งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา ธงประจำชาติ ประเทศอาเซีย แบบทดสอบ ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา ธงประจำชาติ ประเทศอาเซีย แบบทดสอบ ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมา ธงประจำชาติ ประเทศอาเซีย แบบทดสอบ ผู้จัดทำ

2 ประวัติ ความป็นมา ของอาเซียน

3

4

5

6

7 ประเทศ ไทย กัมพูชา อินโดนีเ ซีย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซียบรูไ น ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์

8 NEXT ประเทศ บรูไน

9

10 กัมพูชา NEXT

11

12 อินโดนีเซีย NEXT

13 NEXT

14

15

16

17 ประเทศ มาเลเซีย NEXT NEXT

18

19 ประเทศพม่า NEXT

20

21

22 ประ ฟิลิปปินส์ NEXT

23

24 ประเทศสิง โปร์ NEXT

25

26 ประเทศ ไทย NEXT

27

28 ประเทศเวียน นาม ประเทศเวียน นาม NEXT

29

30 สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและ ความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

31 หลักการพื้นฐาน ของอาเซียน หลักการไม่แทรกแซง กิจการภายในซึ่งกัน และกัน สิทธิของทุกรัฐในการ ดำรงอยู่โดยปราศจาก การแทรกแซง การ โค่นล้มอธิปไตย - การเคารพซึ่งกันและ กันในเอกราช อธิปไตย ความเท่า เทียม ระงับความแตกต่าง หรือข้อพิพาทโดยสันติ วิธี

32 วิสัยทัศน์ของ อาเซีย วิสัยทัศน์ของ อาเซีย "One Vision, One Identity, One Community" " หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่ง ประชาคม "

33 1. อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนอะไร พ. ศ. อะไร ก. กรกฎาคม พ. ศ. 2540 ข. มีนาคม พ. ศ 2505 ค. มกราคม พ. ศ. 2506 ง. ธันวาคม พ. ศ. 2507

34

35

36 2. ประเทศบูรไน มีพื้นที่ประมาณกี่ตาราง กิโลเมตร ก. 6,369 ตร. กมข. 4,563 ตร. กม ค. 5,765 ตร. กม ง. 2,356 ตร. กม

37

38

39 3. สกุลเงิน ของประเทศกัมพูชาคืออะไร ก. ดอนลาร์ ค. บาท ง. กรีก ข. เงินเรียล

40

41

42 4. ประชากรของประเทศลาวมี ประมาณกี่ คน ก. 5.6 ล้านคน ง. 8.5 ล้านคน ค. 6.7 ล้านคน ข..4.5 ล้านคน

43

44

45 5. ลาว เริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อวันที่เท่ารัย ปีอะไร เดืออะไร ก. 5 พ. ศ. 2461 ง. 16 มี. ค. 2513 ค. 2 ธ. ค. 2518 ข. 3 ม. ค. 2463

46

47

48 6. ประชาชนชาวสิงคโปร์นับถือศาศนาพุทธ เท่าไร อิสรามเท่าไร ตอบตามลำดับ ก. 42.5%- 14.9% ค. 36.2%- 13.1% ง. 36.9%- 90.8% ข. 50.9%- 48.9%

49

50

51 7. อาเซียนมีกี่สี สีอะไรบ้าง ค. 2 สี เหลือง แดง ง. 5 สี ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง เขียว ข. 3 สี ขาว แดง น้ำเงิน ก. 4 สี น้ำเงิน แดง เหลือง ขาว

52

53

54 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของอาเซียน ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง เอกลัษณ์ หนึ่ง ประชาคม ค. 10 ประเทศ ช่วยกันไม่ หวั่นไหว ง. จับมือกันไว้ แล้วเดินไป ด้วยกัน ข. สามัคคีมั่นใจ

55

56

57 9. เกาะประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร ก. 697 ตร. กม ค. 200 ตร. กมง. 809 ตร. กม ข. 908 ตร. กม

58

59

60 10. รูปรวงข้าวมีรวงข้าวมัดรวมกันกี่ต้น ก. 8 ต้น ค. 12 ต้นง. 10 ต้น ข. 11 ต้น

61

62


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา ธงประจำชาติ ประเทศอาเซีย แบบทดสอบ ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google