งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม Kumhomrapeepan@yahoo.com คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม Kumhomrapeepan@yahoo.com คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดอบรมบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนและหน่วยงานด้าน สวัสดิการสังคมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (ม.ส.ก.) จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ การจัดอบรมบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนและหน่วยงานด้าน สวัสดิการสังคมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (ม.ส.ก.) จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 1

2 2

3 ประกอบด้วย ๒ ส่วน ๑. การประเมินเอกสารที่ได้รับจากผู้ยื่นคำขอ (องค์การสวัสดิการ สังคม) เพื่อประเมินความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่งในสถานแรกรับ/สถาน สงเคราะห์ ๒. การประเมิน ณ องค์กรผู้ขอรับการประเมิน 3

4 สำนักงานจะตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอแต่ละรายมี คุณสมบัติตามข้อกำหนดและทวนสอบความ ถูกต้องของข้อมูลในคำขอ การทวนสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ เช่น เอกสาร ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกสาร เผยแพร่ คู่มือขั้นตอนการทำงาน 4

5 การประเมิน ณ องค์กรผู้ขอรับการประเมินจะดำเนินการโดยคณะ ผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายใต้สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน สำนักงาน ก.ส.ค. จะกำหนดกระบวนการในการคัดเลือกและ ฝึกอบรมผู้ประเมิน และขั้นตอนการประเมิน ณ องค์กรผู้ขอรับการ ประเมิน ระหว่างการประเมิน ณ องค์กรผู้ขอรับการประเมิน ผู้ประเมินต้อง จดข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งรายงานให้สำนักงาน ก.ส.ค. 5

6 ๑.วิเคราะห์และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒.ประเมินความสอดคล้องของเอกสาร การปฏิบัติ กับมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๓.ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนา วิเคราะห์ ประเมิน ข้อเสนอแนะ 6

7 ๑.คณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน สังคมสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคม คณะละ ๓ – ๕ คน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประเมิน ๑. ผู้ประเมินต้องรับผิดชอบในการดำเนินการประเมินเอกสาร และการประเมิน ณ สถานประกอบการ และจัดทำรายงาน และ ข้อคิดเห็น เพื่อเสนอต่อคณะทบทวน ๒. ในการดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประเมิน ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ๓.เสนอรายงานการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้ ทบทวนเพื่อพิจารณา มีคณะทำงาน จำนวน ๒ คณะ คือ 7

8 ๒.คณะผู้ทบทวน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน สังคมสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคม คณะละ ๓ – ๕ คน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทบทวน ๑. ทบทวนผลการตรวจประเมิน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ พัฒนาบุคลากรและมาตรฐานตัดสินให้การรับรอง ๒. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน มีคณะทำงาน จำนวน ๒ คณะ (ต่อ) 8

9 ๑.คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ๒.สำนักงานจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.ในกรณีที่ได้รับการรับรอง สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง และออกใบรับรอง 9

10 องค์กรผู้ขอรับการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการ ดำเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์ อักษรยื่นต่อสำนักงาน หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการ พิจารณาให้ทราบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงานได้รับคำ อุทธรณ์ ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการ พิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 10

11 ๑. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการ จัดบริการคนไร้ที่พึ่งในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพอย่าง ยั่งยืน 11

12 ผู้ได้รับการรับรองต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยได้คะแนนระดับคุณภาพ ดังนี้ ๑. คะแนนระดับคุณภาพแต่ละข้อต้องมากกว่า ๐ ๒. ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแต่ละด้านคิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ๓. และผลรวมคะแนนระดับคุณภาพทั้ง ๓ ด้านคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 12

13 องค์ประกอบของมาตรฐานฯ ประเมิน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑. ด้านการจัดองค์การและการบริหาร ๑๔ องค์ประกอบ (๑๓๘ ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ ๒. ด้านการให้บริการ ๔ องค์ประกอบ จำนวน (๕๗ ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ ๓. ด้านคุณภาพการให้บริการ ๕ องค์ประกอบ (๒๘ ตัวชี้วัด) รวม ๒๓ องค์ประกอบ ๖๖ ตัวชี้วัด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่งใน สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ 13

14 ๑. ด้านการจัดองค์การและการบริหาร ๑๔ องค์ประกอบ คือ ๑.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ๑.๑๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ๑.๒ นโยบาย๑.๑๑ การประชาสัมพันธ์ ๑.๓ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย๑.๑๒ อาคารสถานที่ ๑.๔ แผนงานและโครงการ๑.๑๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ ๑.๕ การปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ ๑.๖ การติดตามประเมินผล๑.๑๔ หลักปฏิบัติที่ดี ๑.๗ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ๑.๘ บุคลากรผู้ให้บริการ ๑.๙ ระบบบัญชี และการเงิน 14

15 ๒. ด้านการให้บริการ ๔ องค์ประกอบ คือ ๒.๑ รูปแบบการให้บริการ ๒.๒ กระบวนการให้บริการ ๒.๓ การปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ ๒.๔ การส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบัน มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ๓. ด้านคุณภาพการให้บริการ ๕ องค์ประกอบ คือ ๓.๑ การให้บริการภายในกรอบเวลาที่กำหนด ๓.๒ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ๓.๓ การให้บริการที่ทันสถานการณ์ ๓.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๓.๕ การให้บริการที่เป็นประโยชน์ในระดับสังคม 15

16 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑ วิสัยทัศน์และ พันธกิจ -มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ สอดคล้องกับขอบเขต กม.และสาขาการจัด สวัสดิการสังคมของ องค์กร โดยผู้บริหาร ระดับสูงและบุคลากร มีการถ่ายทอดให้ บุคลากรทุกระดับและ ส่วนใหญ่รับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประกาศวิสัยทัศน์ ประกาศพันธกิจ ด้านที่ ๑ การจัดองค์กรและการบริหาร 16

17 (ต่อ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๒ นโยบาย-มีการกำหนดนโยบาย ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ และมีการถ่ายทอดให้ บุคลากรทุกระดับและ บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้ นโยบายองค์กร การประกาศ นโยบาย ๑.๓ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย -มีการกำหนด วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ซึ่ง สอดคล้องกับทุกกรอบ นโยบาย และมีการ ประชุมชี้แจง บันทึกผลการ ประชุม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 17

18 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๔ แผนงานและ โครงการ - มีการกำหนด แผนงานและโครงการ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์/ เป้าหมายอย่าง ครบถ้วนและมีการ ประชุมชี้แจง แผนงาน ๑.๕ การปฏิบัติตาม แผนงานและโครงการ -นำแผนงานและ โครงการไปปฏิบัติใน รอบปีที่ผ่านมาคิดเป็น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ผลการ ปฏิบัติงาน/หรือ รายงานผลการ ดำเนินงาน 18

19 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๖ การติดตาม ประเมินผล ๑.๖.๑ การติดตาม ประเมินผลแผนงาน และโครงการ -มีการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนงานและโครงการ แล้วนำมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาซ้ำอย่างน้อย คิดเป็น ร้อยละ ๙๐ ของการดำเนินงาน ตามแผนงาน  ผลการ ประเมิน/ติดตาม ผล  ผลการปฏิบัติ แก้ไข และป้องกัน การเกิดซ้ำ 19

20 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๖.๒ การรับข้อ ร้องเรียน ร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาซ้ำ และแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ ร้องเรียนทราบ อย่าง ครบถ้วน กระบวนการในการ รับเรื่องร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะจาก ผู้ใช้บริการ 20

21 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๗ โครงสร้างและ บทบาทหน้าที่ -มีการกำหนด โครงสร้างองค์กร และ มอบหมายบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ แก่บุคลากรอย่าง ครบถ้วน อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร และ บุคลากรมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนเอง *โครงสร้างองค์กร *การบรรยาย คุณลักษณะงาน/ หรือประกาศคำสั่ง แต่งตั้ง 21

22 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๘ บุคลากรผู้ ให้บริการ ๑.๘.๑ คุณสมบัติของ บุคลากรผู้ ให้บริการ -มีบุคลากรผู้ให้บริการ ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตาม ตำแหน่ง คิดเป็นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ (ความรู้ความสามารถ ที่องค์กรกำหนด) การอบรม เพิ่มเติม คุณสมบัติ บุคลากรแต่ละ ตำแหน่งและ หลักฐานแสดง ว่าบุคลากรมี คุณสมบัติ 22

23 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๘.๒ การคัดสรร เตรียมความพร้อม และ ประเมินผลงาน บุคลากรผู้ให้บริการ -มีการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของ บุคลากรผู้ให้บริการ -มีการทดลองงานและ ประเมินผลงานก่อนบรรจุ บุคลากรผู้ให้บริการ -มีการปฐมนิเทศพนักงานผู้ ให้บริการทุกราย -มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครเป็นบุคลากรอย่าง ชัดเจน และปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์นั้น -มีการประกาศรับสมัคร บุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็น ทางการ ประกาศรับสมัคร ระยะเวลาทดลอง งาน ผลการปฐมนิเทศ หลักเกณฑ์การ คัดเลือกผู้สมัคร เกณฑ์การประเมิน/ ผลประเมิน 23

24 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๘.๓ การพัฒนา บุคลากร -มีแผนการพัฒนา บุคลากร การให้ความรู้ ฝึกอบรมหรือการพัฒนา บุคลากรภายในรูปแบบ อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จิตสำนึก ในการให้บริการตาม สาขาสวัสดิการสังคม ขององค์กรอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ปี และดำเนินการได้ ครบถ้วน *แผน / ผลการ พัฒนาบุคลากร 24

25 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๘.๔ การ เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ของบุคลากรผู้ ให้บริการ -มีระบบการประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือนที่เป็นธรรมและเป็นที่ ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ -บุคลากรผู้ให้บริการมีอำนาจใน การตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ -มีการให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ ให้บริการอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ -มีเบี้ยเลี้ยง ค่าตำแหน่งแก่ บุคลากรผู้ให้บริการ -มีสวัสดิการในการทำงานตามที่ กฎหมายกำหนดแก่บุคลากรผู้ ให้บริการ * ระบบการ ประเมินผล งาน * ประกาศ สวัสดิการ 25

26 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๙ ระบบบัญชี และการเงิน -มีการตรวจสอบระบบบัญชี และการเงินโดยผู้สอบบัญชี -มีการจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายเป็นลายลักษณ์ อักษร -มีการกำหนดอำนาจการ อนุมัติในการเบิกจ่ายเงิน -มีการจัดทำงบประมาณ ประจำปีตามแผนงานและ โครงการอย่างครบถ้วน -มีการจัดทำงบประมาณ ประจำปี *รายงานผู้สอบ บัญชี *รายงานทาง บัญชี(บัญชี รายรับ-รายจ่าย) *อำนาจอนุมัติใน การจ่ายเงิน *งบประมาณ ประจำปี 26

27 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๐ ระบบข้อมูล สารสนเทศ ๑.๑๐.๑ ข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวกับสาขา สวัสดิการสังคมที่ องค์กรจัดบริการ -มีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันและสามารถ นำมาใช้อ้างอิงได้ และเผยแพร่ให้ บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบ * แฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล 27

28 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๐.๒ ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ -มีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น ปัจจุบันและสามารถ นำมาใช้อ้างอิงได้อย่าง ครบถ้วน และให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ได้ *แฟ้มข้อมูล *ฐานข้อมูล ๑.๑๐.๓ การรักษา ความลับของข้อมูล -มีระบบหรือกระบวนการ รักษาความลับข้อมูล ของผู้ใช้บริการและ ดำเนินการตามระบบการ รักษาความลับ *ระบบหรือ กระบวนการ รักษาความลับ *หนังสือสัญญา รักษาความลับ 28

29 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๐.๔ ระบบ สารสนเทศ -มีการจัดทำระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ ถูกต้อง และทันสมัย ซึ่ง อาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรือ อิเล็กโทรนิกส์ เกี่ยวกับองค์กรและการ บริหาร การให้บริการ บุคลากร และผลการ ดำเนินงานอย่างครบถ้วน และสามารถสืบค้นนำมา อ้างอิงได้ * ระบบ สารสนเทศ * ระบบ ฐานข้อมูล 29

30 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๐.๕ การป้องกัน ข้อมูลสูญหาย -มีระบบการป้องกัน ความสูญหาย ความ เสียหายของข้อมูล *ระบบป้องกัน ความสูญหายของ ข้อมูล 30

31 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๑ การ ประชาสัมพันธ์ -มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสาขาการจัด สวัสดิการสังคมของ องค์กร ขอบเขตการ ให้บริการ รูปแบบและ ลักษณะการให้บริการ และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการ และ บุคคลทั่วไปรับทราบ *คู่มือการ ให้บริการ * ป้าย/บอร์ด ประชาสัมพันธ์ *เว็ปไซต์ ประชาสัมพันธ์ *เอกสาร ประชาสัมพันธ์ 31

32 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒ อาคารสถานที่ (ในกรณีที่มีสถานที่ ให้บริการ) ๑.๑๒.๑ ความ พอเพียง -มีการแยกพื้นที่ฝ่าย การบริหารออกจาก พื้นที่การให้บริการ อย่างเป็นสัดส่วน -มีพื้นที่สำหรับ ผู้ใช้บริการนั่งรอ -พื้นที่สำหรับให้บริการ ที่ไม่แออัด *พื้นที่ให้บริการ *ที่นั่งรอรับ บริการ 32

33 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๑ ความ พอเพียง(ต่อ) - มีการบำรุงรักษาพื้นที่ สำหรับให้บริการให้อยู่ ในสภาพใช้ได้ - มีพื้นที่ที่เพียงพอต่อ การจัดบริการต่างๆ ๑.๑๒.๒ ความ ปลอดภัย -มีการจัดการความ ปลอดภัยของสถานที่ ให้เหมาะสมกับบริการ ที่ให้หรือสภาพการใช้ งาน 33

34 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๓ สิ่ง อำนวยความสะดวก - มีทางลาดชันสำหรับ รถเข็น - มีแสงสว่างที่เพียงพอ - มีห้องน้ำที่สะอาดถูก สุขลักษณะ - มีราวจับตามทางเดิน - มีเครื่องมือ เทคโนโลยีอำนวย ความสะดวก *ทางลาด *ห้องน้ำ *ราวจับทางเดิน 34

35 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๔ อาคารที่ เกี่ยวข้อง - อาคารพักจัดให้ ผู้ใช้บริการได้พักอาศัยใน อาคารพัก - อาคารพยาบาลจัดให้มี พื้นที่และสัดส่วนในการ ให้บริการ - อาคารกายภาพบำบัดและ กิจกรรมบำบัดจัดให้มีพื้นที่ และสัดส่วนในการ ให้บริการ - อาคารนันทนาการ/ เอนกประสงค์จัดให้มีพื้นที่ และสัดส่วนในการ ให้บริการ - โรงอาหาร/โรงครัว จัดให้ มีพื้นที่และสัดส่วนในการ ให้บริการ *ทางลาด *ห้องน้ำ *ราวจับทางเดิน 35

36 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๔ อาคารที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ) - ห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มี พื้นที่และสัดส่วนในการ ให้บริการ - โรงซักฟอก/สถานที่ซักฟอก ให้มีขนาดหรือพื้นที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - ทางลาดจัดให้มีทางลาด พร้อมราวจับสำหรับ ผู้ใช้บริการที่มีความพิการทาง ร่างกายขึ้นลงอาคาร - อุปกรณ์การเคลื่อนย้าย ผู้ใช้บริการที่ช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้ จัดให้มีอุปกรณ์ที่เป็น เครื่องทุ่นแรงสำหรับผู้ดูแลใน ชีวิตประจำวัน - มียานพาหนะสำหรับนำส่ง ผู้ป่วย *ทางลาด *ห้องน้ำ *ราวจับทางเดิน 36

37 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๕ สภาพแวดล้อม - มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย - มีความสะอาด - มีป้ายชื่อ ป้ายเตือน และ ป้ายสัญลักษณ์ที่จำเป็น - มีการจัดการที่ถูก สุขลักษณะ - มีสาธารณูปโภคที่ เหมาะสม และบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 37

38 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๕ สภาพแวดล้อม - มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย - มีความสะอาด - มีป้ายชื่อ ป้ายเตือน และ ป้ายสัญลักษณ์ที่จำเป็น - มีการจัดการที่ถูก สุขลักษณะ - มีสาธารณูปโภคที่ เหมาะสม และบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 38

39 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๖ ระบบ สาธารณูปโภค - มีน้ำใช้ น้ำดื่มเพียงพอและ เหมาะสมกับภารกิจ - มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เพียงพอปลอดภัย และเหมาะสม กับภารกิจ - มีโทรศัพท์สำหรับติดต่อทั้ง ภายในและภายนอกสถานแรก รับ/สถานสงเคราะห์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - มีระบบระบายน้ำทิ้งและระบบ บำบัดน้ำเสียจากตัวอาคารก่อน ปล่อยลงสู่ท่อระบาย - มีระบบการวางท่อระบายน้ำและ ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ภายในสถานสงเคราะห์/สถาน แรกรับ 39

40 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๗ พื้นที่สี เขียวสร้างภูมิทัศน์ให้ สวยงามน่าอยู่และ ปลอดภัย - มีพื้นที่สีเขียวภายในสถานแรก รับ/สถานสงเคราะห์ - มีพื้นที่เกษตรเพื่อการฝึกอาชีว บำบัด - มีภูมิทัศน์ภายในสถานแรกรับ/ สถานสงเคราะห์ที่สวยงามน่าอยู่ และปลอดภัย - มีผังแสดงอาคารที่ตั้งไว้ด้านหน้า สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ มี ป้ายบอกทางที่ชัดเจนเป็นระยะ มี ป้ายชื่ออาคารทุกหลัง มีป้าย เตือนให้ระมัดระวังในการใช้ ยานพาหนะ - มีป้ายเตือนให้ทราบว่าเป็นเขต อันตราย 40

41 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๒.๘ ระบบ รักษาความปลอดภัย - มีระบบการตรวจค้นสิ่งที่จะเป็น อันตรายก่อนขึ้นอาคารพัก เช่น ไม้ขีดไฟ อาวุธ หรือสิ่งที่สามารถ ใช้เป็นอาวุธได้ - มีระบบเตือนภัยในอาคาร และมี อุปกรณ์ดับเพลิงในทุกอาคาร - มีเวรยามรักษาการณ์ตลอด ๒๔ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการ บันทึกการเข้าออกและ เหตุการณ์สำคัญ - มีการตรวจสอบระบบ/ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกปี - มีการอบรม/ซักซ้อมเพื่อ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เมื่อมี อุบัติภัยเป็นประจำทุกปี 41

42 ( ต่อ ) องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๑.๑๓ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ใน กรณีที่มีความ จำเป็นต้องมี เครื่องมือและ อุปกรณ์เพื่อการ บริการ) -มีแผนและการดำเนินการ ตามแผนในการบำรุงรักษา กับเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีเครื่องมือและ อุปกรณ์เพียงพอต่อการ ให้บริการ *แผนการ บำรุงรักษา เครื่องมือและ อุปกรณ์ *ผลการ บำรุงรักษา ๑.๑๔ หลักปฏิบัติ ที่ดี -มีการกำหนดหลักปฏิบัติที่ ดีที่พึ่งปฏิบัติในการบริหาร และการให้บริการเป็นลาย ลักษณ์อักษร และมีวิธีการ ในการควบคุม เพื่อให้มี การบังคับใช้และมีการ ปฏิบัติตาม *หลักปฏิบัติที่ดี *วิธีการควบคุม 42

43 ด้านที่ ๒ การให้บริการ องค์ประกอ บ ตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๑ รูปแบบ การให้บริการ -มีรูปแบบการให้บริการที่ สอดคล้องกับนโยบายและ แผนงาน มีการประเมินรูปแบบ การให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และปรับปรุงการให้บริการ ผลการ ประเมิน ๒.๒ กระบวนการ ให้บริการ -มีการกำหนดกระบวนการ ลำดับขั้นตอนและวิธีการ ให้บริการตามหลักการสวัสดิการ สังคมและสังคมสงเคราะห์ และ สอดคล้องกับนโยบายและ แผนงาน อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร ประกาศ/ เอกสาร กระบวนการ ลำดับ ขั้นตอนแอ ละวิธีการ ให้บริการ 43

44 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๓ การ ปฏิบัติงานตาม กระบวนการการ ให้บริการ -มีการปฏิบัติงานตาม กระบวนการให้บริการอย่าง ครบถ้วนและมีการประเมิน และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการให้บริการ และมีรายงานอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อ ๑ ปี *ผลการ ปฏิบัติการ *รายงาน ๒.๔ การให้บริการ รับเข้า -มีการพิจารณาเพื่อจัดผู้ใช้บริการ เข้าอาคารพักตามเกณฑ์การ พิจารณาคัดกรองจัดทำแฟ้ม รายบุคคล โปรแกรมฟื้นฟู รายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และ ดำเนินการเพื่อให้ได้สิทธิ สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้บริการรายใหม่ ด้านที่ ๒ การให้บริการ 44

45 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๔ การ ให้บริการรับเข้า (ต่อ) - มีการพิจารณาเพื่อจัด ผู้ใช้บริการเข้าอาคารพัก ตามเกณฑ์การพิจารณาคัด กรองจัดทำแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟื้นฟูรายบุคคล โดยทีมสหวิชาชีพ และ ดำเนินการเพื่อให้ได้สิทธิ สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของผู้ใช้บริการรายใหม่ ด้านที่ ๒ การให้บริการ 45

46 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๔ การ ให้บริการรับเข้า (ต่อ) - มีการพิจารณาเพื่อจัด ผู้ใช้บริการเข้าอาคารพัก ตามเกณฑ์การพิจารณาคัด กรองจัดทำแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟื้นฟูรายบุคคล โดยทีมสหวิชาชีพ และ ดำเนินการเพื่อให้ได้สิทธิ สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการรายใหม่ ด้านที่ ๒ การให้บริการ 46

47 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๔ การ ให้บริการรับเข้า (ต่อ) - มีการพิจารณาเพื่อจัด ผู้ใช้บริการเข้าอาคารพัก ตามเกณฑ์การพิจารณาคัด กรองจัดทำแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟื้นฟูรายบุคคล โดยทีมสหวิชาชีพ และ ดำเนินการเพื่อให้ได้สิทธิ สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของผู้ใช้บริการรายใหม่ ด้านที่ ๒ การให้บริการ 47

48 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๔ การ ให้บริการรับเข้า (ต่อ) - มีการพิจารณาเพื่อจัด ผู้ใช้บริการเข้าอาคารพัก ตามเกณฑ์การพิจารณาคัด กรองจัดทำแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟื้นฟูรายบุคคล โดยทีมสหวิชาชีพ และ ดำเนินการเพื่อให้ได้สิทธิ สวัสดิการ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้ใช้บริการรายใหม่ ด้านที่ ๒ การให้บริการ 48

49 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๕ การดูแล ประจำวัน - มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสำหรับช่วย ผู้ใช้บริการรายใหม่ในการปรับตัว - มีการจัดหาเสื้อผ้าและของใช้ ส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการครบ ร้อยละ ๑๐๐ - มีการจัดอาหารเพียงพอต่อหลัก โภชนาการและมีอาหารเฉพาะ สำหรับผู้ป่วยผู้ที่มีโรคประจำตัว - มีการดูแลสุขอนามัยของ ผู้ใช้บริการให้ได้รับการดูแลความ สะอาดตามความเหมาะสมและ เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ต้องได้รับการดูแลทันต่อ เหตุการณ์ ได้รับการปฐม พยาบาลเบื้องต้น พบแพทย์ หรือ พาไปสถานพยาบาลเมื่อจำเป็น ด้านที่ ๒ การให้บริการ 49

50 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๖การ รักษาพยาบาล - มีแฟ้มประวัติบันทึก สุขภาพรายบุคคล - ได้รับการรักษาพยาบาล และจัดหาเวชภัณฑ์ทางการ แพทย์อย่างเหมาะสม - มีการป้องกันและควบคุม โรคตามฤดูกาล หรือ โรคติดต่อตลอดจนกำจัด พาหะนำโรคต่างๆ - มีการส่งเสริมสุขภาพให้สุข ศึกษาและกิจกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพตามความ เหมาะสมเป็นประจำ ด้านที่ ๒ การให้บริการ 50

51 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๗ การฟื้นฟู สมรรถภาพ ทางการแพทย์ - มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดย กระบวนการจิตบำบัด - มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดย กระบวนการกิจกรรมบำบัด - มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดย กระบวนการอาชีวบำบัด - มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดย กระบวนการกายภาพบำบัด ด้านที่ ๒ การให้บริการ 51

52 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๘ การฟื้นฟู สมรรถภาพ ทางการศึกษา - มีการจัดทำหลักสูตรทักษะ ชีวิตในชีวิตประจำวัน - มีการเตรียมความพร้อม ทักษะการใช้ชีวิตเบื้องต้น - ดำเนินการฝึกทักษะชีวิต เบื้องต้น - ฝึกทดลองทักษะชีวิตกับ บุคคลภายนอก - มีการจัดการศึกษาตาม อัธยาศัยที่หลากหลาย ด้านที่ ๒ การให้บริการ 52

53 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๙ การฟื้นฟู สมรรถภาพทาง อาชีพ - ได้รับการพัฒนาทักษะการ ประกอบอาชีพ - มีระบบคัดเลือกประเมิน ความสามารถ - มีการทดลองปฏิบัติงาน และประเมินผล - มีการจัดหางานที่ก่อให้เกิด รายได้ - สามารถเลี้ยงตนเองได้ใน อนาคต ด้านที่ ๒ การให้บริการ 53

54 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๑๐ การฟื้นฟู สมรรถภาพทาง สังคม - มีการออกแบบกิจกรรมทาง สังคมสำหรับภายในและเตรียม ความพร้อมออกสู่สังคมภายนอก ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ ผู้ใช้บริการ - มีการออกแบบกิจกรรมทาง สังคมสำหรับภายในและเตรียม ความพร้อมออกสู่สังคมภายนอก ที่หลากหลาย - มีการออกแบบกิจกรรมทาง สังคมที่หลากหลายและ สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ - มีกิจกรรมทางสังคมสำหรับ ผู้ใช้บริการ - ไม่มีกิจกรรมทางสังคม ด้านที่ ๒ การให้บริการ 54

55 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๒.๑๑ การ จำหน่าย - อัตราการเสียชีวิต ต่อปีไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ - อัตราการหลบหนีของคนเร่ร่อน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ - มีการส่งต่อ/แลกเปลี่ยน ผู้ใช้บริการระหว่างสถานแรกรับ/ สถานสงเคราะห์ - มีการแสดงความจำนงขอ ลาออก - มีการส่งกลับประเทศภูมิลำเนา ตามบันทึกข้อตกลง เรื่อง : การ ดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและองค์กรเอกชน กรณี การค้าเด็กและหญิง ด้านที่ ๒ การให้บริการ 55

56 ๒.๑๒ การส่งเสริม และสนับสนุนให้บุ คลในครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันมีส่วน ร่วมในการจัด สวัสดิการสังคม -มีการประชุมปรึกษาหารือ กับภาคีเครือข่ายในชุมชน อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง -มีภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ บริหารองค์กร -มีการส่งเสริมอาสาสมัคร เข้าร่วมในการให้บริการ -มีกิจกรรมร่วมกับประชาคม ในชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง -มีช่องทางให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการ ให้บริการ *รายงานการ ประชุม *รายงานชื่อ คณะกรรมการ องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี 56

57 ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ องค์ประกอ บ ตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๓.๑ การ ให้บริการ ภายในกรอบ เวลาที่ กำหนด -มีการกำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ ให้บริการในกรณี ปกติ อย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร และ ผู้ใช้บริการรับทราบ และมีการดำเนินงาน ตามที่กำหนดไว้คิด เป็นไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๑๐๐ *ประกาศระยะเวลา ในการให้บริการ 57

58 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๓.๒ การ ให้บริการอย่าง ต่อเนื่อง -มีการติดตามผลการ ให้บริการ และมีการ นำผลการติดตามมา ทำการประเมิน และ ทำการวางแผนการ ดำเนินงานต่อไป และ มีการปรับปรุงหรือ ให้บริการซ้ำในกรณีที่ มีปัญหาในการ ให้บริการเดิม *รายงานผลการ ติดตามการให้บริการ ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 58

59 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๓.๓ การ ให้บริการที่ทัน สถานการณ์ -มีความพร้อมที่จะ ให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓.๔ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ -มีกระบวนการในการ ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการและ ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจคิดเป็นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ *ผลการสำรวจความ พึงพอใจผู้ใช้บริการ ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 59

60 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๓.๕ การ ให้บริการที่เป็น ประโยชน์ใน ระดับสังคม -มีส่วนร่วมในการ ผลักดันนโยบาย ระดับประเทศและ กฎหมายที่เกี่ยวกับการ จัดสวัสดิการสังคม *การประชาสัมพันธ์ ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 60

61 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี -มีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนทางสังคม เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางสังคม -มีส่วนร่วมในการ ผลักดันให้ประชาชน เข้ามาทำความดีแบบ จิตอาสา -นำข้อมูลไปเผยแพร่ ให้กับสังคม ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 61

62 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๓.๖ การประสาน เครือข่ายและการ ดำเนินงานร่วมกับ องค์กรภายนอก - มีการติดต่อประสานงานกับ องค์กรภายนอก ในการร่วมกัน ดูแลผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิต - เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม เข้าถึงข้อมูลประสบการณ์และ เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อคน เร่ร่อน - ศึกษาร่วมกับชุมชนถึงสาเหตุ แนวทางการป้องกันและรูปแบบ การอยู่ร่วมกับคนพิการทางจิต หรือ เกิดโครงการร่วมระหว่าง สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์กับ หน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน เพื่อ สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้มี กิจกรรมร่วมกับชุมชน 62

63 องค์ประกอบตัวชี้วัดสิ่งที่ต้องมี ๓.๖ การประสาน เครือข่ายและการ ดำเนินงานร่วมกับ องค์กรภายนอก (ต่อ) - มีทีมสหวิชาชีพออกหน่วย เคลื่อนที่ร่วมกับองค์กร เครือข่าย - มีกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการดูแลคน พิการทางจิต การป้องกัน ความพิการทางจิต สิทธิ และสวัสดิการของคนพิการ ทางจิต และบุคคลเร่ร่อน ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 63

64 64

65 65

66 66


ดาวน์โหลด ppt โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google