งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teerachai Laothong Perf Enterprise Co., Ltd. Certified IT Professional (NECTEC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teerachai Laothong Perf Enterprise Co., Ltd. Certified IT Professional (NECTEC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teerachai Laothong Perf Enterprise Co., Ltd. Certified IT Professional (NECTEC)

2 Agenda KKU eCC Proposed Solution Software Architecture

3 Proposed Solution  วางระบบตามแบบของ SOA  User Interface หลักเป็น ASP.NET 3.5 SP1  เขียนโปรแกรมบน.NET Framework 3.5 SP1  ใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2005  สร้างรายงานบน SQL Reporting Service 2008 SP1  Web Service สร้างบน Windows Communication Foundation (WCF)  สร้าง Business Process เป็น Workflow โดยใช้ Windows Workflow Foundation (WF)

4 Software Architecture  Overall Solution based on SOA  Each Service Uses Layered Architecture

5 KKU eCC Services e-CC บริหารบุคคล ประเมินบุคลากร KKU-FMISKKU-HRD บริหารโครงการ มอบหมายงาน บริหาร งบประมาณ ประมาณการรายรับ จัดสรรงบประมาณ อาคารสถานที่พัสดุติดตามผลงาน

6 Software Architecture Presentation Workflow Service Workflow Components Data Access Web Service Enterprise LibraryData Access

7 Business Flow ตั้งงบประมาณ โครงการ ผลงาน ภาพรวม

8 ตั้งงบประมาณ ( ตอนต้นปี ) โครงการ ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย บริหาร จัดสรร งบประมาณ ประจำปี งบประ มาณ ประจำปี โครงการที่บุคคล เสนอ โครงการประจำ เงินเดือน น้ำมัน / พัสดุ

9 โครงการ เป้าหมาย ติดตาม ผลงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายประเมินผล

10 ผลงาน โครงการบุคลากรผลงาน

11

12 Review KKU eCC Proposed Solution Software Architecture


ดาวน์โหลด ppt Teerachai Laothong Perf Enterprise Co., Ltd. Certified IT Professional (NECTEC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google