งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจ รับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจ รับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจ รับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ในระดับภูมิภาค วันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน ขอนแก่น กระบี่

2 ประเด็น  ผลการดำเนินการในปี 2557/ แผน ปี 2558  แนวทางการดำเนินงาน  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Q restaurant application

3 ผล / แผนการ ดำเนินงาน ปี 2553- 2558  มีร้าน Q restaurant 1,613 แห่ง / สาขา ใน 77 จังหวัด ( ข้อมูล 24 ก. พ. 2558) ร้านอาหาร 1,205 แห่ง ร้านหลายสาขา 5 แห่ง 408 สาขา  ปี 2557 แผนตรวจร้านใหม่ 388 แห่ง มีร้านผ่านการ รับรอง 351 แห่ง (90%) มีการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ จำนวน 36 แห่ง ( รวม 53 แห่ง )  ปี 2558 แผนตรวจร้านใหม่ มีเป้าหมาย 344 แห่ง / ตรวจติดตาม 972 แห่ง 3

4 4  งบประมาณ จำนวน 2,820,000 บาท ดำเนินการใน 77 จังหวัด  มกอช. โอนงบประมาณให้สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 70 จังหวัด จังหวัดละ 30,000 - 50,000 บาท  อีก 6 จังหวัด ( จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย ) ได้รับจัดสรร งบประมาณในส่วนของ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  กทม. : มกอช. ดำเนินการ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบ ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปี 2558

5 เชิงปริมาณ จำนวนร้านอาหารใหม่เพิ่มขึ้น 349 ร้าน จำนวนร้านอาหารที่ผ่านการตรวจติดตาม 100% เชิงคุณภาพ จำนวนร้านอาหารที่ผ่านการรับรองปีที่ผ่านมา มีการ เพิ่มวัตถุดิบปลอดภัย ปริมาณวัตถุดิบ 30% ( ปี 57 มี จำนวนร้านที่เพิ่มวัตถุดิบ 10%) หรือ จำนวนวัตถุดิบจากแหล่งผลิตคุณภาพ ( ฟาร์ม GAP/organic ตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรกร ) ที่แนะนำให้กับ ร้านอาหารจัดหาวัตถุดิบเพิ่ม 5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ

6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด 6 มกอช. ผลงาน / แผนงาน ประชาสัมพันธ์ / รับ สมัครร้าน ตรวจรับรอง ร้านใหม่ ตรวจติดตาม ร้าน ประชาสัมพันธ์ร้าน ที่ผ่านการรับรอง บูรณาการงานด้าน อาหารปลอดภัย จัดสรร งบประมาณ / test kit / เอกสาร แผ่นพับ จัดทำป้าย รับรอง จัดส่งตามแบบฟอร์มหน้า 23-24 หนังสือเรียนผู้อำนวยกองนโยบายมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร และ E-mail : qrestaurant@hotmail.co.th เว็บไซต์ / Q restaurant Application จัดส่งข้อมูล & ภาพถ่าย บันทึกใส่แผ่นซีดี ส่งให้ กลุ่มโครงการพิเศษ กอง นโยบายฯ / หรือส่งทาง e- mail จำนวนผลการตรวจรับรอง ร้านใหม่ จำนวนตรวจติดตามร้าน ปี 2557 เป้าหมายแผนงานการ ดำเนินงานปี 2558

7 ข้อมูลสำหรับ Q restaurant application ข้อมูลสำหรับ Q restaurant application หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เว็บไซต์ ( ถ้ามี ) เวลาเปิด - ปิดบริการ และวันหยุด จัดเก็บพิกัดร้านอาหาร อยู่ในรูปแบบ องศาทศนิยม เช่น Latitude : 13.83751 Longitude : 100.588145 ภาพถ่ายเมนูอาหารที่ได้รับการ รับรองอย่างน้อย 5 รูป เป็นไฟล์ภาพ ดิจิตอล (jpeg) ขนาดความละเอียด สูงสุดของกล้อง E-mail : qrestaurant@hotmail.co.th

8 การ Download Application สำหรับหาพิกัด ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android - Application ที่แนะนำคือ “ My GPS Location ” - Application ที่แนะนำคือ “ GPS coordinates and location ” Q restaurant application App Store Play Store

9

10 ตัวอย่างภาพถ่าย Good NO!!

11 ติดต่อโครงการ Q restaurant กลุ่มโครงการพิเศษ กองนโยบายมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 02 561 2277 ต่อ 1353, 1314 e-mail : qrestaurant@hotmail.co.th พจนา เหลือโกศล ( กุ้ง ) หัวหน้ากลุ่มฯ โทร 08 6352 5044 ID line : kungking7 วัชรพันธ์ ชัยศรี ( ไกด์ ) นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ มือถือ 08 1854 7669 สุรฉัตร บุญเถื่อน ( คิม ) เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน มือถือ 08 3080 1237

12 ติดต่อโครงการส่งเสริมการ บริโภคและ ใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q market) กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ธิติมา เนติเวชวิทยา ( จิ๊บ ) ดารณี ลุสวัสดิ์ ( ดาร์ ) โทร 02 561 2277 ต่อ 1217, 1218 มือถือ 08 90238353 E-mail : krt.acfs@gmail.com

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจ รับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google