งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ 1 ชื่อนักศึกษา :......................................................................... รหัสนักศึกษา :.......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ 1 ชื่อนักศึกษา :......................................................................... รหัสนักศึกษา :......................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ 1 ชื่อนักศึกษา :......................................................................... รหัสนักศึกษา :....................................... หัวข้อโครงงานภาษาไทย :.......................................................................................................................................................................................................................................... หัวข้อโครงงานภาษาอังกฤษ :.......................................................................................................................................................................................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา :..................................................................................................................... ให้ข้อมูลประกอบว่า นักศึกษาได้ดำเนินการสอบกระบวนวิชา 204399 เรียบร้อยแล้วหรือไม่  สอบแล้ว ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้ว  สอบแล้ว อยู่ในระหว่างแก้ไข  ยังไม่ได้ สอบ

2 หน้าที่ 2 ให้ประเมินระบุร้อยละของความสำเร็จของการ ทำโครงงาน ( โปรแกรม / การทดลอง ) พร้อมทั้งให้อธิบายว่าได้เริ่มศึกษา / พัฒนา / ออกแบบส่วนใดไปแล้วบ้าง

3 หน้าที่ 3 แสดงรูปของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เทียบกับแผนการดำเนินงานที่ระบุใน Proposal

4 หน้าที่ 4 ให้ประเมินระบุร้อยละความสมบูรณ์ของเอกสาร โครงงานทั้งฉบับ โดยสรุปว่า แต่ละบทดำเนินการไปแล้วกี่ %

5 หน้าที่ 5 ปัญหา อุปสรรค ที่พบ วิธีการแก้ปัญหา และอุปสรรค ความช่วยเหลือที่ต้องการจากภาควิชา ข้อเสนอแนะสำหรับภาควิชาในการดำเนินการ กระบวนการ 204399 ต่อไป

6 หน้าที่ 6 --------------------------- สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูล ------------------------ กรุณาประเมินร้อยละของความสำเร็จในภาพรวมของการทำโครงงาน................................................ ( หมายเหตุ : ในกรณียังไม่ได้สอบ 204399 กรุณาประเมินความสำเร็จของกระบวนวิชา 204399 สำหรับในกรณีที่สอบ 204399 แล้ว กรุณาประเมินความสำเร็จของภาพรวมทั้งโครงงาน ) ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ……………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………… ลงนาม.................................................................. ( ) อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ถ่ายภาพมาจากเอกสาร แบบประเมินที่อาจารย์ที่ ปรึกษาลงนามแล้ว


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ 1 ชื่อนักศึกษา :......................................................................... รหัสนักศึกษา :.......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google