งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for. คำสั่ง for สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง  ทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for. คำสั่ง for สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง  ทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for

2 คำสั่ง for สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง  ทำ หนึ่งครั้ง  ทำ init_stmt หนึ่งครั้ง  ตรวจสอบ ; ถ้าเป็นจริงให้ทำงาน ใน  ตรวจสอบ condition; ถ้าเป็นจริงให้ทำงาน ใน body loop  ทำ, แล้วทำงานในขั้นตอนที่ 2  ทำ update_stmt, แล้วทำงานในขั้นตอนที่ 2 for (init_stmt; condition; update_stmt) statement; for (init_stmt; condition; update_stmt) statement; for (init_stmt; condition; update_stmt){ statement1; statement2; : statementN; } for (init_stmt; condition; update_stmt){ statement1; statement2; : statementN; }

3 คำสั่ง for : ผังการทำงานSTARTSTART ENDEND false conditioncondition true Initialize counter Update counter StatementStatementStatementStatement

4 using System; class Counting { static void Main() { int i; i = 1; while (i <= 10) { Console.WriteLine(i); i++; } using System; class Counting { static void Main() { int i; i = 1; while (i <= 10) { Console.WriteLine(i); i++; } loop while loop using System; class Counting { static void Main() { int i; for (i = 1; i <= 10; i++) { Console.WriteLine(i); } using System; class Counting { static void Main() { int i; for (i = 1; i <= 10; i++) { Console.WriteLine(i); } loop for loop for vs. while คำสั่ง : พิมพ์เลข 1,2,...,10 ออก หน้าจอ คำสั่ง : พิมพ์เลข 1,2,...,10 ออก หน้าจอ

5 ทดสอบ : พิมพ์ดาว เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ดาวจำนวน N ดวง เมื่อ N กำหนดโดยผู้ใช้ เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ดาวจำนวน N ดวง เมื่อ N กำหนดโดยผู้ใช้ ตัวอย่าง ตัวอย่าง Enter N: 3 *** Enter N: 3 *** Enter N: 8 ******** Enter N: 8 ******** using System; class Stars { static void Main() { int i,N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); } using System; class Stars { static void Main() { int i,N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); } ??? ???

6 ตัวอย่าง แสดงค่า 0,2,4,...,20 แสดงค่า 0,2,4,...,20 แสดงค่า 1,3,5,...,19 แสดงค่า 1,3,5,...,19 แสดงค่า 15,12,9,...,0 แสดงค่า 15,12,9,...,0 for (i = 1; i <= 19; i += 2) Console.WriteLine(i); for (i = 1; i <= 19; i += 2) Console.WriteLine(i); for (i = 15; i >= 0; i -= 3) Console.WriteLine(i); for (i = 15; i >= 0; i -= 3) Console.WriteLine(i); for (i = 0; i <= 20; i += 2) Console.WriteLine(i); for (i = 0; i <= 20; i += 2) Console.WriteLine(i); ??? ???

7 ลูปหลายชั้น โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจมี ความต้องการใช้ลูปหลายชั้น โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจมี ความต้องการใช้ลูปหลายชั้น  คล้ายกันกับคำสั่ง if ตัวอย่าง ตัวอย่าง using System; class Sum { static void Main() { int sum = 0, i, j, N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { sum = sum + j; } Console.WriteLine("Sum is {0}", sum); } using System; class Sum { static void Main() { int sum = 0, i, j, N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { sum = sum + j; } Console.WriteLine("Sum is {0}", sum); } Outer Loop Inner Loop

8 ตัวอย่าง : พิมพ์ดาวอีกครั้ง ! เพิ่มเติมจากโปรแกรมพิมพ์ดาวเดิม เพิ่มเติมจากโปรแกรมพิมพ์ดาวเดิม ตัวอย่าง ตัวอย่าง Enter N: 3 * ** *** Enter N: 3 * ** *** Enter N: 5 * ** *** **** ***** Enter N: 5 * ** *** **** ***** using System; class Stars2 { static void Main() { int i, j, N; N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); } using System; class Stars2 { static void Main() { int i, j, N; N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (i = 1; i <= N; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); }


ดาวน์โหลด ppt การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for. คำสั่ง for สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป สะดวกสำหรับการนับรอบของลูป การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง  ทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google