งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือพัฒนา องค์การ สู่ความเป็นเลิศ Somkiat Chidthaisong,Ph.D 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือพัฒนา องค์การ สู่ความเป็นเลิศ Somkiat Chidthaisong,Ph.D 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือพัฒนา องค์การ สู่ความเป็นเลิศ Somkiat Chidthaisong,Ph.D 1

2 LOGO ประเด็นการนำเสนอ ระบบควบคุมภายใน : อะไร ? ทำไม ? อย่างไร ? 1 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ : อะไร ? ทำไม ? อย่างไร ? 2 แนวทางการใช้ระบบ ควบคุมภายในเพื่อสร้าง องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 3 4 2

3 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ที่ผ่านมา 1. ระบบควบคุมภายใน : อะไร ? ทำไม ? อย่างไร ? 3

4 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ที่ผ่านมา 4 การควบคุมภายใน ?

5 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ที่ผ่านมา 5 การควบคุมภายใน ? การควบคุมภายใน : ป้องกันความเสียหาย ลดความสูญเสีย

6 LOGO 6 การติดตาม ประเมินผล

7 7

8 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ที่ผ่านมา 8 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) : อะไร ? ทำไม ? อย่างไร ? 7-S Framework of McKinsey

9 LOGO ที่มา และ แนวคิด HPO 9 Organizational Development : OD High Performance Organization : HPO Learning Organization : LO การปรับปรุงผลผลิต และทำให้เกิดความ ประหยัดค่าใช้จ่าย ความสามารถใน การปรับตัว องค์การในระบบเปิด (Open System) ระบบเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดน (A Boundaryless Economy) ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร

10 LOGO High Performance Organization 10 ที่มา : ภาคภูมิ ฤกขเมธ,2555

11 LOGO Process Various inputs blended together to achieve a specified output InputsOutputs Material People Equipment Methods/Procedures Equipment Environment Service Product Task completed Value Chain : IPO (Input-Process-Output) Output Process Input

12 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ที่ผ่านมา 12 3. การใช้ระบบควบคุม ภายในเพื่อสร้างองค์กร แห่งความเป็นเลิศ

13 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการ (HIGH PERFORMANCE ORGANI(HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION : HPO)Z) ปฏิบัติราช 13 7-S Framework of McKinsey

14 LOGO ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ที่ผ่านมา 14 7-S Framework of McKinsey

15 15 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,2557 กระทรวงศึกษาธิการ,2557

16 LOGO 1 2 4 3 7 56 8 9 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว วางแผนปฏิบัติ การประจำปี ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วัดและประเมินผล การดำเนินงาน ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง 9 Steps Improvement

17

18

19

20 LOGO PISA 2012 (Program for International Student Assessment) คณิต วิทย์การอ่าน 1. จีน ( เซี่ยงไฮ้ ) 617 2. สิงคโปร์ 573 3. จีน ( ฮ่องกง ) 561 4. จีน ( ไทเป ) 560 5. เกาหลี 554 6. จีน ( มาเก๊า ) 538 7. ญี่ปุ่น 536 8. ลิกเคนสไตส์ 535 ไทย 427 1. จีน ( เซี่ยง ไฮ้ ) 580 2. จีน ( ฮ่องกง ) 555 3. สิงคโปร์ 551 4. ญี่ปุ่น 547 5. ฟินแลนด์ 545 6. เอสโตเนีย 541 7. เกาหลี 538 8. เวียดนาม 528 ไทย 444 1. จีน ( เซี่ยงไฮ้ ) 570 2. จีน ( ฮ่องกง ) 545 3. สิงคโปร์ 542 4. ญี่ปุ่น 538 5. เกาหลี 536 6. ฟินแลนด์ 524 7. ไอร์แลนด์ 523 8. จีน ( ไทเป ) 523 ไทย 441

21 LOGO ดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยตาม เกณฑ์ธนาคารโลก (Worldwide Governance Indicators – WGI) 21 ประเด็นการวัด / ปี 254925502551255225532554 1. เสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็นฯ 28.3730.7731.2533.6530.8133.33 2. ความมีเสถียรภาพ ทางการเมือง 171512 17 3. ประสิทธิผล ของรัฐบาล 656663615860 4. คุณภาพของ มาตรการควบคุม 585758 56 5. นิติธรรม 53.5952.6351.9247.3949.7648.36 6. การควบคุมปัญหา ทุจริตประพฤติมิชอบ 444342484645 ที่มา : Worldwide Governance Indicators – WGI ค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน

22 LOGO อันดับความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทย (IMD: International Institute for Management Development) เป็นผลการจัดอันดับขององค์กรจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ได้สรุปผลความสามารถทางการ แข่งขันของประเทศต่าง ๆ (World Competitiveness) โดยสำรวจจาก 59 ประเทศ ใน 4 ด้าน คือ  ประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Performance)  ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)  ประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Business Efficiency)  ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 22

23 LOGO ผลการจัดอันดับความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทย ๔ ด้าน 23 ข้อมูลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ Institute for Management Development : IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK

24 LOGO เปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขัน ของไทยกับประเทศอาเซียน 24 “ เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าประเทศไทยดีกว่า ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้น ”

25 LOGO  เป้าหมาย เพื่อสร้าง ความ น่าเชื่อถือ และ ไว้วางใจ... มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมี ความเข้มแข็ง มีธรรมาภิ บาล ไม่มีความเสี่ยงด้าน ทุจริตและประพฤติมิชอบ คุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ในการทำงาน และมีความพร้อมในการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน... เป็นกลไกการบริหารของ ภาครัฐในการขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล สามารถ ตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวก ต่อประชาชนอย่าง รวดเร็ว... แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ. ศ.2556 - 2560)

26 LOGO หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น 1. การยกระดับและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการ สาธารณะ (Service Excellence) 2. การพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มี ความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นมือ อาชีพ (HPO) 3. การสร้างคุณค่าและความ คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (Public Value) 4. การบริหารงานและการบูรณา การการทำงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integration) 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมือง แบบร่วมมือกัน (Collaboration) 6. การยกระดับความโปร่งใสและ ความเชื่อมั่นศรัทธาในหน่วยงาน ของรัฐ (Integrity) 7. การขับเคลื่อนระบบราชการ ไทยเพื่อพร้อมเข้าสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน (Readiness for ASEAN 2558) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ. ศ.2556 - 2560)

27


ดาวน์โหลด ppt ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือพัฒนา องค์การ สู่ความเป็นเลิศ Somkiat Chidthaisong,Ph.D 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google