งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบเทียบอุณหภูมิ. หลักการเบื้องต้น Digital Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นตัวเลข ดิจิตอล หลักการเบื้องต้นของ Digital Thermometer  หัววัดอุณหภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบเทียบอุณหภูมิ. หลักการเบื้องต้น Digital Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นตัวเลข ดิจิตอล หลักการเบื้องต้นของ Digital Thermometer  หัววัดอุณหภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบเทียบอุณหภูมิ

2 หลักการเบื้องต้น Digital Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นตัวเลข ดิจิตอล หลักการเบื้องต้นของ Digital Thermometer  หัววัดอุณหภูมิ temperature Sensor  ตัวอ่าน Read out

3 การสอบเทียบ Digital Thermometer ชนิดของการสอบเทียบ Digital Thermometer - การสอบเทียบ Digital Thermometer สามารถแบ่งได้ เป็น 2 แบบ คือ Direct Comparison และ Indirect Comparison Direct Comparison คือการสอบเทียบแบบแยก ส่วนระหว่างหัววัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) กับ ภาคแสดงผล (Read Out ) Indirect Comparison คือการสอบเทียบร่วมกัน ระหว่างหัววัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) และ ภาคแสดงผล (Read Out )

4

5

6 ข้อดีและข้อเสียของการสอบ เทียบแต่ละแบบ ข้อดี 1. มีความถูกต้องสูง 2. ให้ค่า Uncertainty ต่ำ ข้อเสีย 1. มีค่าใช้จ่ายในการ สอบเทียบสูง 2. ใช้วิธีการสอบเทียบที่ ซับซ้อน 3. การคำนวณผลการ สอบเทียบยุ่งยาก “Direct” Comparison

7 ข้อดีและข้อเสียของการสอบ เทียบแต่ละแบบ ข้อดี 1. ใช้งานง่าย 2. ค่าใช้จ่ายในการ สอบเทียบไม่สูง 3. การใช้งานไม่ ยุ่งยาก 4. การคำนวณผลได้ ง่าย ข้อเสีย 1. ให้ค่า Uncertainty สูง 2. มีค่า Error จากการ สอบเทียบ “Indirect” Comparison

8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบ อุณหภูมิ Indirect Comparison 1.Standard Thermometer (STD) การเลือกใช้ STD ต้องมีค่า Accuracy ดีกว่า UUC อย่างน้อย 3 เท่า 2.Source ( Liquid Bath) 3.Unit under calibration (UUC)

9 การสอบเทียบ Digital thermometer ขั้นตอนการสอบเทียบ 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องที่จะมาสอบเทียบ ตรวจสอบหัววัด (Probe) ว่าเป็นแบบใด -TC Probe -RTD Probe -Thermistor 2. เปิดเครื่องที่ต้องการสอบเทียบก่อนการสอบ เทียบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตามคู่มือการ ใช้งานของเครื่อง กำหนด

10 การสอบเทียบ Digital thermometer ขั้นตอนการสอบเทียบ 3. ติดตั้ง UUC และ STD ลงในแหล่งกำเนิด อุณหภูมิ 3.1 ระยะจุ่มของหัววัด (Probe) อยู่ในระดับ ใกล้เคียงกันและต้องไม่ น้อยกว่า 10 เท่าของ เส้นผ่าศูนย์กลางของ Probe 3.2 การติดตั้งหัววัด probe ต้องอยู่ชิดกันให้ มากที่สุด

11 การสอบเทียบ Digital thermometer ขั้นตอนการสอบเทียบ 4. สอบเทียบเครื่องมือจากอุณหภูมิต่ำไป อุณหภูมิสูง แล้วกลับมาทำอุณหภูมิ ที่ จุดเริ่มต้นอีกครั้ง เช่น 0, 10, 20, 30, 0 5. รออุณหภูมิภายในแหล่งกำเนิดมีความเสถียร 6. บันทึกค่าอุณหภูมิที่อ่านจาก STD และ UUC จำนวนครั้งในการบันทึกผลขึ้นอยู่กับระบบและ ความถูกต้องของ UUC แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง การบันทึกผล STDUUC 130.00930.00 2 30.00330.00 330.00130.00 30.00430.00

12 แหล่งที่มาของความไม่ แน่นอน 1.Repeatability of STD ( ◦ C) 2.Calibration of standard thermometer ( ◦ C) 3.Resolution of STD 4.Drift of standard thermometer 5.Repeatability of UUC ( ◦ C) 6.Resolution of UUC 7.Short term stability 8.Uniformity of bath 9.Stability of bath

13 1. การประเมินค่าความไม่แน่นอน จากการทวนซ้ำ Repeatability of STD(Type A)

14 MEASUREMENT RESULTS Standard Temperature (°C) UUC Temperature (°C) Uncertainty (±°C) -20.0074-20.0450.031 0.0020-0.0330.024 30.001229.970.027 60.054360.020.023 100.0912100.0470.027 120.1010120.0550.024 ตัวอย่างใบ รับรอลผลการสอบเทียบ Digital Thermometer UNCERTAINTY OF MEASUREMENT The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k such that the coverage probability corresponds to approximately 95%.

15 2. การประเมินค่าความไม่แน่นอนที่ได้ จากการสอบเทียบ UT std หาได้โดยการนำค่า ความไม่แน่นอนของ เทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน UT std UT std = 0.027/2 = 0.0135 ◦ C Degree of freedom = ∞

16 3. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากการ เลื่อนค่าของ เทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน Udrift std (Drift) ตัวอย่างเช่นจากใบรับรองผลการสอบเทียบ ของเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานพบว่าค่าที่ได้จาก การสอบเทียบจากสองครั้งล่าสุด การเลื่อนค่า ของเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.001 ◦C ความไม่แน่นอนเนื่องจากการเลื่อน ค่าของเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานในการสอบ เทียบครั้งนี้คือ 0.001/  3 = 0.00058 ◦C Udrift std = 0.00058 ◦ C Degree of freedom = ∞

17 4. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจาก ความละเอียดของ เทอร์โมมิเตอร์ Ures std (resolution) หาได้โดยการนำค่า ความละเอียดสุดของเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน Ures std Ures std = (0.001/2 )/  3 = 0.0003 ◦ C Degree of freedom = ∞

18 5. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากความ ละเอียดของ เทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบ URes uuc (resolution) หาได้โดยการนำค่า ความละเอียดสุดของเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบ Ures uuc Ures uuc = (0.01/2 )/  3 = 0.003 ◦ C Degree of freedom = ∞

19 6. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจาก Short term stability ของเทอร์โมมิเตอร์ที่ สอบเทียบ Ushort uuc ตัวอย่างเช่นจากการหา Short term stability ของ เทอร์โมมิเตอร์ ที่สอบเทียบ โดยการหาค่าแก้อีกครั้ง ณ อุณหภูมิ 0 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิแรก ที่ทำการสอบเทียบ ลังจากเสร็จสิ้นการสอบเทียบ ทุกๆ อุณหภูมิ พบว่า ค่าแก้ ณ อุณหภูมิ 0 ºC มีความความแตกต่างกัน จากการสอบเทียบ ทั้งสองครั้งอยู่ 0.0092 ºC ดังนั้นค่าความไม่แน่นอน เนื่องจาก Short term stability ของเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบ จะมีค่าเท่ากับ

20 Degree of freedom = ∞

21 7. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจาก ความไม่เสถียรของแหล่ง กำเนิดอุณหภูมิ (Instability) Usta source MEASUREMENT RESULTS Set Point UUC Reading STD Reading Uniformi ty Stabi lity Uncerta inty °C 000.060.037 0.0 40.02 50 49.900.024 0.0 2 100 99.770.047 0.0 2 Note. UUC = Unit Under Calibration ตัวอย่างใบ certification source

22 จะหาได้โดยนำค่า Instability 0.04 ºC มาใช้ จะได้ Degree of freedom = ∞

23 8. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจาก ความไม่สม่ำเสมอของแหล่ง กำเนิดอุณหภูมิ (Uniformity) Uuni source จะหาได้โดยนำค่า Uniformity 0.037 ºC มาใช้ จะได้ Degree of freedom = ∞

24 Symbol ( u I ) Type Source of uncertainty Uncertainty value ( + ) Probability distribution Divi son Sensitivity coefficient ( C I ) Standard uncertainty + ( o C ) Degrees of freedom ARepeatability of Std0.00416normal 1. 0 0.0041 2 ARepeatability of Uuc0.00 normal 1. 0 0.00 2 BCalibration of standard Thermometer 0.02000normal 2. 0 1.0 0.01  BDrift of standard0.001rectangular 1.0 0.0006  B Resolution of standard 0.001/2rectangular 1.0 0.0003  BResolution of uuc0.01/2rectangular 1.0 0.0028  BShort Term Stability o C0.0092rectangular 1.0 0.0053  BUniformity of liquid bath o C0.037rectangular 1.0 0.021  BStability of source o C0.04rectangular 1.0 0.023  BInhomogeneity of Thermocouple o C rectangular 1.0 0.0  BInternal Reference Junction Effect rectangular 1.0 0.0  ucUucU normal ( k= 2 ) 0.034 0.068 >200 2.00 ตาราง Uncertainty Budget Table

25 9. รวมค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty budget) ในการสอบเทียบ U c =  ((0.0014)^2+(0.01)^2+(0.0006)^2+(0.0003)^2 +(0.0028)^2+(0.0053)^2+(0.0021)^2+(0.0023)^2) U c = 0.0335

26 หาค่าความเป็นอิสระ ประสิทธิผล (Effective Degree of Freedom) ไปเทียบจากตาราง Student’s “t” distribution เพื่อ หาค่า ตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor, k) ที่ระดับความ เชื่อมั่น ที่ต้องการ V eff = (0.034) 4 /((0.0041) 4 /2). V eff = 9458.23

27

28

29

30 สวัสดีปีใหม่ 2558 มานิตย์พูลทรัพย์ โทร 089-214-9316 Manit-2553@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt การสอบเทียบอุณหภูมิ. หลักการเบื้องต้น Digital Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นตัวเลข ดิจิตอล หลักการเบื้องต้นของ Digital Thermometer  หัววัดอุณหภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google