งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Writing a Scientific Paper for Publication Rungsinee Sothornvit Department of Food Engineering Kasetsart University, Kamphaengsaen June 27, 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Writing a Scientific Paper for Publication Rungsinee Sothornvit Department of Food Engineering Kasetsart University, Kamphaengsaen June 27, 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Writing a Scientific Paper for Publication Rungsinee Sothornvit Department of Food Engineering Kasetsart University, Kamphaengsaen June 27, 2014

2 Writing a Scientific Paper for Publication 1. ฐานข้อมูลในการสืบค้นบทความวิจัย 2. การเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ เนื้อหาที่นำเสนอ

3 Writing a Scientific Paper for Publication Research Tool ฐานข้อมูลสากลตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนำให้นับ เฉพาะส่วนที่เป็นบทความวิจัยได้แก่ "research article", "letter" และ "review" มีดังนี้ 1. ISI = http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?prod uct=UA&SID=V1Vugjxlh7ceHYW4UfM&search_mode=GeneralSearch 2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 5. Biosis = http://www.biosis.org/ 6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 8. Academic Search Premier = http://www.ebsco.com/home/ 9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 10. Ingenta Connect = http://www.ingentaconnect.com 11. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ Etc.

4 Writing a Scientific Paper for Publication http://stang.sc.mahidol.ac.th/t ext/paper.htm เวปไซต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวารสาร งานวิจัย

5 Writing a Scientific Paper for Publication

6

7

8 ฐานข้อมูล ISI พิมพ์ URL: http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?p roduct=UA&SID=V1Vugjxlh7ceHYW4UfM&search_mode=Gene ralSearch จะปรากฏหน้าจอดังนี้ http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?p roduct=UA&SID=V1Vugjxlh7ceHYW4UfM&search_mode=Gene ralSearch Basic Search สามารถพิมพ์คำ ค้นหาผลงานวิจัย โดยใช้ชื่อเรื่อง (topic) ชื่อเรื่อง (title) ชื่อผู้แต่ง (author) รหัสผู้แต่ง (author identifier)* บรรณาธิการ (editor) กลุ่มผู้แต่ง (group author) ชื่อ สิ่งพิมพ์ (publication name) (DOI) ปีที่ ตีพิมพ์ (year published) หรือที่ อยู่ของผู้แต่ง (address)

9 Writing a Scientific Paper for Publication * รหัสผู้แต่ง (author identifier) Many authors have similar names. The Scopus Author Identifier distinguishes between these names by assigning each author in Scopus a unique number and grouping together all of the documents written by that author. Additionally, author names in Scopus can be formatted differently. For example, the same author could appear in one document as Lewis, M; in another as Lewis, M.J; and in another as Lewis, Michael. Scopus Author Identifier matches the documents of this author and groups these name variants together so that authors, even if cited differently, are identified with their specific papers. This helps you find and recognize an author, despite variations in name spelling.

10 Writing a Scientific Paper for Publication ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการค้นหาตามชื่อผู้แต่ง โดยใช้นามสกุล ของผู้แต่งเป็นหลัก โดยพิมพ์ Sothornvit ในช่อง AUTHOR แล้วกด Search

11 Writing a Scientific Paper for Publication จำนวนครั้งของ บทความที่ถูกอ้างอิง ชื่อ สกุล ชื่อ ต้น ชื่อผู้แต่ง ทั้งหมด ชื่อ บทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ เล่ม ที่ หน้า ที่ เดือน ปีที่ ตีพิมพ์

12 Writing a Scientific Paper for Publication เมื่อ click ไปที่ชื่อบทความวิจัย จะแสดงข้อมูลบทคัดย่อ ดัง แสดง

13 Writing a Scientific Paper for Publication ยังสามารถนำไปสู่ Journal Citation Reports

14 Writing a Scientific Paper for Publication

15

16

17

18

19 ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct และ ฐานข้อมูลอื่นๆ จะเป็นฐานข้อมูลเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์นั้นๆ ซึ่งอาจไม่ได้ ข้อมูลตรวจสอบครบถ้วนเหมือนฐานข้อมูล ISI และอาจไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน ครั้งที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง การตรวจสอบผลงานวิจัยว่ามีการ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Science Direct 1. พิมพ์ URL: http://www.sciencedirect.com/ จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้

20 Writing a Scientific Paper for Publication สามารถค้นหาโดยการพิมพ์สาขา (search all fields) ชื่อผู้แต่ง (author name) หรือชื่อวารสารหรือหนังสือ (journal or book title) ที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่นค้นหาด้วยชื่อผู้แต่ง พิมพ์คำว่า Sothornvit ในช่อง author name แล้วกด ดังนี้

21 Writing a Scientific Paper for Publication สามารถ download full paper มหาวิทยาลั ยจ่ายค่า สมาชิก ผลผล

22 Writing a Scientific Paper for Publication search all fields ด้วยคำว่า edible films and coatings จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้ ไม่สามารถ download ได้

23 Writing a Scientific Paper for Publication ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล Scopus จะรวบรวมข้อมูลจาก ทุกแหล่งไม่เฉพาะแต่สำนักพิมพ์ใด สำนักพิมพ์ หนึ่ง จึงกว้างกว่า และขอกล่าวโดยย่อดังนี้ 1. พิมพ์ URL: http://www.scopus.com จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้

24 Writing a Scientific Paper for Publication

25 ค้นหาได้จาก หลายแหล่ง

26 Writing a Scientific Paper for Publication จะได้ข้อมูล มากกว่า

27 Writing a Scientific Paper for Publication ตรวจสอบการ อ้างอิงได้ ให้เลือกทุก บทความ

28 Writing a Scientific Paper for Publication ตรวจสอบการอ้างอิงได้ ในแต่ละปี ของบทความที่ ได้ตีพิมพ์แล้ว H- Index

29 Writing a Scientific Paper for Publication ฐานข้อมูลในเวปไซต์ SJR พิมพ์ URL: http://www.scimagojr.com/ จะปรากฏ หน้าจอดังนี้

30 Writing a Scientific Paper for Publication ฐานข้อมูลในเวปไซต์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิมพ์ URL: http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/th จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้ http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/th

31 Writing a Scientific Paper for Publication

32 ฐานข้อมูลในเวปไซต์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิมพ์ URL: http://kasetsartunivlibrary.worldcat.org/ จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้

33 Writing a Scientific Paper for Publication ฐานข้อมูลต่างๆ ในหน้าเวปไซต์ ประกัน คุณภาพ มก. พิมพ์ URL: http://qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้ http://qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html

34 Writing a Scientific Paper for Publication ฐานข้อมูล PubMed ฐานข้อมูล PubMed อาจไม่อยู่ในกลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ยกเว้นในบางสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับทางเกษตร อาหารหรือทางเคมีเชิง ลึก แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ จึงขอกล่าวโดย ย่อดังนี้ 1. พิมพ์ URL: http://www.pubmed.gov/ จะ ปรากฏหน้าจอดังนี้

35 Writing a Scientific Paper for Publication

36

37 พิมพ์ชื่อผู้แต่งหรือชื่อบทความ / คำสำคัญในส่วนของ Search ตัวอย่างเช่นค้นหาด้วยชื่อผู้แต่ง พิมพ์คำว่า Sothornvit แล้ว กด Search ดังนี้

38 Writing a Scientific Paper for Publication จะปรากฏผลดังนี้

39 Writing a Scientific Paper for Publication Knowledge exists only if it is communicated. Creating and disseminating knowledge is the fundamental goal of the academy. Writing is the fundamental means of dissemination. 2. การเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์

40 Writing a Scientific Paper for Publication Selecting a Journal Determine an appropriate journal Most journals have specific, targeted readers. Each journal has its own specific style. Instructions to authors often included in every issue. Strictly follow the submission guidelines provided by the journal.

41 Writing a Scientific Paper for Publication Planning your article Describe research Explain problem or issue studied Discuss research method Describe data collected Describe research findings Explain implications

42 Writing a Scientific Paper for Publication Inform readers of research results precisely, concisely, and specifically They shouldn’t have to read whole report to get essential points.

43 Writing a Scientific Paper for Publication Before writing, consider: Why you are writing What you hope to achieve Who you are writing for These considerations will determine your report’s content, organization, textual and visual design

44 Writing a Scientific Paper for Publication Editor/Reviewer’s View Peer Review: What does editor look for when he/she reviews a manuscript? Is it NEW? Is it CORRECT (TRUE)? Is it INTERESTING? Are previous works (known ideas/important references) properly REFERENCED?

45 Writing a Scientific Paper for Publication Scientific article generally include these sections in this order: –Abstract –Introduction/Literature Review –Methodology (Materials and Methods) –Results and Discussion –Conclusion –Acknowledgements –References

46 Writing a Scientific Paper for Publication TITLE: Make your title informative and specific The title should be appropriate for the intended audience. The title usually describes the subject matter of the article. Effect of Smoking on Academic Performance Sometimes a title that summarizes the results is more effective. Students Who Smoke Get Lower Grades

47 Writing a Scientific Paper for Publication Author: The person who did the work and wrote the paper is generally listed as the first author of a research paper. For published articles, other people who made substantial contributions to the work are also listed as co-author.

48 Writing a Scientific Paper for Publication Abstract: informative and brief Briefly state the problem or purpose of the research Indicate the theoretical or experimental plan used Summarize the major findings And point out major conclusions

49 Writing a Scientific Paper for Publication Introduction: NO recipe What question did you ask in your experiment? Why is it interesting? The introduction summarizes the relevant literature so that the reader will understand why you were interested in the question you asked. One to four paragraphs should be enough. End with a sentence explaining the specific question you asked in this experiment.

50 Writing a Scientific Paper for Publication Introduction: How is your research significantly different from those described in other papers in the same subjects? The contribution of your paper to the advancement of knowledge in your field in particular and in science and technology in general.

51 Writing a Scientific Paper for Publication Introduction: What are major objectives of your paper? Draw and convince referee’s attention to your introduction on the importance of your research work.

52 Writing a Scientific Paper for Publication Methodology: Materials and Methods Use specific, informative language to allow another scientist to repeat your experiment A complicated protocol, include a diagram, table or flowchart to explain the methods you used Omit unwanted information

53 Writing a Scientific Paper for Publication Methodology: If you modified the method, say exactly what would be the difference you did, even a minor thing. Mention relevant ethical considerations

54 Writing a Scientific Paper for Publication Results and Discussion: Results: Visually and textually represents research findings Visual representation of results: –Graphs, tables, diagrams, charts Explanatory text: –Text points out the most significant portions of research findings –Indicates key trends or relationships –Highlights expected and/or unexpected findings

55 Writing a Scientific Paper for Publication Discussion: –Assesses and comments on research results –Includes: Explanation for Results –Comments on unexpected results, offering hypothesis for them Comparison to literature –Does your research confirm previous studies? Deviate from them? Explanation for how info can be applied in broader context

56 Writing a Scientific Paper for Publication Discussion: Recommend Using figures instead of tables (One picture is indeed better than a thousand words.) Recognize the importance of negative results. (Don’t automatically conclude that the experiment is a failure or that you’ve made a mistake.) Breaking a new ground

57 Writing a Scientific Paper for Publication Conclusion: Summary: What was learned through research? What remains to be learned? Weaknesses and shortcomings of study! Strengths of study! Possible applications of study (how it can be used) Recommendations

58 Writing a Scientific Paper for Publication Conclusion: 3 R Restate: more clearly or convincingly Recap: give a summary of the main points of a discussion Recommend & benefit

59 Writing a Scientific Paper for Publication Acknowledgement: This section is optional. You can thank those who either helped with the experiments, or made other important contributions, such as discussing the protocol, commenting on the manuscript, or buying you food.

60 Writing a Scientific Paper for Publication References (Literature Cited) Use APA or other specified format for documentation Check online for style guides –http://www.apastyle.org/http://www.apastyle.org/ Check journals for format info

61 Writing a Scientific Paper for Publication Citing: –Shows your credibility as a researcher –Gives proper credit to authors and researchers –Protects you from accusations of plagiarism

62 Writing a Scientific Paper for Publication Language and Vocabulary Be straightforward and concise Use simple terms, not jargon and technical terms Keep sentences short and simple (20 words max) Be specific and not general Use concrete numbers and metaphors

63 Writing a Scientific Paper for Publication Tips: 1.Writing well: Short is always better than long. 2.Verb tense: Past and present tenses

64 Writing a Scientific Paper for Publication Verb tense: NO recipe Introduction & Discussion: Present tense Abstract, Materials and Methods, Results: Past tense

65 Writing a Scientific Paper for Publication Writing is a process. Writing a publishable article take time, patience, and planning. Let your article cool for several days. Reread, revise and ask a colleague in your field to read your article.

66 Rungsinee Sothornvit


ดาวน์โหลด ppt Writing a Scientific Paper for Publication Rungsinee Sothornvit Department of Food Engineering Kasetsart University, Kamphaengsaen June 27, 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google