งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 Computer ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ นายวิรัตน์ บุญทั่ง

2 บทนี้มีอะไรบ้าง ? 1. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 บทนี้มีอะไรบ้าง ? 1. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4. บุคลากรที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 5. แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคแรก : หลอดสุญญากาศ ยุคที่สอง : ทรานซิสเตอร์ ยุคที่สาม : วงจรรวม ยุคที่สี่ : วงจรรวมขนาดใหญ่ ยุคที่ห้า : ยุคประมวลผลคู่ขนานขนาดใหญ่

4 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคแรก : หลอดสุญญากาศ( ) ใช้หลอดสุญญากาศ(vacuum tube) ในการเก็บและประมวลผลข้อมูล เปลืองไฟมาก และมีความร้อนสูง คอมพิวเตอร์จะมีขนาดใหญ่ มีขนาดหน่วยความจำจำกัด และความสามารถจำกัด ใช้ในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ ประมวลผลด้วยความเร็วประมาณ 10,000 คำสั่งต่อวินาที

5 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคสอง : ทรานซิสเตอร์( ) ใช้ทรานซิสเตอร์แทน ทำให้เปลืองไฟน้อยกว่า แต่ราคาแพง หน่วยความจำประมาณ 32 KB มีความเร็วในการประมวลผลประมาณ 200, ,000 คำสั่งต่อวินาที นอกจากจะใช้ในการด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังใช้ในงานด้านธุรกิจ ด้านเงินเดือนและบัญชีอีกด้วย

6 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคสาม : วงจรรวม( ) ใช้วงจรรวม(IC) ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆ จำนวนมาก หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 2 MB ความเร็วในการประมวลผล 5 ล้านคำสั่งต่อวินาที เริ่มมีระบบปฏิบัติการ มีการพัฒนาโปรแกรมทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

7 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคที่สี่ : วงจรรวมขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันประกอบด้วยวงจรรวมขนาดใหญ่ (VLSIC) สามารถเก็บวงจรรวมได้ประมาณ 200,000 หรือมากกว่า 3 ล้านตัววงจรในชิป 1 ตัว หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นถึง 2 GB ประมวลผลด้วยความเร็ว 200 ล้านคำสั่งต่อวินาที ราคาคอมพิวเตอร์ถูกลงทำให้แพร่หลายในวงการธุรกิจและชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิม

8 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ห้า : ยุคประมวลผลคู่ขนานขนาดใหญ่(Massive Parallel processing) ประมวลผลทีละหลายคำสั่งพร้อมกัน(parallel processing) ข้อมูลจะเป็นทั้งเสียง รูปภาพ และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และโมเดลทางคณิตศาสตร์ ใช้ชิปจำนวนหลายร้อยหลายพันตัว ช่วยกันคำนวณพร้อมๆ กัน ทำให้มีความเร็วสูงเหมือนเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การค้นหาของ ,การประมวลผลสินค้าคงคลังและฐานข้อมูลของห้างสรรพสินค้า

9 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หมายถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือหมายถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อันได้แก่ อุปกรณ์การพิมพ์ อุปกรณ์เครือข่าย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย หน่วยประมวลผล ฯลฯ

10 ประเภทของคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ประเภทของคอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์(Supercomputer) ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่(Mainframe) ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง(Minicomputer) ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(Microcomputer) PC Workstation

11 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า(Input Devices) ซีพียู(CPU) หน่วยความจำสำรอง(Secondary Storage) อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล(Output Devices) อุปกรณ์สื่อสาร(Communications Devices)

12 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า(Input Devices) แป้นพิมพ์ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง เช่น mouse pointer เครื่องอ่านอักขระ(Scanner) เครื่องอ่านเทปแม่เหล็ก

13 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซีพียู(Contol Processing Unit) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับและปฏิบัติการคำสั่ง ในการทำงาน และควบคุมส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของซีพียู หน่วยควบคุมหรือ CU(Control Unit) หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือ ALU(Arithmetic Logic Unit)

14 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวระหว่างการประมวลผล ซึ่งได้แก่ RAM ประเภทต่างๆ DRAM DDRAM

15 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่ภายนอก และสามารถเก็บข้อมูลได้นานกว่าหน่วยความจำหลัก เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก ซีดี

16 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง -แผ่นดิสก์ -ซีดี -เทปแม่เหล็ก อุปกรณ์สื่อสาร หน่วยความจำสำรอง หน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า -คีย์บอร์ด -เมาส์ -จอสัมผัส -อุปกรณ์รับข้อมูลอัตโนมัติ อุปกรณ์แสดงผล -เครื่องพิมพ์ -จอภาพ -พล็อตเตอร์ -ลำโพง

17 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ(Systems Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software) CD CH5,CH6

18 ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software)
Microsoft office 2003 ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software) หน้าที่ การจัดสรรทรัพยากร จัดตารางการทำงานของอุปกรณ์ ตรวจตราการทำงานของอุปกรณ์

19 Microsoft office 2003 Multi programming Multi tasking Multi treading Time Sharing Multi processing

20 หน่วยความจำที่ไม่ใช้
Microsoft office 2003 Multi programming การจัดการให้โปรแกรมจำนวนมากสามารถใช้ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ ปฏิบัติการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 หน่วยความจำที่ไม่ใช้

21 Microsoft office 2003 มัลติทาสกิง หมายถึงการทำงานแบบ
Multi tasking Multi treading มัลติทาสกิง หมายถึงการทำงานแบบ มัลติโปรแกรมมิงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก เช่น พีซี มัลติเทรดดิง หมายถึง ระบบปฎิบัติการที่สามารถ ทำงานในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเดียวกันได้พร้อม กัน เช่น MS-Word ที่สามารถจัดรูปแบบ พร้อมทั้งตรวจสอบตัวสะกด คนละเอกสารกัน ในเวลาเดียวกันได้

22 Microsoft office 2003 ไทม์แชริง คือความสามารถของ
Time Sharing Multi Processing ไทม์แชริง คือความสามารถของ ระบบปฏิบัติการที่จัดให้โปรแกรมหลาย โปรแกรมสามารถใช้หน่วยประมวลผลร่วมกัน มัลติโพรเซสซิง คือความสามารถของระบบปฏิบัติการ ในการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยประมวลผลตั้งแต่ สองตัวขึ้นไปให้สามารถทำงานร่วมกันภายใน คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

23 ซอฟต์แวร์สำหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 ซอฟต์แวร์สำหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษา ภาษาระดับสูง -COBOL -PASCAL -FORTRAN -C,C++ -ภาษาสคริป HTML,PHP ภาษาระดับต่ำ -Machine Language ซอฟต์แวร์สำหรับแปลภาษา -คอมไพเลอร์(Compiler) -อินเตอร์พรีเตอร์(Interpreter) UTILITY PROGRAM ซอฟต์แวร์สำหรับอำนวยความสะดวก

24 Graphic User Interface GUI
Microsoft office 2003 Graphic User Interface GUI เป็นตัวกลางในการควบคุมการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์กราฟิกต่างๆ เช่น ICONs Buttons Bars Windows or Boxes

25 ระบบปฏิบัติการของพีซี
Microsoft office 2003 ระบบปฏิบัติการของพีซี Windows XP Windows NT Windows 95/98/ME Windows 95 Windows 2003 Windows CE OS/2 UNIX Linux MAC OS X DOS

26 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software
Microsoft office 2003 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software Microsoft Office Database Graphic Multimedia ฯลฯ

27 การบริหารจัดการทรัพยากรซอฟต์แวร์
Microsoft office 2003 การบริหารจัดการทรัพยากรซอฟต์แวร์ การตัดสินใจเช่าซอฟต์แวร์ใช้งาน หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เองเพื่อลด cost ในการจ้างคนมาพัฒนา การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร เหมาะสม ประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ การสนับสนุนที่ดี

28 4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ USER PROGRAMMER SYSTEM ANALYSIS Put the right man into the right job

29 5 แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Microsoft office 2003 5 แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะเป็นระบบเครือข่าย มีการทำธุรกรรมบนเครือข่ายมากขึ้น หรือที่เรียกว่า E-business E-banking E-commerce E-trading E-publishing


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google