งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Use Case Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Use Case Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Use Case Diagram

2 Use Case คือ คำอธิบายกระบวนการทำงานของระบบตาม ความต้องการของผู้ใช้ โดยแสดงการโต้ตอบ ระหว่าง Actor และระบบ การวิเคราะห์ Use Case มีหลักว่า Actor นั้นมี ความต้องการมช้งานระบบเพื่ออะไร การใช้งานของ Actor 1 อย่าง เรียกว่า 1 Use Case แต่ 1 Actor สามารถทำหน้าที่ได้หลาย อย่าง

3 Actor หมายถึง ผู้กระทำการ สามารถเป็นบุคคล ตำแหน่งหน้าที่ หรือองค์กรที่เป็นผู้ร้องขอบริการ จากระบบที่สนใจอยู่ ลักษณะของ Actor ที่เกี่ยวของใน Use Case ได้แก่  Primary Actor  Supporting Actor  Offstage Actor

4 รูปแบบคำอธิบาย Use Case รูปแบบสั้น (Brief Format)  ตัวอย่าง Use Case การขายสินค้า (Sale) : ลูกค้านำ สินค้าที่ต้องการซื้อมาส่งให้กับแคชเชียร์ แคชเชียร์จะใช้ระบบการขายสินค้าแบบ POS ใน การบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ โดย ระบบจะแสดงราคารวมและรายละเอียดของสินค้า ที่ลูกค้าต้องการซื้อทุกรายการ ลูกค้าชำระค่า สินค้าซึ่งระบบจะบันทึกการรับชำระสินค้า ตัดส ต๊อก และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินส่งให้กับลูกค้า

5 รูปแบบคำอธิบาย Use Case( ต่อ ) รูปแบบลำลอง (Casual Format)  ตัวอย่าง Use Case การขายสินค้า (Sale) : Main Success Scenario: ลูกค้านำสินค้าที่ต้องการซื้อมาส่งให้กับแคชเชียร์ แคชเชียร์จะใช้ระบบการขายสินค้าแบบ POS ในการบันทึก รายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ โดยระบบจะแสดงราคารวมและ รายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อทุกรายการ ลูกค้าชำระ ค่าสินค้าซึ่งระบบจะบันทึกการรับชำระสินค้า ตัดสต๊อก และพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินส่งให้กับลูกค้า Alternate Scenario: ถ้าระบบไม่พบรหัสสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ ระบบแจ้งให้ แคชเชียร์ทราบ เพื่อให้แคชเชียร์ตรวจสอบรหัสสินค้าและป้อน รหัสสินค้าใหม่

6 รูปแบบคำอธิบาย Use Case( ต่อ ) รูปแบบเต็ม (Fully-dress Format)  หัวข้อในโครงสร้างของ Use Case รูปแบบเต็ม หัวข้อคำอธิบาย Use Case Name ชื่อของ Use Case ควรต้องสื่อความหมายตาม วัตถุประสงค์ของ Use Case นั้น Scope ขอบเขตของระบบที่ Use Case นี้อยู่ Level- User-goal,- Subfunction Primary Actor ผู้ใช้หลักของ Use Case Stakeholder and their interests ผู้ใช้อื่นๆ ของ Use Case รวมทั้งผู้ใช้หลัก โดย จะต้องระบุความต้องการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มด้วย Precondition เงื่อนไขหรือสถานะของระบบที่ต้องเป็นจริงเมื่อ เริ่มทำงานตาม Use Case นี้

7 รูปแบบคำอธิบาย Use Case( ต่อ ) รูปแบบเต็ม (Fully-dress Format)( ต่อ )  หัวข้อในโครงสร้างของ Use Case รูปแบบเต็ม หัวข้อคำอธิบาย Success Guarantee (Post-condition) ผลการทำงานของระบบเมื่อ Use Case ทำงาน เสร็จ Main Success Scenario สถานการณ์หลักที่การใช้งาน Use Case ตาม วัตถุประสงค์ของ Primary Actor ได้สำเร็จ โดย อธิบายเป็นขั้นตอนการใช้งานของ Actor Extensions สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้การใช้งานระบบ ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ Actor หรือต้องมี การเพิ่มขั้นตอนการใช้งาน Special Requirements ความต้องการพิเศษที่ไม่ใช่ฟังก์ชั่นการทำงาน Technology and Data Variation List วิธีการรับข้อมูลเข้าหรือแสดงข้อมูล และรูปแบบ ของข้อมูลที่ต้องการกำหนด

8 รูปแบบคำอธิบาย Use Case( ต่อ ) รูปแบบเต็ม (Fully-dress Format)( ต่อ )  หัวข้อในโครงสร้างของ Use Case รูปแบบเต็ม หัวข้อคำอธิบาย Frequency of Occurrence ความถึ่ของการใช้งานระบบ Open Issues ประเด็นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับ Use Case

9 Use Case Diagram สัญลักษณ์ในแผนภาพ Use Case Diagram

10 Use Case Diagram( ต่อ ) สัญลักษณ์ในแผนภาพ Use Case Diagram( ต่อ )

11 Use Case Diagram( ต่อ ) ตัวอย่าง Use Case Diagram

12 Use Case ย่อย หาก Use Case หนึ่งๆ ไม่สามารถทำงานเสร็จได ในตัวเอง จำเป็นต้องพึ่งพา Use Case อื่นในการ ทำงาน เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ Actor หรือในกรณีที่การทำตามวัตถุประสงค์ของ Use Case นั้นจะต้องมีการดำเนินการที่แตกต่างจาก ปกติไปเฉพาะบางกรณี ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case หลัก และ Use Case ย่อย  Include  Extend

13 ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case แบบ Include หลักในการพิจารณาว่าควรมี Use Case ย่อยแบบ Include กับ Use Case หลัก มีดังนี้  มีกระบวนการย่อยที่ถูกเรียกใช้ในหลาย Use Case ด้วยกัน กระบวนการย่อยนั้นสามารถสร้าง ขึ้นเป็น Use Case ย่อยได้  Use Case หลักมีกระบวนการที่ยาวและซับซ้อน สมควรแยกเป็น Use Case ย่อย เพื่อให้สามารถ ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สัญลักษณ์ความสัมพันธ์จะใช้เส้นประแบบมีหัว ลูกศรชี้จาก Use Case หลักไปยัง Use Case ย่อย โดยมีข้อความ > กำกับ

14 ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case แบบ Include( ต่อ ) ตัวอย่าง

15 ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case แบบ Extend เป็นลักษณะของกระบวนการในกรณีพิเศษที่ แตกต่างจากกระบวนการปกติโดยทั่วไป มีการอธิบายแต่ละหัวข้อเพิ่มขึ้นมาคือ  Level  Extension Points  Trigger สัญลักษณ์ความสัมพันธ์จะใช้เส้นประแบบมีหัว ลูกศรชี้จาก Use Case หลักไปยัง Use Case ย่อย โดยมีข้อความ > กำกับ

16 ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case แบบ Extend( ต่อ ) ตัวอย่าง

17 การค้นหา Use Case ที่เหมาะสม กำหนดขอบเขตของระบบ  มีขอบเขตอย่างไร ทำงานอะไรได้บ้าง สำหรับใคร ฯลฯ วิเคราะห์ Primary Actor และเป้าหมายระบบ  วิเคราะห์เป้าหมายของ Primary Actor. ในการใช้ งานระบบ กำหนด Use Case  ตั้ง Use Case แยกตามเป้าหมายการใช้งานระบบ แต่ละเป้าหมาย การทดสอบความเหมาะสมของ Use Case  การทดสอบขนาด  การทดสอบ Elementary Business Process (EBP)


ดาวน์โหลด ppt วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Use Case Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google