งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำ
ระยะเวลาการรอคอย 8 วัน 3 วัน กรณีใช้ที่ดิน ( ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ ) ช่วงยื่นคำขอ 10 นาที โครงการฯ ตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียด ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำหนังสืออนุญาต พร้อมจัดทำแผนที่รูปตัด แสดงจุดสูบน้ำและจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักชลประทาน ตรวจสอบรายละเอียด พิจารณาอนุมัติหลักการการขออนุญาตใช้น้ำ ลงนามในหนังสือถงผู้ใช้น้ำและกรมธนารักษ์ (กรณีมีการขอใช้พื่นที่ราชพัสดุ) งานบริหารโครงการฯ รับเอกสาร กรมธนารักษ์แจ้ง ผลพิจารณาอนุญาต 1 วัน 1 วัน แจ้งผู้ขออนุญาตลงนาม ในฐานะผู้รับอนุญาต โครงการฯ ลงนามในฐานะ เจ้าพนักงานผู้อนุญาต สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 6 ขั้นตอน 13 วัน

2 แจ้งผู้ขออนุญาตลงนาม
กระบวนงานที่ 4 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน ระยะเวลาการรอคอย 15 วัน 4 วัน ( ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ ) ช่วงยื่นคำขอ 10 นาที โครงการฯ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนที่รูปตัด สำนักชลประทาน ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแจ้งกรมธนารักษ์ งานบริหารโครงการฯ ตรวจรับเอกสาร กรมธนารักษ์แจ้ง ผลพิจารณาอนุญาต ระยะเวลาการรอคอย 1 วัน 1 วัน 3 วัน แจ้งผู้ขออนุญาตลงนาม ในฐานะผู้รับอนุญาต โครงการ ฯ ลงนามในฐานะ เจ้าพนักงานผู้อนุญาต โครงการ ฯ จัดทำหนังสืออนุญาต พร้อมแนบแบบ จำนวน 4 ชุด สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 7 ขั้นตอน วัน

3 สำนักชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำฯ ตรวจสอบเอกสาร หลักเกณฑ์ด้าน
กระบวนงานที่ 5 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเช่าที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน 5.1 การขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตร 5.2 การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตร 5.3 การขอสืบสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตร 5.4 การขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตร 5.5 การขอเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 5.6 การขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่อกิจการอื่น ๆ ระยะเวลาการรอคอย ช่วงยื่นคำขอ 7 วัน 3 วัน 20 นาที งานบริหารโครงการฯ รับเอกสาร โครงการฯ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ตรวจสอบเอกสาร,ตรวจสอบพื้นที่ จัดทำแผนที่บริเวณเช่า โครงการฯ งานบริหารทั่วไป ตรวจสอบหลักฐาน ร่างหนังสือกรมฯ แจ้งความยินยอมต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด 2 วัน 2 วัน (ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้) สำนักชลประทาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ตรวจสอบเอกสารสรุปเสนอ ผส.ชป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงนามหนังสือกรมฯ สำนักชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำฯ ตรวจสอบเอกสาร หลักเกณฑ์ด้าน วิศวกรรม สำนักงานธนารักษ์ เป็นผู้จัดทำสัญญา สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 6 ขั้นตอน วัน

4 กระบวนงานที่ 5 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเช่าที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน
5.7 การขอเช่าที่ราชพัสดุทำทางเชื่อมเขตชลประทาน ระยะเวลาการรอคอย ช่วงยื่นคำขอ 7 วัน 2 วัน 20 นาที งานบริหารโครงการฯ รับเอกสาร โครงการฯ ฝ่ายจัดสรรน้ำ ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบพื้นที่ จัดทำแผนที่แผนผังรูปตัด โครงการฯ งานบริหารทั่วไป ร่างหนังสือกรมฯ ขอความเห็นชอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด 2 วัน สำนักชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำตรวจสอบเอกสาร หลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรม หนังสือกรมฯ สรุปเสนอผส.ชป.ลงนาม (ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้) สำนักงานธนารักษ์แจ้ง ผลพิจารณาให้เช่า ต่อกรมชลประทาน 2 วัน ระยะเวลารอคอย วัน โครงการ ฯ รับเรื่อง และจัดทำหนังสืออนุญาต โครงการฯ แจ้งผู้ขอเช่าลงนาม ในฐานะผู้รับอนุญาต สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 7 ขั้นตอน วัน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google