งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่องชาวพุทธ ตัวอย่าง  ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่องชาวพุทธ ตัวอย่าง  ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา 1

3 เรื่องชาวพุทธ ตัวอย่าง  ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 2

4 ครูธีระพล เข่งวา ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจประวัติชาว พุทธ และ สามารถนำคุณธรรมที่ ได้จากการ สามารถนำคุณธรรมที่ ได้จากการ ศึกษาไปใช้เป็น แบบอย่างในการ ศึกษาไปใช้เป็น แบบอย่างในการ ดำเนินชีวิต ดำเนินชีวิต 3

5 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง 4

6 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิ วาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็น ธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 6 ( กราบ )

8 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดี แล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ )

9 ครูธีระพล เข่งวา  ให้นักเรียนศึกษาประวัติฯ และ คุณธรรมที่ควรยึดถือ เป็นแบบอย่าง 8  สรุป พร้อมบันทึกลง สมุด  ตอบคำถามที่ครู กำหนดให้ได้  ที่สำคัญใช้เวลา ๑๕ นาที

10 ครูธีระพล เข่งวา 9 นักเรียนศึกษาประวัติศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้น ม. ๓

11 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ เรื่อง ศาสนพิธี ศาสนพิธี ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 20


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่องชาวพุทธ ตัวอย่าง  ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google