งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระขวัญชัย อิสฺสรธมโม(คำมา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5210540211100 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระขวัญชัย อิสฺสรธมโม(คำมา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5210540211100 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระขวัญชัย อิสฺสรธมโม(คำมา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ

2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ. ศ
ประวัติส่วนตัว เกิด วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2534 ที่บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จบชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสังวาลย์ วิทย์3 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าบวชต่อเรื่อยๆขอปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ แต่ถ้าหมดบุญผ้าเหลืองขอเป็นข้ารับใช้แผ่นดินอย่างซื่อสัตย์

3 แนวคิดและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ - อดีตถึงปัจจุบัน แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และภาษาต่างประเทศ (EFL) มีดังนี้ 1. การสอนแบบไวยากรณ์และแปล (grammar-translation method) วิธีสอนแบบตรง (direct method) วิธีสอนแบบฟัง-พูด (audio-lingual method) 4. การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (cognitive code-learning) การสอนตามแนวธรรมชาติ (natural approach)

4 6. การสอนแบบเงียบ (silent way) 7. การสอนแบบชักชวน (suggestopedia) 8
6. การสอนแบบเงียบ (silent way) 7. การสอนแบบชักชวน (suggestopedia) 8. การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (total physical response method) 9. การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (community language learning) 10. การสอนตามแนวสื่อสาร (communicative language teaching)  

5 แนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต 1
แนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต การสอนตามแนว cognitive-constructivist approach to language learning) การเรียนตามแนวบูรณาการเนื้อหาและภาษา (content and language integrated learning) การเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning) การบูรณาการภาษากับวัฒนธรรม (integration of culture in language learning) การบูรณาการวรรณคดีกับการเรียนภาษา (integration of literature in language learning

6 แนวคิดและวิธีสอนภาษาที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต การสอนภาษาอังกฤษตามแนวสื่อสาร communicative language teaching (CLT) การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language skill) และความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร

7 องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ สื่อสาร 1
องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ สื่อสาร 1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence) 2. ความสามารถด้านสังคม (sociolinguistic competence) 3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด และเขียน (discourse competence) 4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (strategic competence)

8 บทบาทของครู (teacher roles)
บทบาทของครู (teacher roles) บทบาทของสื่อการเรียนการสอน (the role of instructional materials) - เนื้อหา (text-based material) งาน/กิจกรรม (task-based material) - สื่อที่เป็นของจริง (regalia) แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt พระขวัญชัย อิสฺสรธมโม(คำมา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5210540211100 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google