งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินการ จากข้อแนะนำกรมฯเพื่อสรุป บทเรียน จัดทำแผน จัดการความรู้ ปี 2558 สำนักชลประทานที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินการ จากข้อแนะนำกรมฯเพื่อสรุป บทเรียน จัดทำแผน จัดการความรู้ ปี 2558 สำนักชลประทานที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินการ จากข้อแนะนำกรมฯเพื่อสรุป บทเรียน จัดทำแผน จัดการความรู้ ปี 2558 สำนักชลประทานที่ 3

2 การจัดทำแผน ข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมประชุม ได้แผนแม่บท / คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน /Action Plan เกิดการยอมรับ สัมพันธ์ที่ดี นำไปใช้เตรียม พร้อมปี 2558 การประกาศ แจ้งเตือน จัดประชุม สรุปบทเรียน แนวทางกลยุทธ การจัดทำแผน ผศ. ชป.3 มอบนโยบาย

3 เกณฑ์ KMA หมวดที่ ๑ การนำองค์กร หมวดที่ ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ หมวดที ๓ การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ ๔ การวัด วิเคราะห์ และจัดการ ความรู้ หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์

4

5 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำ เครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs, Story Telling, K-Forum, K- Asset, Best Practice,Peer Assist, Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน สำนัก/กองอย่างไร 1.8 หมวด 1 แนวทางการตอบ KM Tools ที่ CKO สำนัก/กองให้นำมาใช้ เพราะอะไร/ เพื่ออะไร และ CKO มีการติดตามผลการใช้เครื่องมือดังกล่าวว่าทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อผลดำเนินงานของสำนัก/กองอย่างไร

6 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุป บทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุน การสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือ สิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของ สำนัก/กองอย่างไร 1.9 หมวด 1 แนวทางการตอบ มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน(AAR) แผนงาน/โครงการและ ภาพรวมผลการดำเนินงานของสำนัก/กองตามอย่างไร และนำผลการ สรุปบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการทำงาน หรือการสร้าง นวัตกรรมใหม่อย่างไร

7 1.9 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน(AAR) โครงการโครงข่าย น้ำยม-น่าน เพื่อนำผลการสรุปบทเรียนไปใช้เป็นแผนแม่บทพัฒนา โครงข่ายน้ำยม-น่าน โดยมี แนวทางการปรับปรุงการทำงาน การ สร้างนวัตกรรม ตลอดจนวิธีการใหม่ นำไปสู่คู่มือ เอกสารการ ปฏิบัติงาน สามารถนำมาใช้เป็นแบบแผน เตรียมการรับมือน้ำท่วม ยม-น่าน ในพื้นที่ สชป.3-4 ในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สชป.๓ สรุปบทเรียน ผลผลิต ตัวชี้วัด? (ที่มีปัญหา หรือ จะพัฒนาต่อยอด) การแก้ไขปัญหา. (เป้าหมาย ผลลัพธ์ ไม่ตามเป้า ) การพัฒนาต่อยอด (เป้าหมาย ผลลัพธ์ ตามเป้า ) - มีแผนปฎิบัติการ ของสำนักฯเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา ต่อยอดอย่างไร (action plan) - นำความรู้อะไรมาช่วยแก้ไขหรือพัฒนา (แผนจัดการความรู้) สรุป.... เลือก ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาที่เกิด..... การส่งน้ำฤดูแล้ง ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย วิธีการ...... วิธีแรก ตามที่ ผอ.พลายชุมพล นำเสนอ การประกัน ปริมาณน้ำเข้าสู่คลองซอย (ทำอย่างไร ขั้นตอน 13 ขั้นตอน) ทำแผนจัดการความรู้เพื่อ นำสู่วิธีการแก้ไขปัญหา

9 การสรุปบทเรียนสู่แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สชป.๓ สรุป.... เลือก ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ผลผลิตที่ 4 การบรรเทาภัยจากน้ำ ปัญหาที่เกิด..... การส่งน้ำฤดูแล้ง ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย วิธีการ...... วิธีแรก ตามที่ ผอ.พลายชุมพล นำเสนอ การประกัน ปริมาณน้ำเข้าสู่คลองซอย...... วิธีที่สอง โดย ผอ.พิษณุโลก ทำอย่างไร ยม-น่าน จะมีส่วนร่วมเข้าบริหารจัดการ ปตร.หาดสะพานจันทร์...... วิธีที่สาม โดย ผส.ชป. การสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง...... วิธีที่สี่ โดย ผอ.ยม-น่าน ปรับตัวชี้วัด และช่วงเวลาการ เพาะปลูก เสริมแหล่งกักเก็บน้ำ เลือกวิธีแล้วทำแผนจัดการความรู้เพื่อ นำสู่วิธีการแก้ไขปัญหา (ทำอย่างไร >>> ขั้นตอน 13 ขั้นตอน) สรุปแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาแผนงาน/โครงการ มติ >>> การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยม-น่าน เป้าหมาย... องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ นำไปสู่ การบรรเทาปัญหาการบริหารจัดการน้ำ

10 การสรุปบทเรียนสู่แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สชป.๓ สรุป.... เลือก ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ (คะแนนเต็ม) พัฒนาต่อยอด..... การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง วิธีการ...... วิธีแรก โดย ผปก.ชป.3 ปรับปรุงงานโครงการก่อสร้าง ชลประทานขนาดเล็กให้สมบูรณ์ ครบถ้วน....... การประมาณราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณ ปมก. เลือกวิธีแล้วทำแผนจัดการความรู้เพื่อ นำสู่วิธีการแก้ไขปัญหา (ทำอย่างไร >>> ขั้นตอน 13 ขั้นตอน) สรุปแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาแผนงาน/โครงการ มติ >>> การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง........ เป้าหมาย... องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ นำไปสู่ การพัฒนาต่อยอด

11 การสรุปบทเรียนสู่แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สชป.๓ สรุป.... จัดทำรายงานสรุปบทเรียน ให้ครบประเด็นทั้ง 2 องค์ความรู้ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะทำงาน

12 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการ ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้เสีย 1.10 หมวด 1 แนวทางการตอบ CKO กำหนดให้มีการรับฟังความต้องการและความคิดเห็นรวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย CKO กำหนดให้มีการนำข้อมูลจากการรับฟังความต้องการและความ คิดเห็นที่ได้รับมาใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร

13 1.10 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 กำหนดให้มีการรับฟังความต้องการและความคิดเห็นรวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย และให้มีการนำข้อมูลจากการรับฟังความต้องการและความ คิดเห็นที่ได้รับมาใช้ เป็นแนวทางการจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ ที่สามารถ แจ้งเตือนเหตุที่มีผลกระทบได้ เช่น การทำนาปี นาปลัง นำไปสู่การ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวบ้าน ในพื้นที่โครงการน้ำยม-น่าน โดย ผลสามารถดูได้จากเกิดการยอมรับที่ดีจากชาวบ้าน

14

15 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการ ปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญใน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร 2.1 หมวด 2 แนวทางการตอบ นำข้อมูลสำคัญจากการสรุปบทเรียนมาใช้ในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนงานโดยมีการกำหนดเป็นแผน การปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนัก/กองอย่างไร

16 2.1 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 นำข้อมูลสำคัญจากการสรุปบทเรียนโครงข่ายน้ำยม-น่าน มาใช้ใน การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนงานโดยมี การกำหนดเป็นแผนการปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของ สำนัก/ (Action plan) Action plan ของสำนักฯที่ ส่งผลถึงตัวชี้วัด โดยในแบบฟอร์ม ต้องระบุถึง กิจกรรมหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรม ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ การติดตามผล ปริมาณ งานในแต่ระยะเวลา เป็นต้น

17 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปี หรือไม่ (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 ที่แนบ) 2.2 หมวด 2 แนวทางการตอบ มีการบ่งชี้องค์ความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการบรรลุ ภารกิจของสำนัก/กอง ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม และระบุ เหตุผลในการคัดเลือกองค์ความรู้นั้น(ตามแบบฟอร์ม 1) มีการจัดทำแผน KM Action Plan ระดับสำนัก/กอง ตามกระบวนการ จัดการความรู้และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงครบถ้วนหรือไม่ (ตามแบบฟอร์ม 2 )

18 2.2 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 Action plan ของสำนักฯ จะส่งผลมาถึงการจัดทำแผนการจัดการ ความรู้ ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ2 รวม 13 ขั้นตอนการดำเนินงาน (กรมฯอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ดูตามที่ กรมฯกำหนดในแต่ละปี)

19 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร 2.3 หมวด 2 แนวทางการตอบ แนวทางการคัดเลือกและการจัดลำดับความสำคัญขององค์ความรู้ มาดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้

20 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร 2.4 หมวด 2 แนวทางการตอบ วิธีการถ่ายทอดแผนKM สู่ผู้ปฏิบัติ (ช่องทางการถ่ายทอด การถ่ายทอด สื่อสารครอบคลุม ทั่วถึงบุคลากรในสังกัดหรือไม่ บุคลากรในสังกัด เข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนไปในทิศทางที่ตรงกันหรือไม่ มีการดำเนินงานตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วนหรือไม่)

21 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตาม แผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ใน แบบฟอร์มที่ 1) 2.5 หมวด 2 แนวทางการตอบ มีการติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM ว่าเป็นไปตาม แผนหรือไม่ มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ 1 เพื่อประเมิน ประสิทธิผลความสำเร็จของตัวชี้วัดอย่างไร

22 2.5 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 การติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM ให้ดูที่ค่า สถานะ ว่าสัมพันธ์หรือตรงกับการตอบที่ค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ใน แผนหรือไม่

23

24 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็น ความต้องการที่แท้จริง 3.1 หมวด 3 แนวทางการตอบ 1.มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของ สำนัก/กองอย่างไร 2. มีวิธีการตรวจสอบว่าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่ ได้มาเป็นความต้องการที่แท้จริงอย่างไร

25 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 3.2 หมวด 3 แนวทางการตอบ 1. ระบุช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 2. ระบุความถี่ในรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังข้อร้องเรียน มาทำการ ประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

26 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและ ความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง กระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น อย่างไร 3.3 หมวด 3 แนวทางการตอบ มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียนและความต้องการจาก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดแนวทางและขั้นตอนแก้ไข ข้อร้องเรียนหรือวิธีการตอบสนองความต้องการเพื่อการปรับปรุงการ กระบวนงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างไร

27 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร 3.4 หมวด 3 แนวทางการตอบ ระบุกิจกรรมที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

28 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร 3.5 หมวด 3 แนวทางการตอบ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร การประเมินครอบคลุม ทั่วถึงกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่

29 3.5 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 ผลการประเมิน ในระดับต่างๆเป็นอย่างไร ระดับการประเมินของ สำนักฯ ได้เท่าไร มีข้อเสนอแนะอย่างไร หรือไม่

30 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของ สำนัก/กองได้อย่างไร 3.6 หมวด 3 แนวทางการตอบ 1. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลบริการของสำนัก/กองที่เปิดเผยได้ 2. จำนวนหรือความถี่ในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศที่จัดไว้ให้ 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศ โดยเฉพาะการเข้าถึง ข้อมูลได้โดยสะดวก

31

32 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน อย่างไร 4.1 หมวด 4 แนวทางการตอบ ระบุข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ระบุวิธีการหรือกระบวนการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน

33 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นใน เว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กอง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานอย่างไร 4.2 หมวด 4 แนวทางการตอบ มีการทบทวน ตรวจสอบข้อมูล ความรู้ในเว็บไซด์และคลังความรู้ของ สำนัก/กองว่ามีการเก็บ รวบรวมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ มีการกำหนดแนวทางการ update ข้อมูล ความรู้ ความถี่ในการ update อย่างไร

34 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และ คลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร 4.3 หมวด 4 แนวทางการตอบ มีการกำหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบในการกลั่นกรองข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ และคลังความรู้ไว้อย่างไร

35 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูล พื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3) หรือไม่ 4.4 หมวด 4 แนวทางการตอบ มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กองให้มีข้อมูล พื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3 ครบถ้วนหรือไม่

36 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จาก บุคลากรในสังกัดอย่างไร 4.5 หมวด 4 แนวทางการตอบ 1.ระบุวิธีการหรือกระบวนการรวบรวม และถ่ายโอนความรู้จาก บุคลากรในสังกัด 2.ยกตัวอย่างประเภทและรายการความรู้ที่รวบรวมได้จากบุคลากรที่ แสดงในคลังความรู้

37 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร 4.6 หมวด 4 แนวทางการตอบ 1.ระบุวิธีการหรือกระบวนการรวบรวม และถ่ายโอนความรู้จาก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.ยกตัวอย่างประเภทและรายการความรู้ที่รวบรวมได้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แสดงในคลังความรู้

38 4.6 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 ยกตัวอย่างที่เคยทำของโครงการส่งน้ำฯยม-น่าน

39 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงาน อย่างไร 4.7 หมวด 4 แนวทางการตอบ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนัก/กองหรือหน่วยงานอื่นๆ 2. องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม

40 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อ ประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการ ความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนด ได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลา ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี, การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ 2 องค์ ความรู้, ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการ ตามแผน KM) 4.8 หมวด 4 แนวทางการตอบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี

41 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมี ความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด ระดับ 1 คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน 2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง 3 คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติ ต่อเนื่อง 4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ ราบรื่น 5 คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็น ระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ 4.9 หมวด 4 แนวทางการตอบ ผลการประเมิน

42

43 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่ 5.1 หมวด 5 แนวทางการตอบ 1.ระบุองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานจัดการ ความรู้ของสำนัก/กอง 2.ระบุว่ามีการมอบหมายงาน KM ตามแผนให้ผู้รับผิดชอบ อย่างไร

44 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร 5.2 หมวด 5 แนวทางการตอบ ระบุวิธีการหรือแนวทางในการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม KM ของสำนัก/กอง

45 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด (ประเมินจากการ ประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง) 5.3 หมวด 5 แนวทางการตอบ ระบุผลการประเมินความรู้ด้าน KM จากแบบทดสอบ

46 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตาม โครงการ KM AWARD ไปประกอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร 5.4 หมวด 5 แนวทางการตอบ ระบุรายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลตามโครงการ KM Award ที่ได้รับ การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมจากปกติ

47 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ๆในการทำงานและเก็บ รักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน อย่างยั่งยืนอย่างไร 5.5 หมวด 5 แนวทางการตอบ 1. ระบุวิธีการหรือกระบวนการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆใน การทำงานเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และติดตามให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นำความรู้มา ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน 2. ระบุวิธีการหรือกระบวนการเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในสำนัก/ กอง (ทั้งการเก็บรักษาความรู้ที่เห็นชัดแจ้งและความรู้ฝังลึกในตัวคน)

48 4.6 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 ตัวอย่าง เช่น การสอนงาน คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ

49 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จาก บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือ ลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษา ไว้กับหน่วยงาน 5.6 หมวด 5 แนวทางการตอบ ระบุวิธีการถ่ายโอนความรู้จากเกษียณอายุราชการ ย้าย หรือ ลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน ยกตัวอย่าง องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายโอนไว้ที่แสดงในคลังความรู้

50 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 การจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีผลต่อ ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของบุคลากรอย่างไร 5.7 หมวด 5 แนวทางการตอบ การประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจจาก การจัดการของสำนัก/กองความรู้อย่างไร ดูจากปัจจัยอะไรที่สะท้อน ว่าการจัดการความรู้ในสำนัก/กองส่งผลถึงความผาสุก ความพึง พอใจและแรงจูงใจของบุคลากร

51 4.6 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 ต้องทำผลสำรวจ ในแต่ละกิจกรรมว่า OK ในระดับไหน

52

53 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน หลักของสำนัก/กองอย่างไร 6.1 หมวด 6 แนวทางการตอบ ระบุว่าใช้กิจกรรม KM อะไรที่ส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนงานหลักของ สำนัก/กอง ยกตัวอย่างว่าส่งผลอย่างไร

54 6.1 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 ต้องทำเป็นคู่มือออกมา

55 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือ การปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร 6.2 หมวด 6 แนวทางการตอบ ระบุว่านอกจาก เครื่องมือKM แล้ว สำนัก/กองใช้เครื่องมือในการบริหาร อื่น ๆ อะไรบ้างที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน และ ใช้ กิจกรรม KM มาบูรณาการกับการใช้เครื่องมือนั้นๆอย่างไร

56 6.2 หมวด 1 แนวทางการตอบและการปฏิบัติ ปี 2558 ใช้เครื่องมือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน มา เชื่อมโยงกับเครื่องมือ KM เช่น KS knowledge shearing

57 ประเด็นคำถาม คะแนน 12345 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุง กระบวนการสนับสนุนอย่างไร 6.3 หมวด 6 แนวทางการตอบ ระบุว่าใช้กิจกรรม KM อะไรที่ส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนงาน สนับสนุนของสำนัก/กอง ยกตัวอย่างว่าส่งผลอย่างไร

58 คำถามหลักของการ ถอดบทเรียน 1. What หัวข้อเรื่องที่จะถอดบทเรียน 2. Why เหตุผลที่ต้องมีการถอดบทเรียน ( ปัญหาที่เกิดขึ้น ) 3. How ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 4. Who ใครคือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ 5. Where หน่วยงาน / เขตพื้นที่ / สถานที่การ ดำเนินการ 6. When ระยะเวลาในการดำเนินการ 5W+1H

59 คำถามหลักการถอด บทเรียน เพื่อจัดทำแผนปี 2558

60 1. สิ่งที่สำนัก / โครงการ ทำได้ดี ในปี ที่ผ่านมา ( ภายในสำนัก / โครงการ )

61 2. อยากจะต่อยอด เพื่อให้ดีกว่าเดิม อย่างไร ( ภายในสำนัก / โครงการ )

62 3. สิ่งที่สำนัก / โครงการ ทำได้ดี ในปี ที่ผ่านมา ( ภายนอกสำนัก / ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย )

63 4. อยากจะต่อยอด เพื่อให้ดีกว่าเดิม อย่างไร ( ภายนอกสำนัก / ผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสีย )

64 5. สิ่งที่สำนัก / โครงการ อยากปรับปรุง แก้ไข จากที่ผ่านมา ( ภายในสำนัก / โครงการ )

65 6. อยากจะปรับปรุง อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ( ภายในสำนัก / โครงการ )

66 7. สิ่งที่สำนัก / โครงการ อยากปรับปรุง แก้ไข ที่ผ่านมา ( ภายนอกสำนัก / ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย )

67 8. อยากจะแก้ไข ปรับปรุง อย่างไร มี ขั้นตอนอย่างไร ( ภายนอกสำนัก / ผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสีย )


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินการ จากข้อแนะนำกรมฯเพื่อสรุป บทเรียน จัดทำแผน จัดการความรู้ ปี 2558 สำนักชลประทานที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google