งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยทาง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ ของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยและ พัฒนาการของชาติไทย

3 พัฒนาการของชนชาติไทย จากอดีต - ปัจจุบัน - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
3 สาระการเรียนรู้ พัฒนาการของชนชาติไทย จากอดีต - ปัจจุบัน - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย

4 ให้นักเรียนพิจารณาภาพ แล้ววิเคราะห์ว่าภาพเหล่านั้น
กิจกรรมทำก่อนเรียน 4 ให้นักเรียนพิจารณาภาพ แล้ววิเคราะห์ว่าภาพเหล่านั้น ให้ความรู้ในเรื่องพัฒนาการของ ผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างไร

5 1. ภูมิประเทศตามปรากฏในภาพ มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
5 1. ภูมิประเทศตามปรากฏในภาพ มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อย่างไร

6 ปรากฎในภาพ มีผลต่อการ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
6 2. ลักษณะภูมิประเทศตาม ปรากฎในภาพ มีผลต่อการ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อย่างไร

7 ปรากฏในภาพมีผลต่อการพัฒนา การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างไร
7 3. ลักษณะภูมิประเทศตาม ปรากฏในภาพมีผลต่อการพัฒนา การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างไร

8 เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์กับการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และ
8 ศึกษาหนังสือเรียน เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์กับการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานและ การดำรงชีวิต

9 ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ที่ปรากฏในประเทศไทยตาม ตารางใบงานที่กำหนดให้
9 2. วิเคราะห์ลักษณะ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ที่ปรากฏในประเทศไทยตาม ตารางใบงานที่กำหนดให้

10 ใบงานที่ 1 บริเวณที่มีการ ตั้งถิ่นฐาน อาณาจักร โบราณที่พบ ภูมิประเทศ
10 ใบงานที่ 1 บริเวณที่มีการ ตั้งถิ่นฐาน อาณาจักร โบราณที่พบ ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภาคกลาง ……………………………………………………………. …………………. …………………………………….. …………………………………………………………... ภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ

11 …………………………………………………………….
11 บริเวณที่มีการ ตั้งถิ่นฐาน อาณาจักร โบราณที่พบ ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภาคตะวันออก ……………………………………………………………. …………………. …………………………………….. …………………………………………………………... ภาคใต้ ภาคตะวันตก

12 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พัฒนา การการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ในประเทศไทย
12 ใบงานที่ 2 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พัฒนา การการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ในประเทศไทย

13 (ยุคหินเก่า และยุคหินกลาง)
13 1.มนุษย์เร่ร่อนอยู่ตามธรรมชาติ (ยุคหินเก่า และยุคหินกลาง) ดำรงชีพ ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ

14 2.มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐาน
14 2.มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐาน (ยุคหินใหม่) ดำรงชีพ ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ

15 3.มนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชน (ยุคโลหะ)
15 3.มนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชน (ยุคโลหะ) ดำรงชีพ ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ

16 4.มนุษย์เริ่มมีพัฒนาการเป็น เมือง และอาณาจักร
16 4.มนุษย์เริ่มมีพัฒนาการเป็น เมือง และอาณาจักร (ยุคประวัติศาสตร์) ดำรงชีพ ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ

17 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับความ เป็นมาของชนชาติไทย
17 พบกันใหม่ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับความ เป็นมาของชนชาติไทย


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google