งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการ กระจาย ประชากรโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการ กระจาย ประชากรโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการ กระจาย ประชากรโลก

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ กระจาย ประชากรโลก

4 ครูจงกล กลางชล 4 1. ประชากรโลกส่วน ใหญ่อาศัย อยู่ในเขตภูมิ ประเทศแบบใด ที่ราบ / ภูเขา / ที่ ราบสูง

5 ครูจงกล กลางชล 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการ กระจายประชากร โลกได้แก่อะไรบ้าง. 1............................................ 2................................................................ สิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทาง สังคมและ วัฒนธรรม

6 ครูจงกล กลางชล 6 3. เขตภูมิอากาศแบบ ใดที่มี ประชากรหนาแน่น ปานกลาง ก. ทุ่งหญ้าสะวันนา ข. เมดิเตอร์เรเนียน ค. มรสุมเขตร้อน ง. ภาคพื้นสมุทร ชายฝั่งตะวันตก

7 ครูจงกล กลางชล 4. ปัจจัยข้อใด ไม่มี อิทธิพลต่อ การกระจายตัวของ ประชากรโลก. ก. สิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ ข. สิ่งแวดล้อมทาง วัฒนธรรม ค. สิ่งแวดล้อมทาง เทคโนโลยี ง. สิ่งแวดล้อมทาง ภาษา 7

8 ครูจงกล กลางชล 8 5. ดินแดนที่มีจำนวน ประชากร มากกว่าจำนวน ทรัพยากร จะทำให้เกิดปัญหา อะไร........................................................................................................................... 1. การว่างงาน 2. ขาด การศึกษา 3. ไร้ที่อยู่อาศัย 4 อาชญากรรม

9 ครูจงกล กลางชล 9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจาย ประชากรโลก 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ภูมิประเทศ

10 ครูจงกล กลางชล 10 ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ

11 ครูจงกล กลางชล 1 2. สิ่งแวดล้อมทาง สังคมวัฒนธรรม 1. สภาพเศรษฐกิจ

12 ครูจงกล กลางชล 1212 2. ภาวะทางการเมือง การปกครอง

13 ครูจงกล กลางชล 1313 1. บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น - เขตเกษตรกรรม

14 ครูจงกล กลางชล 1414 - เขตอุตสาหกรรม

15 ครูจงกล กลางชล 1515 2. บริเวณที่มี ประชากร ค่อนข้าง หนาแน่น - เขตทุ่งหญ้า - เขตชายฝั่ง ทะเล

16 ครูจงกล กลางชล 1616 3. บริเวณที่มีประชากร เบาบาง - ภูมิอากาศ - ภูมิประเทศ

17 ครูจงกล กลางชล 1717 พบกันใหม่ เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน ของประชากร


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการ กระจาย ประชากรโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google