งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ ของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยและ พัฒนาการของชาติไทย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ ของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยและ พัฒนาการของชาติไทย 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ ของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยและ พัฒนาการของชาติไทย 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการ เรียนรู้ พัฒนาการของชนชาติไทย จากอดีต - ปัจจุบัน - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 3

4 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรมทำก่อนเรียน ให้นักเรียนพิจารณาภาพ แล้ววิเคราะห์ว่าภาพเหล่านั้น ให้ความรู้ในเรื่องพัฒนาการของ ผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างไร 4

5 ครูจงกล กลาง ชล 1. ภูมิประเทศตามปรากฏในภาพ มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อย่างไร.............................................. 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 2. ลักษณะภูมิประเทศตาม ปรากฎในภาพ มีผลต่อการ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อย่างไร........................ 6

7 ครูจงกล กลาง ชล 3. ลักษณะภูมิประเทศตาม ปรากฏในภาพมีผลต่อการพัฒนา การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างไร........................................................................................................ 7

8 ครูจงกล กลาง ชล 1. ศึกษาหนังสือ เรียน เรื่อง สภาพ ภูมิศาสตร์กับการ ตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์ และ ปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ การพัฒนาการตั้ง ถิ่นฐานและ การดำรงชีวิต 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 2. วิเคราะห์ลักษณะ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ที่ปรากฏในประเทศไทยตาม ตารางใบงานที่กำหนดให้ 9

10 ครูจงกล กลาง ชล ใบงาน ที่ 1 บริเวณที่มีการ ตั้งถิ่นฐาน อาณาจักร โบราณที่พบ ความเหมาะสมด้าน สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ……………………………………………………………. …………………. …………………………………….. …………………………………………………………... 1010

11 ครูจงกล กลาง ชล บริเวณที่มีการ ตั้งถิ่นฐาน อาณาจักร โบราณที่พบ ความเหมาะสมด้าน สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศภูมิอากาศ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก ……………………………………………………………. …………………. …………………………………….. …………………………………………………………... 1

12 ครูจงกล กลาง ชล ใบงาน ที่ 2 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พัฒนา การการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ในประเทศไทย 1212

13 ครูจงกล กลาง ชล 1. มนุษย์เร่ร่อนอยู่ ตามธรรมชาติ ( ยุคหินเก่า และ ยุคหินกลาง ) ดำรงชีพ.................... ที่อยู่อาศัย.................... เครื่องมือ................................ 1313

14 ครูจงกล กลาง ชล 2. มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐาน ( ยุคหินใหม่ ) ดำรงชีพ........................... ที่อยู่อาศัย................... เครื่องมือ.................... 1414

15 ครูจงกล กลาง ชล 3. มนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชน ( ยุคโลหะ ) ดำรงชีพ..................................... ที่อยู่อาศัย..................................... เครื่องมือ...................................... 1515

16 ครูจงกล กลาง ชล ดำรงชีพ......................... ที่อยู่อาศัย...................... เครื่องมือ...................... 4. มนุษย์เริ่มมีพัฒนาการเป็น เมือง และอาณาจักร ( ยุคประวัติศาสตร์ ) 1616

17 ครูจงกล กลาง ชล 1717 พบกันใหม่ เรื่อง แนวคิด เกี่ยวกับความ เป็นมาของชน ชาติไทย


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ ของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยและ พัฒนาการของชาติไทย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google