งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารใน ระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารใน ระบบนิเวศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารใน ระบบนิเวศ

2 การถ่ายทอดพลังงานใน สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออก ตามหน้าที่ ได้ 3 กลุ่ม 1. ผู้ผลิต (producer) 2. ผู้บริโภค (consumer) 3. ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร (decomposer)

3 ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะกินกันเป็นทอด ๆ ทำให้เกิดการถ่ายทอด พลังงาน (energy flow) ใน รูปแบบโซ่อาหาร (food chain) และสายใยอาหาร (food web) http://techalive.mtu.edu/m eec/module10/EnergyFlo w2.html

4 ลำดับขั้นการกิน (tropic level) 1. โซ่อาหารแบบจับกินหรือแบบ ผู้ล่า (grazing food chain) พลังงานจากผู้ผลิตหรือ ผู้บริโภคไปยังผู้ลำดับสูงขึ้น พืช  กระรอก  เหยี่ยว 

5

6 2. โซ่อาหารแบบดีไทรทัส (detritus food chain) พลังงานหรือสารอาหารถ่ายทอด จากการย่อยสลายซากพืชซาก สัตว์ของผู้สลายสารอินทรีย์ ผ่านต่อไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ

7 3. โซ่อาหารแบบปรสิต (parasitic food chain) พลังงานหรือสารอาหารถ่ายทอด จาก host ไปยัง parasite เช่น สุนัขถูก เห็บดูดเลือด และเห็บนี้ติดเชื่อ แบคทีเรีย Borrelia lonestari  

8 พีระมิดทางนิเวศวิทยา (Ecological Pyramid) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ ลำดับขั้นของโซ่อาหารใน รูปแบบของพีระมิด ผู้ผลิตจะอยู่ที่ฐาน ตามด้วย ผู้บริโภคอันดับหนึ่ง สอง และ ลำดับต่อไปเรื่อยๆ พีระมิดทางนิเวศวิทยา จำแนกเป็น 3 แบบ ได้แก่

9 1. พีระมิดจำนวน (pyramid of numbers) แสดงลำดับของจำนวนสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศ มีหน่วยเป็น จำนวน / ตารางเมตร

10 2. พีระมิดมวลชีวภาพ (pyramid of biomass) แสดงมวลชีวภาพหรือเนื้อเยื่อของ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในรูปของ น้ำหนักแห้ง มีหน่วยเป็น กรัม / ตารางเมตร

11

12 3. พีระมิดพลังงาน (pyramid of energy) แสดงปริมาณสิ่งมีชีวิตโดยบอก อัตราของการถ่ายทอด พลังงานและอัตราการผลิต ของแต่ละลำดับชั้นอาหาร มีหน่วยเป็น กิโลแคลอรี / ตาราง เมตร / ปี

13

14


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารใน ระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google