งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHOTOSHOP TRAINING 1 By Mr.Sittichai Raksasuk Mobile : 0-89495-7296 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHOTOSHOP TRAINING 1 By Mr.Sittichai Raksasuk Mobile : 0-89495-7296 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHOTOSHOP TRAINING 1 By Mr.Sittichai Raksasuk http://www.dwthai.com E-mail : dwthai@hotmail.com Mobile : 0-89495-7296 1

2 องค์ประกอบของโปรแกรม Tools Box Option Bar Palette Windows ของไฟล์งาน 2

3 TOOLs BOX ปรับการแสดง Click เพื่อเปิด เครื่องมือในกลุ่ม สีของ Foreground สีของ Background สลับสี ปรับสีให้เป็น ดำ/ขาว มุมมอง Window สลับโหมดแก้ไข Quick Mask/Standard 3

4 PALETTE Palette Click เพื่อย่อ/ขยายได้ 4

5 WORKSPACE ปรับมุมมองพื้นที่การทำงาน 5

6 การสร้างไฟล์ใหม่ ชื่อเอกสาร รูปแบบการกำหนดค่า ความกว้าง ความสูง หน่วย ความละเอียดของรูป โหมดสี สีพื้น 6

7 Resolution ค่าความละเอียดของเม็ดสี ต่อพื้นที่ 72 pixels/inches มีค่าเม็ดสี 72 ต่อตารางนิ้ว จำนวนเม็ดสีที่เพิ่มขึ้น มีผลต่อขนาดของไฟล์ รูปที่ใช้ในเว็บส่วนมากกำหนดที่ 72px/inches รูปที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์กำหนดที่ 300 – 350 px/inches 7

8 หน่วยวัดขนาดรูปภาพ รูปภาพที่จะนำมาใช้กับเว็บ หรือรูปภาพที่ต้องแสดงกับ จอคอมพิวเตอร์ ควรใช้หน่วยเป็น Pixel รูปภาพที่จะนำไปใช้กับเอกสารที่ต้องมีการพิมพ์ ควรใช้หน่วย เป็น cm (เซ็นติเมตร), หรือ Inches (นิ้ว) 8

9 โหมดสี Grayscale สำหรับสีในแบบเทา-ดำ RGB : Red Green Blue CMYK : Cyan (ฟ้าอมเขียว) Magenta (แดงอมม่วง) Yellow (เหลือง) Key (ดำ) ใช้กับรูปที่ต้องการพิมพ์ออกมาใช้งานทางเครื่องพิมพ์ที่มีการแยกสี 9

10 Background Content White Background Color Transparent 10

11 การปรับขนาดรูปภาพ 11

12 การ Copy รูปภาพเพื่อใช้ในการตบ แต่ง ทำให้ไฟล์รูปต้นฉบับไม่เสียหาย 12 เลือก พิมพ์ชื่อรูปใหม่ ได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาเพื่อทำการ ตบแต่งแก้ไข

13 13 คบิกขวาไปที่ Title ของรูปเพื่อเปิด คำสั่งอย่างรวดเร็ว

14 การขยายมุมมอง Navigator เลื่อนเพื่อ Zoom 14 หรือกด Ctrl กับเครื่องหมาย + เพื่อขยาย Ctrl กับเครื่องหมาย - เพื่อลด

15 Layer ( เลเยอร์ ) ลำดับชั้นของวัตถุ เปรียบเสมือนแผ่นใสที่วางซ้อนทับกันอยู่ เลเยอร์บนสุด จะถูก แสดงทับเลเยอร์ด้านล่าง Layer Palette สร้าง Layer ลบ Layer Layer ที่สร้างขึ้น Lock Layer สัญลักษณ์การแสดง Layer 15

16 การทำซ้ำเลเยอร์ คลิกขวาเลือก Duplicate Layer กำหนดชื่อ Layer 16

17 OPACITY ค่าความทึบของวัตถุ 17 Opacity 100% Opacity 46%

18 การแปลง Background ให้เป็น Layer รูปที่เราเปิดขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม จะถูกกำหนดให้เป็น Background โดยอัตโนมัติ คลิกขวา เลือก กำหนดชื่อเลเยอร์ สีของเลเยอร์ การผสมสีกับเลเยอร์อื่น ค่าความทึบของเลเยอร์ 18

19 การตัดรูปภาพ (Crop) เลือก เลือกพื้นที่ ->DB Click 19

20 การปรับพื้นที่ของรูปภาพ 20

21 การตัดพื้นที่ส่วนเกินออกจากรูป 21

22 การสร้างภาพขาวดำ เลือก Grayscale จะสร้างรูปได้เฉพาะขาว-ดำ เท่านั้น ! 22

23 การแปลงภาพให้เป็นขาวดำ Click เลือก ภาพเปลี่ยนเป็นขาว-ดำ สามารถปรับค่าน้ำหนักของสีได้ 23

24 การหมุนรูปภาพ Rotate Canvas 180 หมุน 180 องศา 90 CW หมุน 90 องศา ตามเข็ม นาฬิกา 90 CWW หมุน 90 องศา ทวน เข็มนาฬิกา Arbitrary กำหนดองศาการหมุน เอง Flip Canvas Horizontal หมุนทางแกนนอน Flip Canvas Vertical หมุนทางแกนตั้ง Rotate Canvas 180 หมุน 180 องศา 90 CW หมุน 90 องศา ตามเข็ม นาฬิกา 90 CWW หมุน 90 องศา ทวน เข็มนาฬิกา Arbitrary กำหนดองศาการหมุน เอง Flip Canvas Horizontal หมุนทางแกนนอน Flip Canvas Vertical หมุนทางแกนตั้ง เลือก 24

25 Free Transform เลือก ปรากฎการเลือก สามารถ ปรับแต่งได้ตามต้องการ กด Ctrl+T เพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว เมื่อปรับแต่งได้ตามต้องการ 25

26 เลือก Warp Mode Option Bar ปรับแต่งรูปทรงได้อิสระ 26

27 การทำงานเกี่ยวกับตัวหนังสือ 1 Click ข้อความตาม แนวนอน ข้อความตามแนวตั้ง ข้อความแบบ Selection แนวนอน ข้อความแบบ Selection แนวตั้ง 27

28 การทำงานเกี่ยวกับตัวหนังสือ 2 1.ข้อความปรกติ 2.ข้อความที่เป็น Selection ที่ต้องทำการตบแต่งสีสัน ข้อความปรกติ ข้อความแบบ Selection 28

29 การทำงานเกี่ยวกับตัวหนังสือ 3 ทิศทางข้อความ Font ที่ใช้ ลักษณะ Font ขนาด Font ความเรียบของ ขอบ Font จัด ตำแหน่ง สีของข้อความ การบิดของ ข้อความ เปิดพาเลส Character Palette 29

30 การติดตั้ง Font เลือก ติดตั้ง Font เลือก Font เริ่มการติดตั้ง 30

31 การสร้างข้อความตามแนวโค้ง 1 31

32 การสร้างข้อความตามแนวโค้ง 2 Click วาดรูป วงกลม Click พิมพ์ 32

33 การสร้างข้อความตามแนวเส้นอิสระ Click วาด Click พิมพ์ 33

34 การใช้งาน Selection Selection คือการเลือกส่วนที่ต้องการจากรูปภาพ หรือส่วนที่เลือกไว้ ยกเลิก Selection โดยการกด Ctrl+D ที่คีย์บอร์ด 34

35 การเทสีลงใน Selection เลือกเครื่องมือเทสี เทสีลงไปในพื้นที่ Selection สร้าง Selection 35

36 การทำขอบฟุ้งให้รูปภาพ กำหนดค่า Feather เลือก กด Delete ที่คีย์บอร์ด 36

37 การ Copy Selection สร้าง Selection ที่จะวาง Ctrl+A เพื่อสร้าง Selection ทั้งรูปที่จะ Copy Ctrl+C เพื่อ Copy 37

38 การ Copy Selection 2 เลือก Paste into 38

39 ปรับแต่ง Selection สร้าง Selection เลือก ปรับแต่งขอบ Selection ปรับขอบมุมต่าง ๆ ความคมชัด ความเรียบของขอบ ความฟุ้ง ย่อ/ขยาย 39

40 การใช้ PEN TOOL ใช้ในการวาดเส้น พาธ 40 PEN Tool วาดโดยการระบุตำแหน่ง วาดแบบอิสระ เพิ่มจุด Anchor ลบจุด Anchor เลือกจุด Point ทำหรับการ ปรับแต่งเส้นพาธ

41 ส่วนประกอบของ PATH 41 จุดแองเคอร์ แขนปรับทิศทาง กด Alt ที่คีย์บอร์ดค้าง เพื่อเปลี่ยนเมาท์เป็น Convert Point Tool

42 การวาดเส้นตรงและเส้นโค้ง 42 ระหว่างการจุดแองเคอร์ให้ คลิกเมาท์ค้าง กด Shift ค้างเพื่อวาด เส้นตรง

43 การแปลงเส้น Path ให้เป็น Selection เราสามารถแปลงเส้น Path ที่อาจจะได้จากการใช้งาน Pen Tool ให้เป็น Selection ได้ เส้น Path ที่ได้จากการใช้ Pen Tool หน้าต่าง Path Load Path as a selection 43

44 การตัด Background จากรูปภาพ 1 ใช้ Quick Selection Tool เลือก นำมา Click ใน ส่วนที่ต้องการ เลือก เลือก กด Delete ที่คีย์บอร์ด 44

45 การตัด Background จากรูปภาพ 2 ใช้ Pen Tool เลือก 45

46 การใช้ Pen Tool ในการตัด Background ใช้ Pen ทำการจุดไปยัง รอบ ๆ พื้นที่ที่ต้องการ เลือก Click ปรากฎเป็น Selection เลือก กด Delete ที่คีย์บอร์ด 46

47 การไดคัทโดยใช้ Channels 47

48 WORKSHOP ผู้เข้าอบรมทำการตัดภาพพื้นหลังออกจากรูปภาพ ใช้ภาพบุคคล โดยใช้ Pen Tool 48

49 การ MASK Mask คือ การสร้างหน้ากาก สำหรับบังส่วน ต่างๆของ layer เลือก พื้นที่ Add layer Mask 49

50 การ MASK 2 เปิด 2 เลยอร์ Click สร้าง Mask เลือก 50 เลือกเป็นสีดำ

51 การ MASK 3 นำหัวแปรงมาระบายใน ส่วนที่ต้องการให้แสดง 51

52 การทำภาพสีเฉพาะส่วน 1 สร้าง 2 เลยอร์ที่มีรูป เหมือนกัน เลือก 52

53 การทำภาพสีเฉพาะส่วน 2 เลเยอร์บนเป็นภาพขาว-ดำ เลือก Eraser นำมาลบในส่วนที่ต้องการให้แสดงสี 53

54 Clipping Mask 54

55 Clipping Mask 2 เลเยอร์ที่จะทำเป็น Mask เลเยอร์หลัก เลยเยอร์หลักที่นำมาใช้ควรเป็นพื้นแบบโปร่งแสง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน 55

56 Clipping Mask 3 Click ปรับรูปทรงให้เข้ากับวัตถุ 56

57 WORKSHOP ให้ผู้เข้าอบรมสร้างภาพตามที่วิทยากร ให้โจทย์ ? 57

58 งานรุ่น 16 1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop 2. เมนูการใช้งาน Adobe Photoshop 3. การใช้งาน tool bar ใน Adobe Photoshop 58


ดาวน์โหลด ppt PHOTOSHOP TRAINING 1 By Mr.Sittichai Raksasuk Mobile : 0-89495-7296 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google