งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. การส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยนำเข้า ( Input) ส่วนงานก่อนหน้า / วัตถุดิบ (Supplier) ผลผลิต (Output) ผู้รับบริการ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. การส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยนำเข้า ( Input) ส่วนงานก่อนหน้า / วัตถุดิบ (Supplier) ผลผลิต (Output) ผู้รับบริการ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 การส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยนำเข้า ( Input) ส่วนงานก่อนหน้า / วัตถุดิบ (Supplier) ผลผลิต (Output) ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก / สภาพแวดล้อมภายนอก กระบวนการสนับสนุน (4M+1E+1I) กระบวนการหลัก การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 1 การส่งเสริมสุขภาพ 2

3 รายชื่อ กระบวนการ ขอบเขตหน่วยงาน เจ้าภาพ หลัก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 1.การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย  เริ่มจากการวิเคราะห์ทบทวน ข้อมูลผลการดำเนินงานสภาวะ แวดล้อม และปัญหา กำหนดทิศ ทางการดำเนินงาน แผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สุขภาพ ทั้งในระยะยาวและระยะ สั้น  ไม่ครอบคลุมการติดตาม ประเมินผล กสภ.กทส. / สพธ. 2. การส่งเสริมสุขภาพ  ครอบคลุมงานด้านสร้างเสริม สุขภาพบุคคลและครอบครัว สาธารณสุขชุมชน สุขภาพจิต โภชนาการ สนับสนุนบริการ สุขภาพ และการให้บริการทันต สาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมาย  เริ่มจากการพัฒนามาตรฐาน การ นิเทศกำกับติดตามการดำเนินการ ตามมาตรฐาน และการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการส่งเสริม สุขภาพ กสภ.กทส. / สพธ. / ศบส. /..... วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์

4 กสภ. กทส. กพธ. ศบส.... การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริม สุขภาพ....................... การส่งเสริมสุขภาพ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐาน ให้บริการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาและสื่อสารมาตรฐาน / รูปแบบ / แนวทาง ให้บริการ 1 2

5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ผู้เกี่ยวข้องความต้องการ ผู้รับบริการ หน่วยงานและบุคลากรของ สำนักอนามัย มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร สอดคล้องกับนโยบาย ประชาชน เห็นผลลัพธ์เชิงสุขภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ หน่วยงานภาครัฐ  แผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รับทราบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ข้อกำหนดด้าน กฎหมาย ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ความคุ้มค่า ครอบคลุมบริการตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ?? การดำเนินการและผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมายของ แผน  มีการบูรณาการการ ส่งเสริมสุขภาพระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เห็นผลลัพธ์เชิงสุขภาพที่ ชัดเจน ข้อกำหนดที่สำคัญ  สอดคล้องกับนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง  มีทิศทางที่ชัดเจน  ได้รับการนำไปปฏิบัติ  สอดคล้องกับ สถานการณ์ในเชิงพื้นที่  มีการบูรณาการระหว่าง หน่วยงาน  มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำ แผน ตัวชี้วัด

6 ข้อกำหนดที่สำคัญ (Requirement) ปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุมเพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ ประเภทปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุม องค์ความรู้และ เทคโนโลยี ขั้นตอน / ระยะเวลา ปฏิบัติงาน การควบคุม ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย และ แผนที่เกี่ยวข้อง  นำนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องมา พิจารณา ก่อนการกำหนดผลที่คาดหวัง และเป้าหมาย X2 มีทิศทางที่ชัดเจน  มีแผนระยะยาว  ระบุผลที่คาดหวังในเชิงผลลัพธ์ที่ ชัดเจนสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 2222 ได้รับการนำไปปฏิบัติ  จัดทำ Strategy map และสื่อสารไปยัง ผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในผลที่ คาดหวัง  แล้วเสร็จก่อนการของบประมาณ (เดือนธันวาคม) 5 All XX สอดคล้องกับสถานการณ์ใน เชิงพื้นที่  มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพเชิงพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมาย (ตามเกณฑ์) X1X มีการบูรณาการระหว่าง หน่วยงาน  ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดผู้รับผิดชอบร่วม AllXX มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำ แผน  เชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในขั้นตอน ต่างๆ ที่เหมาะสม หรือ  มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคี เครือข่าย 6767 X การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย

7 Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 1. ประชุมทบทวนผล การดำเนินงาน และวิเคราะห์ ประเมิน สภาพแวดล้อม กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน......... ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานสภาวะ แวดล้อม และปัญหา จาก o รายงานการติดตามวิเคราะห์ สารสนเทศสุขภาพ o รายงานผลการปฏิบัติราชการ o.......... วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพื้นที่ ตาม กลุ่มเป้าหมาย และสภาพปัญหาตามเกณฑ์ จัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงผล การปฏิบัติงาน และสภาพปัญหา โดยใช้ เทคนิคในการวิเคราะห์ เช่น Vital few, Pareto, ตาราง 2 ปัจจัย -รายงานการ ประชุม ที่ แสดงผล การดำเนิน งานและ วิเคราะห์ สภาพ แวดล้อม และปัญหา รายงานการ ติดตาม วิเคราะห์ สารสนเทศ สุขภาพ รายงานผล การปฏิบัติ ราชการ............ เกณฑ์ สุขภาพแต่ ละช่วงวัย 2. ทบทวน/กำหนด ทิศทางการ ดำเนินงาน โดย ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ สั้น ระยะยาว และ ผลการดำเนินการ ที่คาดหวัง กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน......... มีการทบทวนและประเมินทิศทางใน องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ o ความสอดคล้องกับนโยบายของ ผู้บริหาร และภารกิจ o ความสอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาจระบุ......) o สภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต o ทักษะ/สมรรถนะหลักที่จำเป็น ทบทวน/กำหนดเป้าประสงค์ระยะสั้นและ ระยะยาว และผลลัพธ์ที่คาดหวังตาม กลุ่มเป้าหมาย -ผลการ กำหนดทิศ ทางการ ดำเนินงาน ตามกลุ่ม เป้าหมาย นโยบาย... แผน...... รายงานการ วิเคราะห์ ปัญหา Start วิเคราะห์ ปัญหา กำหนด ทิศทาง และ ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง A

8 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 3. ประชุมกำหนด ยุทธศาสตร์ โดย กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน......... กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (outcome KPIs) และค่าเป้าหมายโดยพิจารณาผล การดำเนินงานของหน่วยงานเทียบเคียง (ถ้ามี) กำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าประสงค์ ดังกล่าวที่สอดคล้องกับกรอบเวลาในการ ทบทวนผลการดำเนินงาน ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ตาม เกณฑ์ที่เหมาะสม -ผลการกำหนด ยุทธศาสตร์ 4. ประชุมกำหนด กลยุทธ์หลักใน แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน......... กำหนดกลยุทธ์หลัก โดย o วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF-Key Success Factor) o พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค o กำหนดกลยุทธ์หลักที่สอดคล้องกับ KSF และผลการ SWOT กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (output KPIs) และค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละกล ยุทธ์หลัก -ผลการกำหนด กลยุทธ์หลัก 5. จัดทำแผนที่ ยุทธศาสตร์ (Strategy map) และสื่อสารทำ ความเข้าใจ กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน......... จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ตามหลักการของ Balanced scorecard โดยประยุกต์เข้ากับ กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ สื่อสารทำความเข้าใจในผลที่คาดหวัง และ ยุทธศาสตร์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย จัดช่องทางการสื่อสารสองทาง และมีการ สำรวจประเมินความเข้าใจ (ใคร) ติดตาม สรุปผลการ ประเมิน ความเข้าใจ ใน ยุทธศาสตร์ ของบุคลากร แผนที่ ยุทธศาสตร์ บันทึกการ สื่อสาร ผลการ ประเมินความ เข้าใจฯ กำหนด ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ A กำหนด กลยุทธ์ สื่อสาร ทิศทาง B

9 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 6. กำหนดแผนงาน / โครงการที่จะ ดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน......... วิเคราะห์กำหนดแผนงาน / โครงการ โดย o พิจารณาทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความเสี่ยง ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ โครงการอื่นๆ และงบประมาณที่ใช้ o กำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการให้ชัดเจน o วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ o จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/ โครงการ ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย (ระบุ......) (ใคร) สุ่ม ตรวจสอบ การวิเคราะห์ โครงการ แบบฟอร์ม การ วิเคราะห์ โครงการ 7. รวบรวมแผนงาน / โครงการ และ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสุขภาพ กสภ. (กทส. สพธ.) ภายใน เดือน ธ.ค. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม สุขภาพเสนอ.......... มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม สุขภาพ - ร่างแผน ยุทธศาส ตร์การ ส่งเสริม สุขภาพ สรุปผล การรับฟัง ความ คิดเห็น กำหนด แผนงาน/ โครงการ B หมายเหตุ – อาจพิจารณาเพิ่มเติมประเด็น ดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง การขออนุมัติกรอบทิศทางการดำเนินงานจากผู้บริหาร ก่อนการสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ สมรรถนะ และองค์ความรู้ที่จำเป็น การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล (อาจแยกเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง) จัดทำ แผนยุทธ ศาสตร์ End

10 การส่งเสริมสุขภาพ ผู้เกี่ยวข้องความต้องการ ผู้รับบริการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุก วัย มีการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมด้าน สุขภาพที่เหมาะสม ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง มีการส่งเสริมสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ สื่อด้านการส่งเสริมสุขภาพเข้าใจง่าย และสามารถ นำไปปฏิบัติได้สะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรในศูนย์บริการ สาธารณสุข มีมาตรฐาน / แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน รับรู้และเข้าใจในมาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติ มาตรฐาน / แนวทางการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีสื่อสำเร็จรูป สำหรับการเผยแพร่ต่อ ไม่ซ้ำซ้อน (หลายกอง ให้ทำหลายอย่าง ซ้ำกัน) ไม่ขัดกับมาตรฐานอื่น โรงเรียน / ชุมชน /... หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ การดำเนินการสอดคล้องและส่งเสริมกัน ไม่ขัดแย้ง มีข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพของ กทม. ข้อกำหนดด้าน กฎหมาย ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ความคุ้มค่า ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่เหมาะสมตาม สภาพปัญหาและสถานการณ์ด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่ ข้อกำหนดที่สำคัญ ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ และทันต่อ เหตุการณ์ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีสื่อสำเร็จรูปที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ต่อได้ มีมาตรฐาน / แนวทางใน การปฏิบัติที่ชัดเจน และ เข้าใจง่ายในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน / แนวทางไม่ ซ้ำซ้อน และไม่ขัดกับ มาตรฐานอื่น ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย ตาม ประเด็นที่เป้นปัญหา ใน เชิงพื้นที่ ตัวชี้วัด

11 ข้อกำหนดที่สำคัญ (Requirement) ปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุมเพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ ประเภทปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุม องค์ความรู้ และ เทคโนโลยี ขั้นตอน / ระยะเวลา ปฏิบัติงาน การควบคุม ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมมีการจัดทำมาตรฐาน/แนวทางที่ประชุมร่วม หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม X3X มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ และทันต่อ เหตุการณ์ ติดตามสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง (มีการเฝ้าระวัง (HOW????) – เรื่องร้องเรียน / ข่าว / โรค / ฯลฯ) ติดตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของพื้นที่อื่นๆ XXXX 1111 XXXX เป็นไปตามหลักวิชาการ (ทั้งการทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และการ บริการส่งเสริมสุขภาพ) อ้างอิงมาตรฐานระดับสากล หรือแหล่งข้อมูล ทางวิชาการต่างๆ ติดตามกำกับดูแลการส่งเสริมสุขภาพตาม มาตรฐาน/หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น X5 11X มีสื่อสำเร็จรูปที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ต่อได้ วิเคราะห์รูปแบบของสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ กลุ่มเป้าหมาย ทดลอง สอบทานความเข้าใจในสื่อ X9999XX มีมาตรฐาน / แนวทางใน การปฏิบัติที่ชัดเจน และ เข้าใจง่ายในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ มีการทบทวนและทดลองใช้ โดยผู้ใช้มาตรฐาน มีประเด็นปัญหาการใช้มาตรฐาน/แนวทางที่ เกิดขึ้น มีตัวอย่างประกอบ ที่ครอบคลุมกรณีศึกษาต่างๆ มีกระบวนการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับผู้นำ มาตรฐานไปใช้ XXXX 61696169X XXXX มาตรฐาน / แนวทางไม่ ซ้ำซ้อน และไม่ขัดกับ มาตรฐานอื่น มีการศึกษาและสรุปประเด็นมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ ด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็น ประเด็นที่ชัดเจน ตามหน่วยงานรับผิดชอบ (Matrix) X2X ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย ตาม ประเด็นที่เป้นปัญหา ใน เชิงพื้นที่ มีข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านสุขภาพ ตามวัยในเชิงพื้นที่ มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา X1212X XXXX การส่งเสริมสุขภาพ

12 Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 1. รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์สุขภาพ รวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ / กฎหมายใหม่ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ผลการใช้มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ (การ ดำเนินการตาม และปัญหาจากการใช้) Checklist ข้อมูลที่ต้อง รวบรวม - 2. วิเคราะห์รายการ มาตรฐานที่ต้องมี / ทบทวน วิเคราะห์รายการมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/ แนวทางที่ควรมี โดยพิจารณาจาก o ยุทธศาสตร์ และพันธิจ o ภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ o สถานการณ์ แนวโน้มสุขภาพ o เปรียบเทียบกับหน่วยงาน/ประเทศอื่น o คุณภาพการให้บริการ และข้อร้องเรียน o ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน o การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของ มาตรฐานแต่ละฉบับที่จะจัดทำ/ทบทวน ตาราง วิเคราะห์ รายการ มาตรฐาน รายการ มาตรฐาน/ หลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติที่ มีอยู่ ข้อมูลตามที่ ระบุใน มาตรฐาน งาน 3. คัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนามาตรฐาน คกก. ได้รับการแต่งตั้งโดย..... คณะกรรมการ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า...... คน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่ระบุ ใน.....................กำหนดองค์ประกอบและ คุณสมบัติของ คกก. พัฒนามาตรฐาน แบบ ประเมิน คุณสมบัติ คกก. คำสั่ง แต่งตั้ง คกก. พัฒนา มาตรฐาน................. กำหนด องค์ประกอบ และคุณสมบัติ ของ คกก. พัฒนา มาตรฐาน Start วิเคราะห์ ปัญหา วิเคราะห์ รายการ มาตรฐาน A แต่งตั้ง คกก. พัฒนา มาตรฐาน

13 การส่งเสริมสุขภาพ Flowรายละเอียดผู้รับ ผิด ชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบ ติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 4. กำหนดกรอบ มาตรฐาน พร้อม ทั้งจัดทำแผน กิจกรรม ระยะเวลา และ ผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการ แต่ละกิจกรรม กำหนดหัวข้อที่ต้องมีในมาตรฐาน เช่น o วัตถุประสงค์ o กลุ่มเป้าหมาย o นิยาม/คำจำกัดความ o ประเด็นสำคัญของมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์/แนวทาง o การนำไปใช้ o การติดตามการใช้มาตรฐานรูปแบบ ต่างๆ o การติดตามประเมินผลที่คาดหวัง ตามวัตถุประสงค์ o แหล่งข้อมูลอ้างอิง แผนการจัดทำ/ทบทวนมาตรฐาน ระบุ กิจกรรมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ยกร่าง ทดลองใช้ ปรับปรุง ประกาศใช้ และ ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คกก. พัฒนา มาตรฐาน ทบทวน หัวข้อใน ร่าง มาตรฐาน ว่าเป็นไป ตามกรอบที่ กำหนดใน ข้อ 4. กรอบ หัวข้อ ของ มาตรฐา น แผนการ จัดทำ/ ทบทวน มาตรฐา น - 5. ยกร่าง มาตรฐาน/ หลักเกณฑ์/ แนวทาง จัดทำตารางสรุปรายละเอียดแต่ละ หัวข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และ/หรือมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นที่ นำมาอ้างอิง ตรวจสอบเนื้อหาในแต่ละประเด็นว่าไม่ ขัดแย้งกับมาตรฐานอื่นๆ จัดทำตารางสรุปการแก้ปัญหาของการ ไม่สามารถดำเนินการของมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์/แนวทางอื่น (ข้อมูลจากข้อ 1.) อ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาในแต่ละ ประเด็นให้ชัดเจน กรณีปรับปรุง – ให้ระบุประเด็นที่ แตกต่างจากมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/ แนวทางเดิม ตาราง ปรียบ เทียบ เนื้อหา มาตรฐา น ตาราง สรุปการ แก้ปัญห า ร่าง มาตรฐา น ผลการใช้ มาตรฐาน / หลักเกณ ฑ์ (การ ดำเนินการ ตาม และ ปัญหาจาก การใช้) – จากข้อ 1. A กำหนด กรอบ มาตรฐาน จัดทำ/ ทบทวน มาตรฐาน B

14 การส่งเสริมสุขภาพ Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 6. ทดลองใช้ มาตรฐานเพื่อ ประเมิน ความสามารถใน การนำไปใช้ที่ ครอบคลุมกรณี ต่างๆ ความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ ทดลองใช้มาตรฐานโดยมีผู้ปฏิบัติจริงเข้า ร่วม ทดลองใช้ในกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุม สถานการณ์/กลุ่มตัวอย่างต่างๆ สอบทานความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการพัฒนา/ทบทวนมาตรฐาน สรุปผลการทดลองใช้มาตรฐานในกรณี ต่างๆ พร้อมประเด็นการปรับปรุงที่จำเป็น (ถ้ามี) บันทึกและ สรุปผลการ ประเมิน/สอบ ทาน มาตรฐานใน กรณีต่างๆ ร่าง มาตรฐาน 7. ปรับปรุงมาตรฐาน ตามประเด็นการ ปรับปรุง ปรับปรุงมาตรฐานตามประเด็นการปรับปรุง ที่ได้จากการทดลองใช้ ทดลองใช้มาตรฐานซ้ำ บันทึกการ ปรับปรุง มาตรฐาน บันทึกการ สอบทาน มาตรฐาน ซ้ำ บันทึกและ สรุปผลการ ประเมิน/ สอบทาน มาตรฐานใน กรณีต่างๆ 8. ประกาศใช้ มาตรฐาน จัดทำและขออนุมัติใช้มาตรฐานตาม ประเภทและลำดับขั้นของเอกสาร ดังนี้ o...... o ระเบียบ กทม. เสนอผู้ว่าฯ พิจารณา อนุมัติ o ข้อบัญญัติ กทม. เสนอผู้ว่า เพื่อ นำเสนอสภา กทม. พิจารณาอนุมัติ ปรับปรุงทะเบียนมาตรฐาน / หลักเกณฑ์ / แนวทาง เอกสาร ประกาศใช้ มาตรฐาน ทะเบียน มาตรฐาน/ หลักเกณฑ์ / แนวทาง B ทดลอง ใช้ ปรับปรุง ประกาศ ใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ต้อง ปรับปรุง C

15 การส่งเสริมสุขภาพ Flowรายละเอียดผู้รับ ผิด ชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบ ติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 9. สื่อสาร มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ / แนวทางไปยัง กลุ่มเป้าหมายใน รูปแบบต่างๆ ดำเนินการสื่อสารมาตรฐาน ตามคู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและจัดทำสื่อ และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับ เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย ทดลอง และสอบทานความเข้าใจใน สื่อ โดยกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสื่อ สำนักอนามัย ผลการ วิเคราะห์ สื่อ ผลการ ประเมินสื่อ คู่มือการ ปฏิบัติงาน เรื่องการ สื่อสาร ประชาสัมพัน ธ์ 10.ให้บริการ ส่งเสริม สุขภาพ 11.ติดตาม ประเมินผลการ ใช้มาตรฐาน วางแผนและดำเนินการติดตาม ประเมินผลการใช้มาตรฐาน ในด้าน o การนำมาตรฐานไปใช้  นำมาตรฐานไปใช้หรือไม่  นำมาตรฐานไปใช้ได้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน หรือไม่ o ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำมาตรฐาน ไปใช้ โดยสอบทานเทียบกับ วัตถุประสงค์ของการจัดทำ มาตรฐาน o ผลลัพธ์และสถานการณ์ด้าน สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ในการวางแผนการติดตาม ต้องมีการ ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับ ความสำคัญในการติดตาม ตามระดับ ปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ..... (ใคร) ตรวจสอบ ผลการ ติดตาม ประเมินผล การใช้ มาตรฐานใน ประเด็น ต่างๆ ตาม มาตรฐาน งาน ตาม ระยะเวลาใน แผน ผลการ วิเคราะห์ ความเสี่ยง แผนและ รูปแบบ การ ติดตาม ประเมินผล รายงาน การ ติดตาม ประเมินผล ข้อมูล สถานการณ์ ด้านการ ส่งเสริม สุขภาพ สื่อสาร มาตรฐาน C ติดตาม ประเมิน ผล D ให้บริการ

16 การส่งเสริมสุขภาพ Flowรายละเอียดผู้รับ ผิด ชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบ ติดตาม ประเมินผล บันทึก/ แบบฟอร์ม เอกสาร อ้างอิง 12.วิเคราะห์ผลการ นำมาตรฐานไป ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม ประเมินผลเพื่อสรุปผลการส่งเสริม สุขภาพ ตามมุมมองต่างๆ ทั้งในเชิง พื้นที่ ตามกลุ่มวัย กลุ่มเป้าหมาย ประเภท/กิจกรรมการส่งเสริม สุขภาพ ดังนี้ o การนำมาตรฐานไปใช้  นำมาตรฐานไปใช้หรือไม่  นำมาตรฐานไปใช้ได้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน หรือไม่ o ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำ มาตรฐานไปใช้ โดยสอบทาน เทียบกับวัตถุประสงค์ของการ จัดทำมาตรฐาน o ผลลัพธ์และสถานการณ์ด้าน สุขภาพ แสดงทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และ คาดการณ์ พยากรณ์ หรือจำลอง เหตุการณ์ในอนาคต วิเคราะห์หาปัญหาและข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้มาตรฐาน การสื่อสาร การให้บริการ และการ ติดตามประเมินผล จัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง มาตรฐาน การสื่อสาร รวมทั้ง กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ และ การติดตามประเมินผลที่สอดคล้อง กับผลการวิเคราะห์ นำเสนอ/รายงานผลต่อผู้บริหาร สำนัก รายงานการ วิเคราะห์ล สรุปผลการ ส่งเสริม สุขภาพ วิเคราะห์ และ สรุปผล D End


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. การส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยนำเข้า ( Input) ส่วนงานก่อนหน้า / วัตถุดิบ (Supplier) ผลผลิต (Output) ผู้รับบริการ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google