งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ ไทย (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ) 1. แพทยสภาต้องการทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน - ภาษาอังกฤษ - ปรับเปลี่ยนปริญญาเอก (Equipment 3 ปีมี Research 1 ปี) 2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินสถาบันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมวันที่ พฤษภาคม สมาคมฯ ส่งกรรมการกลางเข้าร่วมอบรม

2 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3. Interactive Training for Trainer วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่กรุงเทพฯ - Curriculum Development - Change Management - Team Development นายกฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม 4. LSS สรุปการจัดประชุมวันที่ สิงหาคม 2558 ที่โรงแรม Centara และจะมีการ ประชุม Annual Meeting Congress RCST ปีที่ 40

3 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2 สรุปการจัดประชุม “หลักสูตรการอบรมบุคลากรเทคนิคที่ใช้เครื่องสลายนิ่ว (นำเสนอโดยเลขาธิการสมาคมฯ) - เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งสรุปผู้ลงทะเบียนงานประชุมว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 154คน และขอสรุปรายรับ-รายจ่ายงานประชุมอบรมในครั้งนี้ รายรับรวมทั้งสิ้น , บาท รายจ่ายรวมทั้งสิ้น , บาท รายรับมากกว่ารายจ่ายรวมทั้งสิ้น 157, บาท

4 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.3 สรุปผลการคัดเลือกทุนแพทย์เข้าร่วมประชุม “Asian Institute of TeleSurgery ณ ประเทศไต้หวัน (นำเสนอโดยเลขาธิการสมาคมฯ) - เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ว่าอนุมัติเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พญ.ปกเกศ อึ๊งภากรณ์ , นพ.ธีรยุทธ สมหวัง และ นพ.อนุเทพ บูรมิ โดยทางสมาคมฯ ได้ประสานงานกับแพทย์ทั้ง 3 ท่านแล้ว และนพ.ธีรยุทธ สมหวัง ได้แจ้ง ว่ามีบริษัทฯ ได้ติดต่อ sponsor ไปดูงานในครั้งนี้แล้ว จึงเหลือแพทย์ 2 ท่านที่ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายในครั้งนี้

5 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2555

6 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ เรื่องสืบเนือง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ)

7 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ เรื่องสืบเนือง 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำ Website สมาคมฯ (นำเสนอโดย นพ.สุพจน์ รัชชานนท์)

8 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ - ไม่มี -

9 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 บริษัท Rottapharm จำกัด มอบทุนงานวิจัยของแพทย์สมาชิกในโรคนิ่ว จำนวน 2 ทุน และสนับสนุนการจัดบรรยายวิชาการเกี่ยวกับโรคนิ่ว (นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ)

10 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี -

11 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google