งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ประเทศอาเซียน.  เมนู ประเท ศ ไทย ประเทศ กัมพูชา ประเทศ พม่า ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ ลาว ประเทศ สิงค์โปร์ ประเทศ เวียกนาม ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศ อินโดนีเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ประเทศอาเซียน.  เมนู ประเท ศ ไทย ประเทศ กัมพูชา ประเทศ พม่า ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ ลาว ประเทศ สิงค์โปร์ ประเทศ เวียกนาม ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศ อินโดนีเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ประเทศอาเซียน

2  เมนู ประเท ศ ไทย ประเทศ กัมพูชา ประเทศ พม่า ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ ลาว ประเทศ สิงค์โปร์ ประเทศ เวียกนาม ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทส บรูไน

3  ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็น รัฐชาติอันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติด ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดน ประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน และประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มี แม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภา มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร และการปกครองส่วนภูมิภาค จัดระเบียบ เป็น 76 จังหวัด [ ก ] รัฐชาติคาบสมุทรอินโดจีนมลายู เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศลาวประเทศกัมพูชาแดนต่อแดน ประเทศมาเลเซียอ่าวไทยทะเลอันดามันประเทศพม่า แม่น้ำโขงประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภา กรุงเทพมหานคร76 จังหวัด [ ก ]  ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร [7] และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน [8] กับทั้งยังเป็น ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [9][10][11][12] โดยมีรายได้หลักจาก ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ [13] ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ ประเทศ เช่นเดียวกับการส่งออกอันมีส่วนสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจ [14] และด้วยจีดีพีของประเทศ ซึ่งมีมูลค่า ราว 334,026 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ประมาณใน พ. ศ. 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของโลกขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก ตารางกิโลเมตร [7]ประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก [8] ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [9][10][11][12] [13] พัทยา ภูเก็ต กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ [14]จีดีพีดอลลาร์สหรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของโลก

4  กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักร กัมพูชา พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา " พระราชาณาจักร กัมพูชา ") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโด จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตาราง กิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศ เหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติด กับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทยคาบสมุทรอินโด จีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยลาวเวียดนามอ่าวไทย  ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มี ประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกาย เถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือ ประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาว จีน ชาวจามและชาวเขากว่า 30 เผ่า [5] เมืองหลวงและเมือง ใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของกัมพูชา14.8 ศาสนาพุทธนิกาย เถรวาทชาวเวียดนาม ชาว จีน ชาวจาม [5] พนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ มีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มา จากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อราชบัลลังก์ เป็นประมุข แห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลา กว่า 25 ปีราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

5  ในอดีตอาณาจักรพม่าสมัยราชวงศ์อลองพญาได้ ใช้ธงพื้นขาวกลางมีรูปนกยูงเป็นธงชาติ เมื่อพม่า ตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเมื่อปี พ. ศ. 2428 ธงชาติสหราชอาณาจักรจึงถูกชักขึ้นเหนือ ดินแดนพม่า [8]อาณาจักรพม่าราชวงศ์อลองพญาอาณานิคมสหราชอาณาจักรอังกฤษอินเดีย พ. ศ. 2428 ธงชาติสหราชอาณาจักร [8]  ต่อมาเมื่อพม่าแยกเป็นอาณานิคมโดยตรงอีกแห่ง หนึ่งต่างหากจากอินเดียในปี พ. ศ. 2480 รัฐบาลส หราชอาณาจักรอังกฤษจึงกำหนดให้ใช้ธงเรือ รัฐบาล (Blue Ensign) มีตรานกยูงในวงกลมอยู่ด้าน ปลายธงเป็นธงประจำดินแดน ซึ่งจะต้องต้องชักคู่ กับธงชาติสหราชอาณาจักรอยู่เสมอ สำหรับธงผู้ว่า การแห่งสหภาพพม่า เป็นรูปแบบธงยูเนียนแจ๊คมี ตรานกยูงในวงกลมอยู่กลางธงเป็น พ. ศ. 2480

6  ปรากฏความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างหลาย ชนเผ่าพันธุ์และหลายวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากชาวมาเลย์และกลุ่มชนพื้นเมืองแล้ว ยังมีผู้ อพยพมาจากจีน อินเดีย อินโดนีเซียและส่วนอื่น ของโลก ซึ่งรวมเข้าเป็นพลเมืองของมาเลเซีย มี ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจ อาจ เนื่องมาจากการติดต่อสัมพันธ์นานปี กับภายนอก และการปกครองโดย ชาวโปรตุเกส ดัตช์ และ อังกฤษ ผลที่เกิดตามมาคือการวิวัฒน์ของประเทศ จนเปลี่ยนรูปของวัฒนธรรมดังจะได้เห็น การ ผสมผสานได้อย่างวิเศษของ ศาสนา กิจกรรมทาง สังคมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการ แต่งกาย ภาษาและอาหาร ประเทศมาเลเซียได้รับ เอกราชคืนจากอังกฤษมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปี ค. ศ. 1957 เป็นสหพันธ์มาเลเซีย ต่อมาเมื่อรวมรัฐ ซาบาห์ และ รัฐซาราวัดเข้าด้วยแล้ว ประเทศ มาเลเซียจึงได้ถือกำเนิดขึ้นรูป

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt 10 ประเทศอาเซียน.  เมนู ประเท ศ ไทย ประเทศ กัมพูชา ประเทศ พม่า ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ ลาว ประเทศ สิงค์โปร์ ประเทศ เวียกนาม ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศ อินโดนีเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google