งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2553

2 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) THAI NATIONAL SHIPPERS’ COUNCIL (TNSC) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 37% 63% 30% 70%

3 สภาผู้ส่งออกกับการสนับสนุนการส่งออกไทย
Export Promotion สถานการณ์ส่งออกรายอุตสาหกรรม - Export Performance Index: EPI FTA Guide Book การแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ การสืบสัญชาติแรงงานต่างด้าว, เงื่อนไขการใช้แรงงานต่างด้าวในการสนับสนุนการลงทุน เป็นต้น ปัญหา Exchange Rate etc. Logistics & Supply Chain Service Contract and Freight Negotiation Freight Forwarder Standard Logistics Balance Scorecard Logistics Clinic Returnable Box Suggestion for Logistics Law and Regulation Improvement Logistics Fair etc. Capacity Building LQSP: Logistics Qualification System Program IPSCM: International Purchasing and Supply Chain Management Training Course on International Trade and Logistics Topics Green Logistics Contest Site Visit etc. Networking & Collaboration Government Agency ITD, JETRO, AMCHAM, University: Chulalongkorn, Thammasart etc. Shippers’ Council: GSF, ASC, FASC etc. UNCTAD, AOTS University: Penn State, Maryland, TUMST etc.

4 คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2553 : ภาพรวมทิศทางการปรับตัวเป็นบวก

5 อุปสรรคในการส่งออกสินค้าในปัจจุบัน
Exchange Rate Economics Situation Non-Tariff Barrier

6 การปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ

7 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อภาคการผลิต
กลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนในการนำเข้าวัตถุดิบ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยใช้ Local Content จะได้รับผลกระทบด้านราคาในการส่งออกสินค้า

8 ดัชนีการส่งออกระบุ ปริมาณการส่งออกเพิ่มแต่ราคาขายต่ำลง!!!!
ดัชนีการส่งออกไตรมาส 1/2553 ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมไก่ อาหารทะเลประป๋องและแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก เครื่องใข้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9 อัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ การส่งออกในรูปของเงินบาทน้อยกว่าเงินเหรียญสหรัฐ

10 Question and Answer


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google