งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2  นโยบาย : การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก  โครงการ 1) การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ ลูก (prevention of mother-to-child transmission of HIV, PMTCT) 2) การให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติด เชื้อ HIV ด้วยความสมัครใจ (Couple HIV counselling and testing, CHCT) 3) ระบบกำกับติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอ วีจากแม่สู่ลูก (Perinatal HIV Intervention Monitoring System, PHIMS )

3 Getting to Zero ในปี 2560  TR < 1.5 % ระดับผลกระทบ (Impact)  MTCT Rate < 1.5 %  จำนวนเด็กที่ติดเชื้อจากมารดาน้อยกว่า 50 รายต่อปี ระดับผลลัพธ์ (Outcome)  มากกว่าร้อยละ 50 ของทารกที่ติดเชื้อเอช ไอวี ได้เริ่มยาต้านฯ ภายใน 3 เดือน  ร้อยละ 80 ของทารกที่เริ่มยาต้านฯ VL < 50 cpm หลังรับการรักษา 12 เดือน

4 ระดับผลผลิต Output  มีระบบจัดการเชิงรุกสำหรับหญิงตั้งครรภ์และ ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี  ร้อยละ 60 ขอทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้มีการ รายงานผ่านระบบดำเนินงานเชิงรุก  ร้อยละ 60 ของมารดาคลอดที่มีการติดเชื้อเอช ไอวี มีการรายงานผ่านระบบดำเนินงานเชิงรุก  ร้อยละ 90 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาสูตร HAART  ร้อยละ 90 ของทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกภายในอายุ 1 เดือน

5  System 1) เพิ่มความเข้มแข็ง การให้บริการในสถานพยาบาล งาน PMTCT  การให้การบริการ case ตั้งแต่ชุมชน ค้นหาหญิง ตั้งครรภ์ แนะนำมา ฝากท้อง ห้องฝากครรภ์ ห้องคลอด การดูแลต่อเนื่องถึงหลังคลอด การ ติดตาม เด็กมาวินิจฉัย โดยเร็ว เพื่อรักษาต่อเนื่อง คลินิกเด็ก  เน้นที่ห้องคลอด เมื่อมีการคลอดของหญิงที่ไม่ ฝากครรภ์, หญิงที่ติดเชื้อ เอชไอวี ให้ดำเนินการ ตามแนวทางการให้การดูแลรายบุคคลที่ห้อง คลอด ( การให้การปรึกษา การเจาะเลือดเอชไอวี การเจาะเลือดทารก การชวนคู่มาตรวจเลือดเอช ไอวี ) 2) พัฒนาระบบการสื่อสารจาก สถานบริการ ถึง ส่วนกลาง ใช้โทรศัพท์ ระบบไลน์ Call center

6  Support 1) ประกาศนโยบาย 25-26 มิถุนายน 2557 ในงาน สัมมนาวิชาการเอดส์ในแม่และเด็กครั้งที่ 1 2) สิทธิประโยชน์  Building Capacity 1) Training( ร่วมกับ กรม คร.) 2) Guide Book  Evaluation 1) ความต่อเนื่องของการรักษา 2) ผลการติดเชื้อ  ผล CD4 ของแม่  ผล HIV ของลูก

7  ระยะตั้งครรภ์

8  แบบ Form การ เก็บข้อมูล

9 สำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริม โรงพยาบาลโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ศูนย์อนามัยศูนย์อนามัย 1. ข้อมูลผู้หญิงติดเชื้อ 2. ประสาน contact person 3. ลงบันทึกใน Active Case Management (ACM) Form 4. ติดตามการรักษาต่อเนื่อง 5. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผล 1. ติดตามการรักษาต่อเนื่อง 2. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผล 3. นิเทศติดตามการดำเนินงาน EMTCT 1. ตั้งเป้าหมายหยุดการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก 2. ติดตามการรักษาต่อเนื่อง 3. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน 4. นิเทศติดตามการดำเนินงาน EMTCT 1.Case Manager รายงาน case หญิง ตั้งครรภ์ที่มีผล HIV positive 2. ติดตามการรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล HIV positive

10  Case Activation flow & network  Active case management form & database  การกำกับติดตามประเมินผลโครงการ ACC  ประเด็นพิจารณาเพื่อการสนับสนุนเชิง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

11  ระยะคลอด

12 HIV+ve delivery Hospitals(N=900) DOH Ped Cure Research ACC Form (All HIV+ exposed infants) Part 1: register Part 2: EID ACC database Infant PCR+ve Regional CM, HIVNAT NAPNAP PCR labs N=15 ACC Form (PCR+ve infants) Part 1: register Part 2: EID Part 3: ACC BATS HIV NAT ข้อมูลจาก : TUC

13 Call Center - กรมอนามัย ระบบฟังคำแนะนำ และฝาก ข้อความอัตโนมัติ ระบบฟังคำแนะนำ และฝาก ข้อความอัตโนมัติ CM ของกรมอนามัยติดต่อ กลับ เพื่อทบทวนประวัติและ แนะนำการดูแลแม่และเด็กCM ของกรมอนามัยติดต่อ กลับ เพื่อทบทวนประวัติและ แนะนำการดูแลแม่และเด็ก ACC part 1,2 ( ประวัติการ ฝากครรภ์ ได้ยาต้านไวรัส แนะนำ EID)ACC part 1,2 ( ประวัติการ ฝากครรภ์ ได้ยาต้านไวรัส แนะนำ EID) หญิงติดเชื้อเอชไอวีคลอด (5000/yr) ACC Database ข้อมูลจาก : TUC

14 N HIVNAT Prov = 5 Pediatric HIV Centers: referral site, training and networking with provincial hospitals in the region Provincial hospitals: referral site and networking with their community hospitals in the province HIVNAT: a referral site and networking with Thai Red Cross and Bangkok Hospitals + Pediatric HIV i- ACC Networks HY Prov = 14 CRP Prov=18 SNR Prov= 20 PCK ข้อมูลจาก : TUC

15  Collect key information of HIV+ve mother delivered in hospitals 3 parts: registration, EID, ART (if PCR+)  Case managers will call and interview hospital staff to enter data into web- based program  Related stakeholders will have access to ACC database and use data for managing HIV+ve mom & HIV exposed infants ข้อมูลจาก : TUC

16 1. ข้อมูลทั่วไป รหัส แม่ - ลูก รพ. ที่เด็ก เกิด วันที่ได้รับแจ้ง 2. ประเมิน risk MTCT, นัด EID, HIV Dx 3. ART for PCR+ve referral to Ped Cure research ข้อมูลจาก : TUC

17 ACC database NAP database Monthly activity report Data export RCM HCM ACC Advisory Committee & Working Group Outcomes reports DOH - CM ข้อมูลจาก : TUC

18 ACC database NAP database Monthly activity report Clinical data export HCM ACC Advisory Committee & Working Group Outcomes reports Need approval from NHSO for monthly/quarterly data export (cohort of HIV+ mom & children) Guide & track active management How well PMTCT for HIV+ve mom Determine risk for MTCT How soon EID & early ART in PCR+ve infants Guide & track active management How well PMTCT for HIV+ve mom Determine risk for MTCT How soon EID & early ART in PCR+ve infants RCM DOH - CM ข้อมูลจาก : TUC

19 ACC database NAP database -number and where HIV+ve mom giving births -Classification of risk for MTCT -EID appointment & receipt -Where PCR positive infants identified -Age at first identification -Number of confirmed PCR positive -Age at confirmed HIV+ve -Number of ART initiation -Age at ART initiation -PMTCT service uptake -MTCT rate -ART & retention (outcome) -Number of infants in HIV care -Number of infants received ART -VL suppression at 12, 24, … mo -CD4 status/gain over time -BW & height -ARV Adherence -OI incidence? -Retention in care -Dead Ped cure research HIV reservoir in early ART infants Case investigation Risk factors for MTCT

20 20


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google