งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ethics and Laws in Nursing Profession. ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ปี ) นางสาวนิมัศตูรา แวปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ethics and Laws in Nursing Profession. ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ปี ) นางสาวนิมัศตูรา แวปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ethics and Laws in Nursing Profession

2 ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ปี ) นางสาวนิมัศตูรา แวปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต ป. ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 28 นางกฤษณา เฉลียวศักดิ์ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหา บัณฑิต 19 นางสาวอัจฉรา มุสิกวัณณ์ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ป. ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 นายเกรียงไกร พิณอักษรปริญญาโท เนติบัณฑิต 4

3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2.1) ทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล (1.1) แยกแยะ ความผิด ถูก ความดี ความชั่วได้ (1.2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ และมีความสามารถจัดการปัญหาจริยธรรม (1.6) เพื่อนำไปสู่ การแก้ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (3.4) ขณะเดียวกันมีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทาง วิชาชีพพยาบาล ระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและต่อสุขภาพ (2.27) รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการให้บริการการ พยาบาล (3.4) และสามารถใช้หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการ ดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม (4.4) มีจิตอาสา (1.9) รวมทั้งรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ รักสถาบัน รักวิชาชีพ องค์กรและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอด ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ (5.2)

4 แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติ จิตเวช และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรม ทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางการ นำไปใช้ในการปฏิบัติ การพยาบาลและการดำเนิน ชีวิตประจำวัน Concepts and theories of ethics, moral, code of ethics in nursing, laws in nursing profession, forensic, forensic psychiatry, other related laws; ethical dilemmas in nursing and solutions, and the applications in nursing practice and daily life

5 - บรรยาย - วิเคราะห์กรณีศึกษา, โจทย์สถานการณ์ - การจัดบอร์ดและนิทรรศการ - เข้าร่วมโครงการบูรณาการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “ สานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ” - วิพากษ์ วิเคราะห์สถานการณ์ผ่านทาง เครือข่ายสารสนเทศ กิจกรรมการเรียน การสอน

6 ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการ เรียนรู้ สัปดาห์ที่กำหนดสัดส่วนของการประเมินผล 1.6, 2.1, 2.2, 3.4, 4.4, 5.2 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 1,2,3,4,5,6,7, 9,10,11,12,13,14 70 1.1, 1.6, 2.2, 3.4 - รายงานและผลการ ค้นคว้า ( ที่ปรากฏจาการจัดบอร์ด นิทรรศการ และการ แสดงความคิดเห็นใน เฟสบุครายวิชา 5,6,7,12,13,1420 1.2, 1.6, 1.9, 5.2 - สังเกตการณ์แสดง ความเห็นของผู้เรียน - สังเกตพฤติกรรม 3,7,9,12,13,1410 รวม 100

7 Nursing Ethics Theories utilitarianism deontological Virtue theory Principles' autonomy beneficence nonmaleficence Confidential Veracity justice Ethical issues Ethical concept Ethical decision making Ethical problems Code of Ethics

8 Professional Code of Ethics Nursing organization Nursing Profession Act Nursing Laws

9 Law Foresics กฎหมาย อาญา กฎหมาย เพ่ง ระเบียบ กระทรวง สาธารณสุข พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ ๒๕๔๕

10 ใบงาน ที่ ๑ ๑.แบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้าจรรยาบรรณวิชาชีพ และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มาอภิปราย ความเหมือน และความต่าง ๒.ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายคุณลักษณะของพยาบาล ในอุดมคติ และแนวทางทำให้เป็นรูปธรรม สำหรับอภิปรายวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

11 ใบงานที่ ๒ ๑. ให้นศ. แบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้า กระบวนการตัดสินใจ ทางจริยธรรม แล้วมาอภิปรายความเหมือน และต่าง ของกระบวนการพยาบาล ๒. ให้วิเคราะห์กรณีศึกษา ที่ ๑ สำหรับอภิปรายวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

12 ใบงานที่ ๓ ๑.ให้นักศึกษาแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อจัด บอร์ดนิทรรศการ ปัญหาจริยธรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการพยาบาลใน ๖ ประเด็น คือ - การทำแท้ง - การบอกความจริง - การดูแลผู้ป่วยจิตเวช - การดูแลผู้สูงอายุ - การยืด หรือยุติชีวิตในผู้ป่วยระยะ สุดท้าย - ผู้ป่วยต้องคดี จัดแสดงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๘

13 ใบงาน ที่ ๔ ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓. ๐๐ - ๑๖. ๐๐ น. ณ บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

14 ปัญหาจริยธรรมที่ เกิดขึ้นในสังคม การจัดบอร์ด นิทรรศการ

15 - กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ - - กิจกรรมละเล่น นันทนาการ - - รับประทานของว่าง โครงการ สานสายใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt Ethics and Laws in Nursing Profession. ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ปี ) นางสาวนิมัศตูรา แวปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google