหญ่ 2 ประการ 1. สาเหตุภายในเกิดจาก วงการศาสนจักรมีความ วุ่นวายแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ สันตะปาปาพยายามรวบ อำนาจทั้งทางโลกและทาง ธรรม บาทหลวงส่วนใหญ่ไม่ อยู่ในกฎ ละเมิดข้อบังคับ และศีลธรรม ไม่พัฒนา ความคิดให้ทันโลกภายนอก

16 2. สาเหตุภายนอกเกิด แนวคิดเรื่องชาตินิยม กษัตริย์เริ่มมีอำนาจมากขึ้น ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ สันตะปาปา เกิดการ เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ เป็น โปรเตสแตนต์หลายสาขา ได้แก่

17 นิกายลูเธอร์ ผู้ก่อตั้ง คือ มาร์ติน ลูเธอร์ เป็นพระชาว เยอรมันและเป็น นักปฏิรูปศาสนาคน สำคัญ เขาสั่งสอน เกี่ยวกับการยึดมั่นใน ศรัทธา

18 ตำหนิกานขายใบไถ่ บาปของศาสนจักรว่า เป็นการหลอกลวง และ โจมตีความประพฤติ ของสันตะปาปาและ บาทหลวง

19 นิกายแองกลิกัน ความเชื่อในนิกาย โปรเตสแตนต์ที่เกิดขึ้นใน ประเทศอังกฤษจากความ ขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ อังกฤษและสันตะปาปาที่ กรุงโรม

20 แต่ มีพระประสงค์จะ อย่าขาดจากพระมเหสี เดิมเพื่อจะอภิเษกสมรส ใหม่ แต่สันตะปาปาไม่ ยอม พระเจ้าเฮนรีจึง ประกาศแยกอังกฤษ จากวงการศาสนจักรที่ โรมและตั้งนิกายแองกลิ กัน

21 นิกายคาลแวง ผู้ริเริ่มการปฏิรูป ศาสนาใน สวิตเซอร์แลนด์ คือ อุล ริช สวิงลี แต่ผู้มีบทบาท สำคัญ คือ จอห์น แคลวิน นิกายนี้ได้ขยาย ไปทั่วยุโรปมีรัฐธรรมนูญ ที่ผสมผสานการเมือง เข้ากับหลักศาสนา

22 งานค้นคว้า ๑. การปฏิรูปศาสนจักรในยุค เรเนซองส์มีลักษณะสำคัญ อย่างไร ๒. ผลของการปฏิรูปที่สำคัญ ต่อแนวคิดเรื่องโลกเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลเป็น อย่างไร จงอธิบาย ๓. รูปปั้นเดวิดปัจจุบันจัด แสดงไว้ในประเทศใด และ เป็นผลงานของศิลปินใด

23 ตั้งสถาบันคริสต์ศาสนา พิมพ์หนังสือคำสอน เน้นความเป็นใหญ่ สูงสุดของพระพุทธเจ้า หลักศลธรรม และการ ประพฤติตนอยู่ใน กฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

24


ดาวน์โหลด ppt ส มัยฟื้นฟูศิลปวิทยา การ เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 เป็นสมัยที่มีการหัน กลับไปศึกษาภูมิ ปัญญาสมัยกรีก – โรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google