งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจ การจัด ตารางเรียนและ ตารางสอน สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและ ประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจ การจัด ตารางเรียนและ ตารางสอน สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและ ประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจ การจัด ตารางเรียนและ ตารางสอน สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและ ประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 7

2 บทบาท ของ เทคโนโล ยี สนับสนุน การ ทำงาน ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง การ แก้ปัญห า พัฒนาก ารของ การ ดำเนินงา น

3 ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง การ แก้ปัญหา ผู้เรีย น รูปแบบ การ จัดการ เรียน การ สอน ผู้สอ น แผนก าร ศึกษา สถาน ที่ สื่อ การ เรียน การ สอน การ จัดกา ร

4 บทบาท ของ เทคโนโล ยี สนับสนุน การ ทำงาน การ จัดกา ร ( ลด ปัญหา ความ ซ้ำซ้อน ) ความ ถูกต้อ งของ ข้อมูล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพใน การ ทำงาน ส่งเส ริม การ เรียน รู้ ตอบสน อง ความ ต้องกา รของ ผู้เรียน / ผู้สอน

5 พัฒนากา รของการ ดำเนินงา น สำรวจ ปัจจัย สนับส นุน การ สร้าง เครือข่า ย ( ภายใน และนอก ประเทศ ) สำรวจ ความ ต้องกา รของ ผู้เรียน / ผู้สอน การ บริหาร จัดการ สมัยให ม่ นำ ระบบ IT มา บริหาร จัดการ สร้าง นวัตกร รม (Innov ation)


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจ การจัด ตารางเรียนและ ตารางสอน สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและ ประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google