งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาต ใช้น้ำ สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาต ใช้น้ำ สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาต ใช้น้ำ สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 6 ขั้นตอน 13 วัน ระยะเวลาการรอคอย งานบริหาร โครงการฯ รับเอกสาร โครงการฯ ตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียด ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำหนังสือ อนุญาต พร้อมจัดทำ แผนที่รูปตัด แสดง จุดสูบน้ำและจุด ติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนัก ชลประทาน ตรวจสอบรายละเอียด พิจารณาอนุมัติหลักการ การขออนุญาตใช้น้ำ ลง นามในหนังสือถงผู้ใช้น้ำ และกรมธนารักษ์ ( กรณี มีการขอใช้พื่นที่ราช พัสดุ ) แจ้งผู้ขออนุญาตลง นาม ในฐานะผู้รับอนุญาต ช่วงยื่นคำขอ 10 นาที 8 วัน 3 วัน 1 วัน โครงการฯ ลงนามใน ฐานะ เจ้าพนักงานผู้อนุญาต กรมธนารักษ์แจ้ง ผลพิจารณา อนุญาต กรณีใช้ที่ดิน ( ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ )

2 กระบวนงานที่ 4 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินราช พัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน ระยะเวลาการรอคอย งานบริหาร โครงการฯ ตรวจรับ เอกสาร โครงการฯ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำแผน ที่รูปตัด สำนักชลประทาน ตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียด ประกอบการพิจารณา แจ้งกรมธนารักษ์ แจ้งผู้ขอ อนุญาตลงนาม ในฐานะผู้รับ อนุญาต โครงการ ฯ ลงนามในฐานะ เจ้าพนักงานผู้ อนุญาต โครงการ ฯ จัดทำหนังสือ อนุญาต พร้อมแนบแบบ จำนวน 4 ชุด ช่วงยื่นคำขอ กรมธนารักษ์ แจ้ง ผลพิจารณา อนุญาต ( ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ ) ระยะเวลาการรอคอย 10 นาที 15 วัน 4 วัน 3 วัน 1 วัน สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 7 ขั้นตอน 24 วัน

3 กระบวนงานที่ 5 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเช่าที่ดินราชพัสดุใน ความดูแลของกรมชลประทาน โครงการฯ ฝ่าย จัดสรรน้ำฯ ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบพื้นที่ จัดทำแผนที่ บริเวณเช่า โครงการฯ งาน บริหารทั่วไป ตรวจสอบหลักฐาน ร่างหนังสือกรมฯ แจ้งความยินยอมต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักชลประทาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ตรวจสอบเอกสาร สรุปเสนอ ผส. ชป. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ ลงนาม หนังสือกรมฯ ช่วงยื่นคำ ขอ ระยะเวลาการรอคอย 20 นาที 7 วัน 3 วัน 2 วัน สำนักชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำฯ ตรวจสอบเอกสาร หลักเกณฑ์ด้าน วิศวกรรม 5.1 การขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตร 5.2 การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หรือการเกษตร 5.3 การขอสืบสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือ การเกษตร 5.4 การขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หรือการเกษตร 5.5 การขอเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 5.6 การขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่อกิจการอื่น ๆ งานบริหาร โครงการฯ รับเอกสาร สำนักงานธนารักษ์ เป็นผู้จัดทำสัญญา ( ไม่สามารถ กำหนดระยะเวลาได้ ) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 6 ขั้นตอน 14 วัน

4 กระบวนงานที่ 5 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเช่าที่ดินราชพัสดุในความ ดูแลของกรมชลประทาน งานบริหาร โครงการฯ รับเอกสาร โครงการฯ ฝ่าย จัดสรรน้ำ ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบพื้นที่ จัดทำแผนที่ แผนผังรูปตัด โครงการฯ งานบริหาร ทั่วไป ร่างหนังสือกรมฯ ขอความเห็นชอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด โครงการ ฯ รับเรื่อง และจัดทำหนังสือ อนุญาต ช่วงยื่นคำ ขอ ระยะเวลา การรอคอย 20 นาที 7 วัน 2 วัน 2 วัน ระยะเวลารอคอย 1 วัน 2 วัน โครงการฯ แจ้งผู้ขอเช่าลงนาม ในฐานะผู้รับ อนุญาต 5.7 การขอเช่าที่ราชพัสดุทำทาง เชื่อมเขตชลประทาน สำนักงานธนารักษ์แจ้ง ผลพิจารณาให้เช่า ต่อกรมชลประทาน สำนักชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำตรวจสอบเอกสาร หลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรม หนังสือกรมฯ สรุปเสนอผส. ชป. ลงนาม ( ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาได้ ) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 7 ขั้นตอน 14 วัน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาต ใช้น้ำ สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google