งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบันทึกการลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบันทึกการลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบันทึกการลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ
แนวปฏิบัติ กรณีลืมลงเวลามาปฏิบัติราชการให้ยื่นใบรับรองการมา ปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 3 วันทำการถัดไป ที่มาปฏิบัติราชการ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดจะถือ ว่าขาดราชการ และไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง ที่มา : แนวปฏิบัติการลงเวลาของข้าราชการสาย ข ค และลูกจ้าง มอ. 201/030 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548

3 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบเดิม ระบบใหม่ กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบฟอร์มลืมลงเวลา นำเอกสารให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์อนุมัติ ส่งเอกสารไปที่การจัดการทรัพยากรบุคคล เข้าระบบเพื่อบันทึกการลืมลงเวลา ระบบ Mailแจ้งผู้มีอำนาจอนุมัติผ่านระบบ web

4 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ
ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ประหยัดกระดาษ มีการเตือนการลืมลงเวลาผ่านระบบสารสนเทศบุคลากร

5 ระบบลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบันทึกการลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google