งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ นิตยา พันธุเวทย์ หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ นิตยา พันธุเวทย์ หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ นิตยา พันธุเวทย์ หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

2 คู่มือบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพโดยชุมชน สำหรับบุคลากร สาธารณสุข บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558 1. Population Approach มาตรการสร้างเสริมสุขภาพและ วิถีชีวิตในประชากร 2. Individual Approach มาตรการ พัฒนาคลินิกบริการและ การจัดการโรค 2. Individual Approach มาตรการ พัฒนาคลินิกบริการและ การจัดการโรค มาตรการสนับสนุน ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรค NCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

3 คู่มือบูรณาการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข มาตรการสนับสนุน เผยแพร่เวปไซด์ www.thaincd.com

4 บทที่ 2 แนวคิดการพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน บทที่ 1 เกาะติดปัญหาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน บทที่ 3 การจัดบริการสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน บทที่ 4 การเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผล คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทำงาน” แบบบูรณาการ 2558 ภาคผนวก : แบบประเมิน สถานะเขตสุขภาพ

5 บทที่ 1 เกาะติดปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน  สัดส่วนการเสียชีวิตของประชากรไทยวัยทำงานจำแนก ตาม อายุ เพศ และกลุ่มโรค  ความสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรและความ บกพร่องทางสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Years : DALYs) ในประชากรวัยทำงาน  ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  สถานการณ์ภาวะสุขภาพจิต

6 บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558 บทที่ 2, 3 แนวคิดการพัฒนาและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 1.การขับเคลื่อน ตำบลจัดการสุขภาพ 2.สถานที่ทำงาน / สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 3.การบังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 1.การบริการประเมิน สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (ประเมินสุขภาพพื้นฐาน : DM HT CA, ประเมินสุขภาพ ในกลุ่มอาชีพเฉพาะ: สารกำจัดศัตรูพืช/สารเคมี โรคกระดูกกล้ามเนื้อจาก การทำงาน) 2. คลินิก NCD คุณภาพ -การเชื่อมโยงคลินิก บริการต่างๆ - การประเมินปัจจัยเสี่ยง และการจัดบริการ : นน.เกิน อ้วน จิต บุหรี่ สุรา CVD ช่อง ปาก การบูรณาการการเฝ้าระวังและการดำเนินงาน ป้องกันการบริโภคยาสูบ อุบัติเหตุทางถนนใน ระดับอำเภอร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

7 บทที่ 4 การเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผล กรอบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานในภาพรวมปี 2558

8 ภาคผนวก : สถานะเขตสุขภาพ อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2554 - 2556 จำแนกตามเขตบริการสุขภาพ 12 เขต กรุงเทพมหานคร และภาพรวมทั้งประเทศ อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20 – I25) ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2554-2556 จำแนกตามเขตบริการสุขภาพ 12 เขต กรุงเทพมหานคร และภาพรวมทั้งประเทศ

9 บทที่ 1 ความสำคัญของการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน ชุมชนและองค์กร บทที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพโดยชุมชนและองค์กร บทที่ 3 แบบอย่างความสำเร็จใน การดำเนินงาน : ตำบลจัดการสุขภาพ สถานประกอบการ และองค์กร คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

10 บทที่ 1 ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในชุมชนและองค์กร ระดับต่างๆของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

11 บทที่ 1 ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในชุมชนและองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพชุมชนโดยชุมชน / องค์กร 1. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2. ประเมินและวิเคราะห์ชุมชน/องค์กร 3. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 4. ดำเนินการตามแผนมาตรการ/กิจกรรม 5. ติดตามและประเมินผล หลักการพัฒนามาตรการในชุมชน  มาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อปรับพฤติกรรม  บทบาทของชุมชน/องค์กรในการขับเคลื่อนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

12 บทที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนและองค์กร ตำบลจัดการสุขภาพ  การขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ องค์กร  กลไกความเชื่อมโยงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในแต่ละระดับ  องค์ประกอบการจัดการให้เกิดตำบลสุขภาพดี  ระดับของการพัฒนาตำบลสุขภาพดี  บทบาทขององค์กรหลักที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการ สุขภาพในพื้นที่ องค์กรไร้พุง  เกณฑ์ขององค์กรไร้พุง VS ศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุง  กลไกความเชื่อมโยงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในแต่ละระดับ  กระบวนการดำเนินงานองค์กรไร้พุง

13 บทที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนและองค์กร สถานที่ทำงาน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ขั้นตอนในการผลักดันโครงการสถานที่ทำงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข

14 บทนำ ความสำคัญของการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพในคลินิก บทที่ 1 คลินิก NCD คุณภาพต่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทที่ 3 การปรับพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกาย เชื่อมโยงกับ DPAC บทที่ 4 การปรับพฤติกรรมเพื่อลดการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลิกนิก NCD คุณภาพ บทที่ 2 แนวคิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

15 บทที่ 5 การปรับพฤติกรรมเพื่อลด การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทที่ 6 การปรับพฤติกรรม เพื่อลด ภาวะเครียดและซึมเศร้า บทที่ 7 แบบอย่างความสำเร็จใน การดำเนินการปรับ พฤติกรรมรายบุคคล คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลิกนิก NCD คุณภาพ ภาคผนวก  ตัวอย่างขั้นตอนบริการเพื่อปรับ พฤติกรรมสุขภาพกาจัดบริการ รายบุคคลและรายกลุ่ม  แบบประเมิน

16 ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง ตามรูปแบบ 4x4x4 ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิก

17 แนวคิดการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ คลินิก NCD คุณภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

18 การปรับระบบบริการและกระบวนการบริการในคลินิก NCD คุณภาพ คลินิก NCD คุณภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

19 บทที่ 2 แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ธรรมชาติของคนส่งผลต่อ พฤติกรรมสุขภาพ  ธรรมชาติพฤติกรรมคน  ธรรมชาติของแรงจูงใจ  เทคนิคการควบคุมตัวเอง  ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน  พฤติกรรมสุขภาพของคน  ข้อคิดการให้คำปรึกษาเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ตัวอย่างข้อคำถามในการประเมิน เพื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ขั้นตอนในการบริการ

20 แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการ บำบัดผู้เสพยาสูบ การปรับพฤติกรรม เพื่อลดการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปรับพฤติกรรม เพื่อลดการ บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประเมินและให้บริการผู้มีปัญหาการดื่ม แอลกอฮอล์ เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย 5A ขั้นตอน A1 - Ask A2 - Advise A3 - Assess A4 - Assist A5 – Arrange

21 ขั้นตอนการดำเนินงานและ การให้คำปรึกษาในคลินิกไร้พุง(DPAC) การปรับพฤติกรรม เพื่อลดภาวะเครียด และซึมเศร้า การปรับพฤติกรรมการบริโภคและ การออกกำลังกาย เชื่อมโยงกับ คลินิกไร้พุง (DPAC) คำแนะนำหลังการประเมินความเครียด ซึมเศร้า แนวประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้มารับ บริการ คลินิกโรคไม่ติดต่อ

22 แบบอย่างความสำเร็จในการดำเนินการ ปรับพฤติกรรมรายบุคคล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค “เมื่อพ่อครัวจอมเค็ม ลดเค็มและความดัน สำเร็จ” การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่

23 ขอบคุณค่ะ

24 การประเมินและให้บริการผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ การปรับพฤติกรรม เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

25 แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ การปรับพฤติกรรม เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

26 การปรับพฤติกรรม เพื่อลดภาวะเครียดและซึมเศร้า แนวประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้มารับบริการ คลินิกโรคไม่ติดต่อ แบบที่ 1 และ 2

27 การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ กระบวนการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

28 ตำบลจัดการสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

29 สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน การประเมินสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ขั้นตอนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับสำหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการสุขภาพ ขั้นตอนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกสำหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการสุขภาพ

30 การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน คลินิก NCD คุณภาพ

31 การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ความเชื่อมโยงของคลินิกในการปรับระบบและกระบวนการบริการ

32 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนและองค์กร ตำบลจัดการสุขภาพ แนวคิดการบูรณาการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพดี

33 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนและองค์กร ตำบลจัดการสุขภาพ ความเชื่อมโยงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับ

34 ภาคผนวก ตัวอย่างขั้นตอนบริการเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดบริการรายบุคคลและรายกลุ่ม กรณีศึกษาโรคเบาหวาน 1. การประเมินและทบทวน (เชื่อมขั้นตอนนี้เข้ากับการแจ้งผล เลือด การให้สุขศึกษาหรือบริการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในระบบบริการ) 2. การสร้างแรงจูงใจ 3. การจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 4. การติดตามผล ประเมินผล * รายละเอียดตัวอย่างขั้นตอนบริการเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดบริการรายบุคคลและรายกลุ่ม กรณีศึกษาโรคเบาหวาน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ

35 การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS)

36 การประเมินสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน การเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผล คลินิกไร้พุง (DPAC) โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี สุรา ความเครียดและภาวะซึมเศร้า ยาสูบ ทันตสาธารณสุข กลุ่มอาชีพเฉพาะ * แบบประเมินมีตั้งแต่ A1-A11 ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก คู่มือจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทำงาน” แบบบูรณาการ 2558 สื่อ องค์ความรู้ และเครื่องมือสนับสนุน * สื่อ องค์ความรู้ และเครื่องมือสนับสนุน คู่มือจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทำงาน” แบบบูรณาการ 2558

37 มาตรการหลัก M&E ฐานข้อมูล

38 การดูแลตนเองอย่างไร?...ให้พ้นภัยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน หัวใจ และอัมพาต) โรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถ ป้องกันได้ ร้อยละ 80 โดยการปรับวิถีชีวิต “ ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. ”


ดาวน์โหลด ppt คู่มือสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ นิตยา พันธุเวทย์ หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google