งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ ) 1. แพทยสภาต้องการทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ ) 1. แพทยสภาต้องการทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ ) 1. แพทยสภาต้องการทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน - ภาษาอังกฤษ - ปรับเปลี่ยนปริญญาเอก (Equipment 3 ปีมี Research 1 ปี ) 2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินสถาบันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 สมาคมฯ ส่งกรรมการ กลางเข้าร่วมอบรม

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3. Interactive Training for Trainer วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่กรุงเทพฯ - Curriculum Development - Change Management - Team Development นายกฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักให้แก่ผู้เข้า ฝึกอบรม 4. LSS สรุปการจัดประชุมวันที่ 23-27 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรม Centara และจะมีการประชุม Annual Meeting Congress RCST ปีที่ 40

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2 สรุปการจัดประชุม “ หลักสูตรการอบรม บุคลากรเทคนิคที่ใช้เครื่องสลายนิ่ว ( นำเสนอโดยเลขาธิการ สมาคมฯ ) - เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งสรุปผู้ลงทะเบียนงานประชุมว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 154 คน และขอสรุปรายรับ - รายจ่ายงานประชุมอบรมในครั้งนี้ รายรับรวมทั้งสิ้น 506,000.00 บาท รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 348,638.00 บาท รายรับมากกว่ารายจ่ายรวมทั้งสิ้น 157,362.00 บาท

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.3 สรุปผลการคัดเลือกทุนแพทย์เข้าร่วมประชุม “Asian Institute of TeleSurgery ณ ประเทศไต้หวัน ( นำเสนอโดยเลขาธิการสมาคมฯ ) - เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ว่าอนุมัติเข้าร่วม ประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พญ. ปกเกศ อึ๊งภากรณ์, นพ. ธีรยุทธ สมหวัง และ นพ. อนุ เทพ บูรมิ โดยทางสมาคมฯ ได้ประสานงานกับแพทย์ทั้ง 3 ท่านแล้ว และ นพ. ธีรยุทธ สมหวัง ได้แจ้ง ว่ามีบริษัทฯ ได้ติดต่อ sponsor ไปดูงานในครั้งนี้แล้ว จึงเหลือแพทย์ 2 ท่านที่ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายในครั้งนี้

5 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2555

6 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 ( นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ )

7 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือง 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำ Website สมาคมฯ ( นำเสนอโดย นพ. สุพจน์ รัชชานนท์ )

8 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ - ไม่มี -

9 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 บริษัท Rottapharm จำกัด มอบทุน งานวิจัยของแพทย์สมาชิกในโรคนิ่ว จำนวน 2 ทุน และสนับสนุนการจัดบรรยายวิชาการเกี่ยวกับโรคนิ่ว ( นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ )

10 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี -

11 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ ) 1. แพทยสภาต้องการทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google