งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for

2 คำสั่ง for สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ทำ init_stmt หนึ่งครั้ง ตรวจสอบ condition; ถ้าเป็นจริงให้ทำงานใน body loop ทำ update_stmt, แล้วทำงานในขั้นตอนที่ 2 for (init_stmt; condition; update_stmt) statement; for (init_stmt; condition; update_stmt){ statement1; statement2; : statementN; }

3 คำสั่ง for: ผังการทำงาน
START Initialize counter condition false true Statement Update counter END

4 for vs. while คำสั่ง: พิมพ์เลข 1,2,...,10 ออกหน้าจอ for loop
using System; class Counting { static void Main() { int i; i = 1; while (i <= 10) { Console.WriteLine(i); i++; } while loop using System; class Counting { static void Main() { int i; for (i = 1; i <= 10; i++) { Console.WriteLine(i); } for loop

5 ทดสอบ: พิมพ์ดาว เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ดาวจำนวน N ดวง เมื่อ N กำหนดโดยผู้ใช้ ตัวอย่าง using System; class Stars { static void Main() { int i,N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); Enter N: 3 *** Enter N: 8 ******** ? ? ? ???

6 ตัวอย่าง แสดงค่า 0,2,4,...,20 แสดงค่า 1,3,5,...,19
แสดงค่า 15,12,9,...,0 for (i = 0; i <= 20; i += 2) Console.WriteLine(i); for (i = 1; i <= 19; i += 2) Console.WriteLine(i); ? ? ? ? ? ? for (i = 15; i >= 0; i -= 3) Console.WriteLine(i);

7 ลูปหลายชั้น โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจมีความต้องการใช้ลูปหลายชั้น คล้ายกันกับคำสั่ง if ตัวอย่าง using System; class Sum { static void Main() { int sum = 0, i, j, N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { sum = sum + j; } Console.WriteLine("Sum is {0}", sum); Outer Loop Inner Loop

8 ตัวอย่าง: พิมพ์ดาวอีกครั้ง!
เพิ่มเติมจากโปรแกรมพิมพ์ดาวเดิม ตัวอย่าง Enter N: 3 * ** *** using System; class Stars2 { static void Main() { int i, j, N; N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); Enter N: 5 * ** *** **** *****


ดาวน์โหลด ppt การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google