งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบันทึกการลืมลงเวลา ปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบันทึกการลืมลงเวลา ปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบันทึกการลืมลงเวลา ปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ  แนวปฏิบัติ  กรณีลืมลงเวลามาปฏิบัติราชการให้ยื่น ใบรับรองการมาปฏิบัติราชการต่อ ผู้บังคับบัญชาภายใน 3 วันทำการถัดไป ที่มาปฏิบัติราชการ หากไม่ดำเนินการ ภายในกำหนดจะถือว่าขาดราชการ และ ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน / เพิ่มค่าจ้าง ที่มา : แนวปฏิบัติการลงเวลาของข้าราชการสาย ข ค และลูกจ้าง มอ. 201/030 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548

3 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ กรอกข้อมูลลงเอกสาร แบบฟอร์มลืมลงเวลา นำเอกสารให้ผู้มีอำนาจ เซ็นต์อนุมัติ ส่งเอกสารไปที่การ จัดการทรัพยากรบุคคล เข้าระบบเพื่อ บันทึกการลืมลง เวลา ระบบ Mail แจ้งผู้ มีอำนาจอนุมัติ ผ่านระบบ web ระบบเดิมระบบใหม่

4 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร  ประหยัดกระดาษ  มีการเตือนการลืมลงเวลาผ่านระบบ สารสนเทศบุคลากร

5 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ https://phoenix.eng.psu.ac.th/personnel


ดาวน์โหลด ppt ระบบบันทึกการลืมลงเวลา ปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google