งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโครงข่าย โทรศัพท์ บทที่ 8 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโครงข่าย โทรศัพท์ บทที่ 8 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโครงข่าย โทรศัพท์ บทที่ 8 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213

2 สาระการเรียนรู้ 1. โครงข่ายท้องถิ่น 2. โครงข่ายการเรียก ทางไกลภายในประเทศ 3. โครงข่ายการเรียก ทางไกลต่างประเทศ 4. ลำดับขั้นของโครงข่าย 1. โครงข่ายท้องถิ่น 2. โครงข่ายการเรียก ทางไกลภายในประเทศ 3. โครงข่ายการเรียก ทางไกลต่างประเทศ 4. ลำดับขั้นของโครงข่าย

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. จำแนกโครงข่ายโทรศัพท์ได้ อย่างถูกต้อง 2. ยกตัวอย่างการเรียกที่เกิดขึ้นใน โครงข่ายโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง 3. บอกลำดับขั้นของโครงข่าย โทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 1. จำแนกโครงข่ายโทรศัพท์ได้ อย่างถูกต้อง 2. ยกตัวอย่างการเรียกที่เกิดขึ้นใน โครงข่ายโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง 3. บอกลำดับขั้นของโครงข่าย โทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

4 ระบบโครงข่าย โทรศัพท์

5 โครงข่ายโทรศัพท์ตาม ลักษณะการเรียก แบ่งออกเป็นได้ดังนี้คือ 1.โครงข่ายท้องถิ่น 2.โครงข่ายการเรียกทางไกลภายในประเทศ 3.โครงข่ายการเรียกทางไกลต่างประเทศ แบ่งออกเป็นได้ดังนี้คือ 1.โครงข่ายท้องถิ่น 2.โครงข่ายการเรียกทางไกลภายในประเทศ 3.โครงข่ายการเรียกทางไกลต่างประเทศ

6 โครงข่ายท้องถิ่น ( Local Network )

7 ชุมสาย ท้องถิ่น ( Local Exchange ) ผู้เรียก A-Subscriber ผู้ถูกเรียก B-Subscriber ผู้เช่าฝ่ายเรียกและฝ่ายถูกเรียก อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โครงข่ายท้องถิ่นที่มีโทรศัพท์เพียงสองเครื่อง

8 โครงข่ายท้องถิ่นแบบนี้อาจจะเป็นชุมสายท้องถิ่นในบริเวณเดียวกัน เช่น ชุมชนเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่น อาจจะมี ชุมสายย่อยๆได้หลายๆชุมสาย การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างชุมสายท้องถิ่น

9 ในโครงข่ายท้องถิ่นจะมี ชุมสายต่อผ่าน ( Tandem Exchange ) เพื่อให้โครงข่ายสามารถที่จะ รับการจราจรทางโทรศัพท์ ได้ดีขึ้น ซึ่งชุมสายชนิดนี้จะ ทำหน้าที่ต่อผ่านอย่างเดียว ไม่มีสายผู้เช่าต่ออยู่กับ ชุมสายชนิดนี้ ในโครงข่ายท้องถิ่นจะมี ชุมสายต่อผ่าน ( Tandem Exchange ) เพื่อให้โครงข่ายสามารถที่จะ รับการจราจรทางโทรศัพท์ ได้ดีขึ้น ซึ่งชุมสายชนิดนี้จะ ทำหน้าที่ต่อผ่านอย่างเดียว ไม่มีสายผู้เช่าต่ออยู่กับ ชุมสายชนิดนี้

10 การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านชุมสาย ต่อผ่านในโครงข่ายท้องถิ่น

11 โครงข่ายการ เรียกทางไกล ภายในประเทศ ( Transit Network )

12 โครงข่ายท้องถิ่น โครงข่ายทรั้งค์ ชุมสายต่อผ่านทางไกลชุมสายท้องถิ่น Sub.A Sub.B ชุมสายต่อผ่านทางไกล ชุมสายท้องถิ่น โครงข่ายการเรียกทางไกลภายในประเทศ ( Transit Network )

13 โดยปกติแล้ว ชุมสายต่อผ่าน ( Transit Exchange ) มักจะมีเส้นทาง สำรอง ( Alternative Routes ) ต่อเชื่อมถึงกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้ สามารถที่จะติดต่อกันได้ในกรณีจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เส้นทางระหว่าง ชุมสายต่อผ่านถูกตัดขาด จะด้วย สาเหตุใดๆก็แล้วแต่ เช่น สายถูกตัด ขาดจากการสร้างถนนใหม่ทำให้สาย เคเบิลชำรุด หรือเส้นทางหลัก ถูกใช้ งานจนเต็มแล้ว การติดต่อสื่อสารก็ สามารถที่จะกระทำได้ โดยเปลี่ยนไป ใช้เส้นทางสำรอง เพื่อให้การ ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงนั่นเอง โดยปกติแล้ว ชุมสายต่อผ่าน ( Transit Exchange ) มักจะมีเส้นทาง สำรอง ( Alternative Routes ) ต่อเชื่อมถึงกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้ สามารถที่จะติดต่อกันได้ในกรณีจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เส้นทางระหว่าง ชุมสายต่อผ่านถูกตัดขาด จะด้วย สาเหตุใดๆก็แล้วแต่ เช่น สายถูกตัด ขาดจากการสร้างถนนใหม่ทำให้สาย เคเบิลชำรุด หรือเส้นทางหลัก ถูกใช้ งานจนเต็มแล้ว การติดต่อสื่อสารก็ สามารถที่จะกระทำได้ โดยเปลี่ยนไป ใช้เส้นทางสำรอง เพื่อให้การ ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงนั่นเอง

14 ชุมสาย กชุมสาย ข ชุมสาย ค เส้นทางหลัก ( ขาด ) เส้นทางรอง การใช้เส้นทางสำรอง ในโครงข่ายโทรศัพท์

15 โครงข่ายโทรศัพท์ สาธารณะ ( Public Switched Telephone Network : PSTN ) สายผู้เช่า ( PSTN Network ) สายผู้เช่า โครงข่ายโทรศัพท์ สาธารณะ

16 โทรศัพท์สองเครื่องที่วางห่างไกลกัน โดย สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ ในทางปฏิบัติแล้ว การติดต่ออาจจะผ่านชุมสายมากกว่าหนึ่งชุมสาย ก็ได้

17 โครงข่ายการ เรียกทางไกล ต่างประเทศ ( International Telephone Network )

18 การติดต่อโทรศัพท์ทางไกล ต่างประเทศอัตโนมัติ ( ISD : International Subscriber Dialing ) ผู้เช่า สามารถที่จะหมุนหมายเลขของผู้ เช่าที่อยู่ต่างประเทศ โดยจะต้อง ประกอบด้วย International Prefix + Country Code + Area Code + Subscriber Number

19 ลำดับขั้นของ โครงข่าย ( Hierarchical Network ) ลำดับขั้นของ โครงข่าย ( Hierarchical Network )

20 RSU LE PC SC TC ITSC TC SC PC LE RSU เครื่องโท รศัพท์ ดาวเทียม สื่อสาร ระหว่าง ประเทศ TC SC PC ลำดับขั้นของโครงข่าย

21 ความหมาย ชุมสายระดับโครงข่ายระหว่าง ประเทศ ( International Telephone Switching Center : ITSC ) ชุมสายต่อผ่านทางไกล หรือ ชุมสายโทรศัพท์ระดับที่ 3 การเชื่อมต่อผ่านทางไกล ( Tertiary Center ) ชุมสายโทรศัพท์ระดับที่ 2 ( Secondary Center : SC ) ชุมสายโทรศัพท์ปฐมภูมิ ( Primary Center : PC ) ชุมสายท้องถิ่น ( Local Exchange :LE ) ชุมสายระดับโครงข่ายระหว่าง ประเทศ ( International Telephone Switching Center : ITSC ) ชุมสายต่อผ่านทางไกล หรือ ชุมสายโทรศัพท์ระดับที่ 3 การเชื่อมต่อผ่านทางไกล ( Tertiary Center ) ชุมสายโทรศัพท์ระดับที่ 2 ( Secondary Center : SC ) ชุมสายโทรศัพท์ปฐมภูมิ ( Primary Center : PC ) ชุมสายท้องถิ่น ( Local Exchange :LE )

22 ลำดับขั้นของโครงข่าย โทรศัพท์ในประเทศไทย เขตนครหลวง จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. Tertiary Center : TC 2. Secondary Center : SC 3. Local Exchange : LE เขตภูมิภาค จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. Tertiary Center : TC 2. Secondary Center : SC 3. Primary Center : PC 4. Local Exchange : LE เขตนครหลวง จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. Tertiary Center : TC 2. Secondary Center : SC 3. Local Exchange : LE เขตภูมิภาค จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. Tertiary Center : TC 2. Secondary Center : SC 3. Primary Center : PC 4. Local Exchange : LE

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt ระบบโครงข่าย โทรศัพท์ บทที่ 8 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google