งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจากกลไกตลาดไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจากกลไกตลาดไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

2 หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจากกลไกตลาดไม่ สามารถทำงานได้ -การมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) -การเกิดผลกระทบภายนอกหรือผลกระทบ ข้างเคียง (externality) -การมีลักษณะเป็นทรัพย์สินร่วม (common property)

3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดแบ่งตามการเสริมสร้างสภาพของทรัพยากร ต้นทุนและการทำงานของกลไกตลาด 1.Exhaustible marketed resource แร่ธาตุ 2.Renewable marketed resource ปลาทะเล 3.Renewable non-marketed resource ทิวทัศน์ 4.Potentially non-renewable resource น้ำใต้ ดิน

4 ใช้แล้วหมดสภาพไป ต้องพิจารณาว่าจะนำทรัพยากรมาใช้ในแต่ละ ช่วงเวลาอย่างไร

5 ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ นำทรัพยากรขึ้นมาใช้ในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร คำนึงถึงการมีใช้ในอนาคตด้วย

6 เกิดใหม่ได้ แต่ไม่มีราคาปรากฏ ต้องหามูลค่าเพิ่ม ทั้งทางตรงทางอ้อม การนำมาใช้โดยมีการจัดการไม่ดี จะเพิ่มต้นทุน ภายนอกกับสังคม

7 สิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ เป็นสินค้าเพื่อบริโภค เช่น อากาศไว้หายใจ น้ำ เพื่อดื่ม เป็นแหล่งจัดหาทรัพยากร เช่น ที่ดิน น้ำ เป็นที่รองรับของเสีย เช่น แหล่งน้ำ ดินไว้ฝัง กลบขยะ เป็นที่ตั้งถิ่นฐาน

8 วีดิทัศน์ 10 กบนอกกะลา ตอน เล่นแร่แปรทอง ตอนที่ 1 -ขั้นตอนการผลิตทองคำ (บดหยาบ บดละเอียด จับทองคำด้วยถ่านและประจุไฟฟ้า หลอม ได้ ทอง 25% ส่งไปฮ่องกง ได้ทองบริสุทธิ์) -ความหมายของเลข 995 0 999.9 และ 999.99 บนทองคำแท่ง

9 นโยบายของรัฐด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กำหนดนโยบายของรัฐด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมไว้ในส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การ พัฒนา) บทที่ 8

10 บทที่ 8 ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง -พื้นที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกทำลาย -ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรม -ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ขัดแย้งการใช้ที่ดิน -ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย -ความต้องการใช้แร่และพลังงานเพิ่มขึ้น

11 -มลพิษทางอากาศ น้ำและขยะมูลฝอย การใช้ สารเคมีภาคเกษตร อุตสาหกรรม -การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร -พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

12 2. การประเมินความเสี่ยง -การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้สิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรมมากขึ้น สูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง ไม่ มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ภัยพิบัติ ธรรมชาติ -การผลิตและการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย ขาด จิตสำนึกสาธารณะ เทคโนโลยีการผลิตที่ ประสิทธิภาพต่ำ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว

13 -ความขัดแย้งเชิงนโยบายของการบริหารจัดการ ภาครัฐ ขาดองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่ทันสมัย

14 วัตถุประสงค์ - เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรับ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

15 เป้าหมาย - รักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.0 เพิ่มพื้นที่ ป่าให้ได้ร้อยละ 40.0 และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลยไม่น้อย กว่าปีละ 5,000 ไร่ - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มพื้นที่ ชลประทานปีละ 200,000 ไร่ - ฟื้นฟูคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง โดยเฉพาะอ่าวไทยตอน ใน - การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล - เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

16 วีดิทัศน์ 9 กบนอกกะลา ตอน เล่นแร่แปรทอง ตอนที่ 2 -อุตสาหกรรมทองคำในประเทศไทย -การทำทองคำเปลว และความสำคัญต่อวิถีชีวิต ไทย


ดาวน์โหลด ppt 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจากกลไกตลาดไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google