งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการลงบันทึกกิจกรรมและการส่งสมุดบันทึก กิจกรรมของนักศึกษาคณะ SIT เขียนโดย พี่แอล ( SRM Team)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการลงบันทึกกิจกรรมและการส่งสมุดบันทึก กิจกรรมของนักศึกษาคณะ SIT เขียนโดย พี่แอล ( SRM Team)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการลงบันทึกกิจกรรมและการส่งสมุดบันทึก กิจกรรมของนักศึกษาคณะ SIT เขียนโดย พี่แอล ( SRM Team)

2 รายละเอียดการลงและส่งบันทึกกิจกรรมของคณะ SIT ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดให้มีการออกใบรับผลการทำ กิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการบันทึกจากสมุดบันทึก กิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดส่งคืนสมุดบันทึกกิจกรรม ภายในวันที่ 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่คุณนุชจรีย์ โศภิธนา นพนันท์ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชา นุสรณ์ 190 ปี ( โรงอาหาร ) นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา SIT ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ชั้น 4 ตึก SIT ( งาน SIT Career Day) ทีม SRM จะแจกใบสรุปบันทึกกิจกรรมรายบุคคล ( ซึ่งออก โดยกองกิจการนักศึกษา ) เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบว่าถูกต้อง หรือไม่ ในกรณีข้อมูลใน “ ใบสรุปบันทึกกิจกรรมรายบุคคล ( ของ กองกิจ ฯ )” ผิดพลาด ให้นักศึกษาแก้ไขลงในเอกสารฉบับ ดังกล่าวได้เลย ในกรณีข้อมูลในใบสรุปบันทึกกิจกรรมรายบุคคล ( ของ กองกิจ ฯ ) ไม่ครบ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงใน “ ใบแทนสมุด บันทึกกิจกรรม ” ( เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ )

3 รายละเอียดการลงและส่งบันทึกกิจกรรมของคณะ SIT เมื่อตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถส่ง เอกสารทั้ง 2 ฉบับ คือ 1. ใบสรุปบันทึกกิจกรรมรายบุคคล ( ของกองกิจ ฯ ) 2. ใบแทนสมุดบันทึกกิจกรรม ( ของ SIT) ให้งานกิจกรรมนักศึกษาได้โดยไม่ จำเป็นต้องส่งสมุดบันทึกกิจกรรม นักศึกษา หากมีข้อสงสัย ติดต่อ พี่แอล (SRM) 02 470 9889 ในวันเวลา ราชการ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการลงบันทึกกิจกรรมและการส่งสมุดบันทึก กิจกรรมของนักศึกษาคณะ SIT เขียนโดย พี่แอล ( SRM Team)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google