งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมจำแนกรุ่นรถยนต์ โครงสร้างแบบ Relative bag of words ( รุ่นสอง )

2 . OUTLINE  ความสำคัญและที่มาของ โครงงาน  วัตถุประสงค์ของโครงงาน  ขอบเขตของโครงงาน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  โครงสร้างของระบบ  ความก้าวหน้าและงานที่ ต้องพัฒนาต่อ  สรุปผลการทำงาน 1

3 . ความสำคัญและที่มา ของโครงงาน 3 2 จากการที่ได้ศึกษาโครงงานโปรแกรมจำแนกรุ่น รถยนต์ ( รุ่นแรก ) โครงสร้างแบบถุงคำ (bag of words) ทำ ให้ทราบปัญหาว่าวิธีนี้ยังมีปัญหาอยู่หากจำนวนรถยนต์ ในภาพมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคัน วิธีการนี้จะจำแนกรุ่น รถยนต์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องมีการศึกษาวิธีการที่มี ประสิทธิภาพดีกว่าคือโครงสร้างแบบเชิงความสัมพันธ์ ( relative bag of words) ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถ แก้ปัญหาดังกล่าวได้ จะทำให้การระบุรุ่นและยี่ห้อรถได้ อย่างแม่นยำ

4 Relative bag of words. ความสำคัญและที่มา ของโครงงาน 3 Car A Car B Car C

5 . วัตถุประสงค์ของ โครงงาน 5  เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบุรุ่นและยี่ห้อรถ หลายคันในภาพแบบอัตโนมัติ  เพื่อพัฒนาวิธีการระบุรุ่นและยี่ห้อรถที่มี ความแม่นยำและแก้ปัญหาจากโครงงาน ในรุ่นที่ 1  เพื่อพัฒนาวิธีการระบุรุ่นและยี่ห้อรถ แบบ relative bag of words 4

6 . ขอบเขตของ โครงงาน 6  ออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ รุ่นรถที่ใช้กับเทคนิด relative bag of words  ใช้โครงสร้างแบบ relative bag of words ในการระบุรุ่นและยี่ห้อรถ  โปรแกรมสามารถระบุรุ่นและยี่ห้อรถได้ 2 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 4 รุ่นแบบอัตโนมัติ 5

7 . ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ 7  โปรแกรมช่วยให้การระบุรุ่นและยี่ห้อมี ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  โปรแกรมสามารถระบุยี่ห้อและรุ่นรถที่มี จำนวนมากกว่าหนึ่งคันได้  โปรแกรมระบุรุ่นและยี่ห้อรถได้อย่าง แม่นยำ 6

8 . โครงสร้างของ ระบบ DB Feature Extraction (SIFT) Feature Extraction (SIFT) OUTP UT Bag of Words Relative Bag of Words Relative Recognition (MATCHING ) Feature Extraction (SIFT) Feature Extraction (SIFT) INPUT IMAGE (model) INPUT IMAGE (model) INPUT IMAGE ( จำแนก ) TRAINING RALATIVE 7

9 . ความก้าวหน้าและงานที่ต้อง พัฒนาต่อ 9  โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ 8 ด้านหน้า ด้านหลัง

10 . 10 ความก้าวหน้าและงานที่ต้อง พัฒนาต่อ  โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ 9 ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา

11 พัฒนาต่อ. 11 ความก้าวหน้าและงานที่ต้อง พัฒนาต่อ 10  ทดลอง match ภาพอย่างง่าย ( ภาพที่ เหมือนกัน )

12 พัฒนาต่อ. 12 ความก้าวหน้าและงานที่ ต้องพัฒนาต่อ 11  ทดลอง match ภาพอย่างง่าย ( ภาพที่ ต่างกัน )

13 . ความก้าวหน้าและงานที่ต้อง พัฒนาต่อ 13 12  ออกแบบ Graphic User Interface

14 . สรุปผลการทำงาน ( ความก้าวหน้า ) GUI Matching Database 13

15 . สรุปผลการทำงาน ( ปัญหาและ อุปสรรค ) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นความยากของตัวไลบรารี่ หรือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็เป็นปัญหา ต่อผู้ทำโครงงาน เนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่อง ภาษา C# และการเรียกใช้ไลบรารี่มากนัก ดังนั้น การเขียนคำสั่งหรือโค้ดแต่ละฟังชันจึงต้องใช้ เวลานานและใช้ความพยายามในการศึกษาเป็น อย่างมาก 14

16 . สรุปผลการทำงาน ( ระยะเวลา การดำเนินงาน ) 15 RBOW

17 . Relative bag of words 17 …THANK YOU… 16


ดาวน์โหลด ppt นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google