งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ส. ค. 56 เพิ่มขึ้น 15 % -4% +15% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,358 1,310 612 702.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ส. ค. 56 เพิ่มขึ้น 15 % -4% +15% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,358 1,310 612 702."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ส. ค. 56 เพิ่มขึ้น 15 % -4% +15% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,358 1,310 612 702

2 ในช่วงเดือน ม. ค.- ส. ค. 2556 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 48 : 52 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 1,310 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 702 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 48% โครงการขยาย 52% 567 625 โครงการใหม่ 25% โครงการขยาย 75% 17 4 528 หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

3 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2555-2556 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี 2555 173 101 154 185 149 0 50 100 150 200 250 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 188 217 189 175 172 176 198 400 450 500 490 184 222 135 173 142 149 132

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี 2555-2556 68 0 40 80 120 160 200 240 280 400 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 67 71 73 61 58 97 89 96 120 59 84 361 360 320 84 112 229 74 36 42 57

5 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้นและต่างชาติ ทั้งสิ้นมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 37 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ม. ค. – ส. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 30% หุ้นต่างชาติ 42% ร่วมทุน 28% หุ้นไทย 37% หุ้นต่างชาติ 37% ร่วมทุน 26% ม. ค. – ส. ค. ปี 2555

6 จำนวนโครงการขอรับการส่งเสริม ปี 2551 – 2556 (8 เดือน )

7 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริม ปี 2551 – 2556 (8 เดือน ) พันล้าน บาท

8 8 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในช่วง 8 เดือนแรก ลดลงร้อยละ 18 ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 64 ของ มูลค่า FDI ทั้งสิ้น 387 316 Total FDI 5050 234 Japan 250 21 Singapore 13 19 300 -13 % China Malaysia 1818 15 203 350 Hong Kong 1818 17 13 พันล้าน บาท ม. ค.- ส. ค. ปี 2555 ม. ค.- ส. ค. ปี 2556 100 150 200 13 10 -18 % Nether lands 400


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ส. ค. 56 เพิ่มขึ้น 15 % -4% +15% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,358 1,310 612 702.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google