งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวินซี คิด !! Seven Da Vincian Principles อ้างอิง รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวินซี คิด !! Seven Da Vincian Principles อ้างอิง รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวินซี คิด !! Seven Da Vincian Principles อ้างอิง รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ

2 1. ความอยากรู้อยากเห็น นวัตกรรม และสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่ จะมีจุดเริ่มต้นมาจาก คำถามที่ผู้บริหาร อยากจะ รู้ โดยเฉพาะคำถาม 'What if.?' ซึ่งคำถามนี้จะ ช่วยกระตุ้นให้เกิด นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ มากมาย กระดานชนวน ?

3 2. การนำความรู้ที่มีอยู่ไปลองใช้จริง ประสบการณ์เป็นบ่อเกิดที่สำคัญต่อปัญญา และ ความฉลาดของคน ดาวินชีเองเป็นผู้ที่ให้ความ สำคัญกับ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เป็นอย่าง มาก เขาเองจะเป็นเหมือนพวกหัวแข็งในสมัยนั้น ที่ไม่ค่อยจะยอมรับต่อ หลักการหรือ ทฤษฎีที่ เป็นที่ยอมรับกันในสมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เขาไม่ได้มีโอกาสประสบด้วยตนเอง ดาวิน ชียอมรับว่า การที่จะเรียนรู้จาก ประสบการณ์นั้น มักจะหนีไม่พ้นการเรียนรู้จากความผิดพลาด ดาวินชีเองก็ผิดพลาดในหลายๆ ครั้ง หลายๆ โอกาส แต่เขาเองก็ไม่เคย หยุดที่จะเรียนรู้ เสาะ แสวงหาสิ่งใหม่ และทดลองในสิ่งต่างๆ

4

5 3. การปรับปรุงและพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง ห้าอย่างต่อเนื่อง ดาวินชีเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อประสาท สัมผัสทั้งห้า ( การมองเห็น ได้ยิน สัมผัส รสชาติ และกลิ่น ) คนเราส่วนใหญ่แล้ว มองโดยไม่เห็น ฟังโดย ไม่ได้ยิน สัมผัสโดยไม่รู้สึก กินโดยไม่รู้รสชาติ หายใจเข้าโดยไม่ตระหนักถึง กลิ่นหอม และที่ สำคัญที่สุดครับ คือ พูดโดยไม่คิด (looks without seeing, listens without hearing, touches without feeling, eats without tasting, inhales without awareness of odour or fragrance and talks without thinking)

6 สำนักงาน Google

7 สำนักงาน Facebook การกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ก็มีผลต่อการ กระตุ้นพัฒนาการของสมอง

8 4. ความพร้อมที่จะยอมรับต่อความคลุมเครือ (Ambiguity) ความขัดแย้ง (Paradox) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) " อัจฉริยะที่แท้จริงนั้นในบางครั้งสามารถทำงาน ให้สำเร็จได้มากขึ้น โดยการทำงานที่น้อยลง " " จะเป็นการดีถ้าเราหยุดพักจากการทำงานเป็น ระยะๆ เนื่องจากเมื่อกลับมาแล้วจะทำให้ ตัดสินใจได้ดีขึ้น "

9 5. ความสมบูรณ์ของร่างกายเราในเชิง กายภาพ การที่ดาวินชีให้ความสนใจอย่างมากต่อร่างกาย ของมนุษย์นั้น ก็เนื่องมาจาก ความสมบูรณ์ใน ร่างกายของเขาเอง ดาวินชีจะบอกไว้เสมอให้ รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี เนื่องจาก ความพร้อมของร่างกาย จะส่งผลกระทบต่อ ความพร้อมของสมองเรา ถ้าร่างกายเราอ่อนแอ หรือเจ็บป่วย ก็ย่อมส่งผลต่อจิตใจและความคิด ของเราด้วย

10 6. การสร้างความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์ ศิลปะ เหตุผล และจินตนาการ ดาวินชีไม่ได้แยกวิทยาศาสตร์และศิลปะออก จากกันชัดเจน ดาวินชีเองยอมรับในหลาย โอกาสว่า ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น เขาได้ นำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามา ผสมผสาน ทำให้ดาวินชีเป็นคนที่สามารถ มองเห็นทั้งภาพรวม ( ใช้สมองข้างขวาเป็นหลัก ) และรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ( ใช้สมองข้างซ้าย เป็นหลัก ) ได้พร้อมกัน นั่นคือให้เกิดความสมดุล ระหว่าง ศิลป์และวิทยาศาสตร์

11 7. การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่างๆ งานหลายๆ ชิ้นของดาวินชีแสดงให้เห็นถึง ความสามารถของเขาในการคิดเชิงองค์กรรวม หรือความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ รูปภาพ หลายรูปของดาวินชีก็เป็นผลจากความสามารถ ในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

12 7 สิ่งในชีวิต ที่คิดอยากทำ ? ลำดับ ความสำคัญ !


ดาวน์โหลด ppt ดาวินซี คิด !! Seven Da Vincian Principles อ้างอิง รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google