งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงาน การเงิน เพื่อเสนอผู้บริหาร จัดทำทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงาน การเงิน เพื่อเสนอผู้บริหาร จัดทำทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงาน การเงิน เพื่อเสนอผู้บริหาร จัดทำทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี โดยส่ง สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ อบต. ส่งนายอำเภอและประกาศโดยเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร 39

2 หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน แสดงผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น และประกาศ สำเนารายงานโดย เปิดเผยให้ประชาชนทราย ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 3 เดือน 40

3 การตรวจสอบ ให้หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและ ตรวจสอบจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง ของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ของ อปท. อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง และ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ตรวจสอบ 41


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงาน การเงิน เพื่อเสนอผู้บริหาร จัดทำทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google